dingdat de bekende madcmoiselle Jagello als klerk in hel palent-bureau tegen 4 dollars daags geplaatst isTevens zegt men, dat zij in allo kringen van Washington zeer gaarne gezien wordt. -Men verzekert, dat de hoofden dor roodo republikei nen in de Fransehe depart. eene oproeping ontvangen hebben, otu zich legen het begin van Mei naar Parys te begeven len einde eene belangrijke mededeeling te ontvangen. Wel- ligt heeft dit betrekking op eene ontworpene beweging in Zwitserland of Pieinont. De Koning van Pruissen weigert de overeenkomst, tusschcn den Heer v. Manteuffel en Prins v. Schwarzenberg te Dresden vastgesteld, goed te keurenen men gelooft daar uit te kunnen afleiden, dat de invloed van den Heer v. Radotoitzvertegenwoordiger der oorlogspartij in Pruissen te Berlijn zijn overwigt zal herwinnen. Ook heeft de com missie te Dresden benoemd om rapport uit te brengen over het voorstel van den Koning van Wurtemberg lot eene par lementaire vertegenwoordiging bij de bondsvergadering, ge concludeerd lot de aanneming van het voorstel. De democratie van het vasteland maakt toebereidselen om Londen, gedurende de wereld-tentoonstellinglol het tooneel te maken van eene ijverig werkzame propaganda. Die propaganda zal een veelsoortig karakter hebben. Zij zal van kcrkelijkenmaalschappelijkcn en staatkundigen aard zijn. Frankrijk zal vertegenwoordigd worden door Louis Blanc Ledru-Rollin en CaussidVere. Italië zendt Mazzini en Gaoazzi. Duitsohland heeft reeds den generaal Haug Rage, Strüveen Ronge toegezonden. Twee of drie hon derd deserteurs van het Sleeswijksche leger 1 50 Polen en Hongaren, vullen de lijst, zonder haar voltallig te maken. Men gelooft niet dat Londen het brandpunt zal zijn van zamenzvveringen dier vreemdelingen legen hunne respeclivo regeringen. Nog minder vreest mendat op den een of anderen dag die rooden zich zullen plaatsen in de horse- guards, aan het bureau dor schatkist of aan de bank van Engeland. Maar zeker is het dal die revolutionaire propa ganda sedert eenigen tijdde diplomatie ernstig begint te verontrusten, en dat cr reeds conferentiën hebben plaats gehad of het voor de Britsche regering ook zaak zoude zijn hier tusschen beiden te komen. Natuurlijk zal ceno aansporing lol iels dergelijks bij dat bestuur weinig ingang vinden. Misschien is het do vrees voor soortgelijke gevolgen, die den Koning van Napels aan zijne onderdanen passen heeft doen weigeren voor de groote tentoonstelling van Londen. De eerbied voor Prins, Alhert zal, gelooft men do overige gekroondo hoofdtn terughouden hetzelfde te doen. Maar hst is niettemin evenzeer waar dat al de souvereine Vorsten het ongaarne zien, dat de uitgewekene democraten zooveel vrijheid genieten te Londen. Burgerlijke Stand van ld22 Maart 1851. GEHUWD: K. PlalYoet en C. C. J. van Snnen. BEVALLENJ. Schendelaar geb. Kraak. D. G. Sehraa geb. de Wija. D. M. Nienhuis geb. Carpenlier. Z. N. Tan der Woll geb. van Twist. D. G. Korff geb. Brandt. D G. van Neck geb. Schoute. D. M. Bruin geb. Buis. Z. M. Flens geb, Dolleman. D. G. Ra- vensteijn geb. Weel. D. M. Kuijkes. D. OVERLEDEN C. I. Besou 11 j. P. C. M. Jacob 4 m. G. Volder 20 m. II. Bakker 6 w. S. van Amesfoort 8 m. L. Bom mel 6 m. (Semcugbc Ücvigtcti, De Miliciens van 1847 kunnen, met permissie van den Gouverneur, builen varen. De Russische troepen hebben eene belangrijke overwinning op de Circassier» behaald. Uit Cork zijn 800 Landverhuizers naar N. Amerika vertrok, ken. Te Londen is een schip van Panama aangekomen met eene lading van 2,104,000 parelschelpen. In Parijs is een blaauwboekje in beslag genomen, getiteld: de maal tijd der gelijkheid. De Burgemeester van Veenendaal vindt zich vervrijmoedigdde kostschool voor Jonge Jufvrouwen aldaar aan te bevelen. (HB.) Op til, tien 26s!en dezer, eene Serenade van Ulrcchlschc Studenten, bij fakkellicht. 25 id. 's namiddags te 1 uur, Hengslenkeurop het Dodenveld, te Alkmaar. De Engelsche zendelingen heb ben in de binnenlanden van China nakroost van vader Abra ham ontdekt. In den Rooden Leeuw te Schagen had jl. Maandag een eigenaardig feest plaats bij bet vervoeren van een dood cavalerie-paard het is nog al tamelijk afgo- Ioopen, ofschoon do roepstem van bet naburige St. Maarten geheel voor doove ooren was. Op een buitengoed, nabij Utrecht, wordt eene Keukenprinses verlangd, die geen bitter lust. In Frankrijk heerscht bedrijvigheid onder de Socia listen en tle cholera onder de kippen. Do oproerige Chi nezen op Borneo hebben zich aan de Hollanders overgege ven. Zr. Ms. fregat Prins Hendrik is den Ssten Jan. lo Batavia aangekomen. In Ierland is een man van 109 ja ren overleden. Te Londen zal eene compagnieschap wor den opgerigt om Amsterdam van drinkbaar water te voor zien. In eene menagerie aldaar heeft eene leeuwin 4 jongen ter wereld gebragt. De Duitsche vlugtelingcn zullen binnen kort Zwitserland verlaten. FEUZLJjETOJT. Tsm iddöd De morgennevelen rustten nog op de toppen van den berg, aan wiens voet liet Amerikaansch stadje RedclifF ligt; maar de wegen, die derwaarts leiden, waren reeds met de bevolking van den ganscben omtrek vervuld. Te Aylesbury waren alle winkels gesloten; de banier van den grofsraid rustte op bet aanbeeld; geen rijtuig was op de stralen te vinden, ja zelfs de* deur der herberg was digt, en de sleutel volgde den bezitter naar eerstgenoemde plaats: kortom, alles duidde aan, dat eene buitengewone gebeurtenis aldaar moest plaats grijpen. Roe meer men het stadje RedclifF naderdedes te grootcr werd het gewoel van menschen. Mannen, vrouwen, kinderen en paarden, alles wemelde daar bont door elkander, liet stadje was reeds meer dan vol v^5ór nog de stralen der zon liet dal, waarin het lag, verlichten konden. In de herberg heerschte eene ongemeene drukte; in de straten begroete- ten alle bekenden elkander: de paaiden trappelden; de honden blaften, de vrouwen praatten; maar de aanblik dezer woelige menigte liet niet gis sen tot welk einde zij derwaarts was samengevloeid. Binnen de muren der oude, aan den voet des bergs gelegene, steenen gevangenis had dien morgen een tooneel van geheel anderen aard plaats gehad. Daar lag, in een vochtig, bedompt, slechts door eene kleine ope ning spaarzaam verlicht kerkerhol, met ketens belodeu een ongelukkige, wiens einde nabij scheen te lijn. Eenige uren vioeger was zijne getiou-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 3