PUBLIEKE VERKOOPING, PUBLIEKE VERKOOP1NG. T. GROEN, aan het Nieuwediep, Nieuwediep iij c. bakkes bz. - gedeukt bij s. giltjb*. we gade, met zijn dochtertje, van verre gekomen, om hem aan den rand des grafs nog eenmaal in de armen te sluiten. De korte samenkomst was ten einde. De ongelukkigen haddeu zich wederzijds aan de hoede van hunnen Hemelschen Vader aanbevolen, en waren toen gescheiden: de man, om zijn lot op het schavot moedig tegen te gaan; de vrouw naar het scheen, om de lange terugreis weder aan te nemen. Uitgeput en af gemat zonk de veroordeelde in een diepen slaap. De naam van dezen man was JVïldam en Yirginië zijn vaderland. Hij was, terwijl hij naar zijne woonplaats terugkeerde, gevangen genomeu en vervolgens ter dood veroordeeld, wegens een moord, dien hij aan een reiziger gepleegd zou hebben, die eene niet onbeduidende som gelds bij zich had, met hem een eind wegs was gegaan, en in de herberg, waar zij overnachtten vermoord was gevonden. JFildam had zijne onschuld onafgebroken betuigd; de omstandigheden getuigden echter tegen hem, en hij werd derhalve, hoewel men het geld niet bij hem gevonden had, tot den strop verwezen. De dag tot zijne terdoodbrenging was du verschenen het schavot reeds opgerigtde nieuws gierige menigte van heinde en ver toegestroomd en van alle kanten weer galmde de kreet: »Weg, weg met den moordenaar!" Eindelijk "naderde liet uur van elven. De geiegtsdienaars traden den kerker des veroordeelden binnen, schudden hem wakker, kondigden hem aan dat alles gereed was, en bevalen hem hun te volgen. »lla! de droom! de droom!" riep hij plotseling, op zonderlingen toon uit. vWelke droom?" vroeg de sheriff, door het zeldzame gedrag des veroor deelden opmerkzaam gemaakt. »Ik droomde, ja, zoo was het! dat, terwijl gij, mijnheer de sheriff, mij op het schavot mijn doodvonnis voorlaast, plotseling een man door de menigte heendrong, met een willen hoed op het hoofd in een grijzen jas gewikkeld met zware bakkebaarden. Een vogel vloog over zijn hoofd heen, en schreeuwde: »Dat is Leivisde moordenaar van den reiziger J De sheriff en zijne ambtgenootan ontstelden, beraadslaagden met elkan der, en kwamen, daar droomen in die streken veel golden, overeen, zorgvuldig naar den man roet den witten hoed en den grijzen mantel rond te zien. De kerkerdeur werd geopend, en de ongelukkige betrad, met het gebedenboek in de handhet schavot. Naauwelijks echter had hij het betreden, toen hij zijne blikken navorschend over de menigte weiden liet. De sheriff las het vonnis voor, de angst des veroordeelden klom van oogenblik tot oogenbük; hij liet het hoofd in vertwijfeling op de borst zinken. Toen hij het echter weder ophief, stond een man, juist 100 als hij hem uitgeduid had slechts zes voeten van de ladder verwijderd. »Dat is Lcwisde moordenaar van den reiziger!" riep de gevangene met vonkelende blikken. Men maakte zich onverwijld van den vreemdeling meester. Deze poog de eerst te ontvlugten maar ziende dat zulks vruchteloos was, beleed hij den moord gaf de omstandigheden open deed aanwijzing waar zich het gestolene geld bevond waarop hij aan het geregt werd overgeleverd. if^ildam werd terstond in vrijheid gesteld, en verwijderde zich, als wa ren zijne zinnen verbijsterd met onbegrijpelijken spoed. Drie dagen verliepen, TVildam was verdwenenj maar nu werden eens klaps de regtersdoor de nadere bekentenis van den persoon met den witten hoed en de zwarte bakkebaarden, in eene onbeschrijfelijke verba zing gebragtwant deze bleek nu niemand anders te zijn, dan de vrouw des veroordeelden! liet plan ter redding was tusschen hen beiden in de gevangenis afgesproken, en op eene zoo wel geslaagde wijze be- sverkstelligd geworden, üf TV'ildam werkelijk den moord gepleegd hebbe, is nooit aan den dag gekomen. De vrouw werd na kortstondige opslui ting, op vrije voeten gesteld, ea nooit is van haar of haren man iets meer vernomen. 3 b e r t c u t i c op Woensdag, den 26slen Maart 1851, des avonds len 8 ure, in het Nieuw* Ileoren-Logement, aanbel Nieuvvcdiep Gemeente Helderten overslaan van den Notaris J. SCHOONvan: 1. Een HUIS en ERF, slaande en gelegen aan het Nieu. wodiep, aan de noordzijde van 's Rijks werf Willems oord kadastrale Sectie A No. 2636. 2. Een Nieuwen STAL en ERFslaande en gelegen achter het voorgaando perceel. 3. Een HUIS en ERF, slaande en gelogen in do Arlillo- rieslraat aan den Helderkadastrale Sectie A No. 1688. 4. Een Half HUIS en EPiF, staande en gelegen als vo ren, kadastrale Sectie A, No. 1665. 5. Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan het Hel dersch Kanaal, aan den Helder, kadastrale Sectie A No. 982. 6. Een in drie stukken verdeeld percoel BOUW- en WEILAND, gelegen in de gemeente Helder, groot 4 Bunders en 13 Roeden, kadastrale Sectie A, No. 1611 gedeeltelijk 1612 en gedeeltelijk 1613. De perceelen Ns. 1 en 2 bchooren aan J. J. C. Sus- sen bergNs. 3 en 4 aan Hendrika de fVitt huisvrouw van G. KooterNo. 5 aan D. Schuit en No. 6 aan AL. Leuw. Nadere informalien zijn le bekomen by den Notaris SCHOON voornoemd. Ten verzoeke van den Heer P. A. BEETSNotaris aan het Nieuwediep, als door de Arrondissemenls-Reglbank lo Alkmaar benoemd lot Bewindvoerder in den boedel van den afwezigen J. GILTJES Jz., zal, len overstaan van den aan den Helder gevesligden Notaris J. SGHOONop Woens dag den 26 Maart 1851, des avonds len 7 ure, len hui ze van Mejufvrouw de Weduwe H. G. IHNENin hel Nieu we Heeren-Logement, aan het Nieuwedieppubliek wordon verkocht: 1. Een HUIS, met eene daaronder zijnde KELDERWONING cn ERF, staande en gelegen aan de noordzijde van 's Ryks Maritime etablissement Willemsoord, aan het Nieuwediep gemeente Helderkadastrale sectie A No. 2715, groot 1 roede en 70 ellen. 2. Zes HUISJES en ERVENmet een strook GRONDS van 5 el en 6 palm, welke voor do Huisjes gelegen is; allos slaande en gelegen tusschen het voorschreven en hot daarnaast gelegen perceel en den Zeedijk, kadastrale sec tie A,No. 2712, groot 69- No. 2713 groot 20-No. 2714, groot 32- No. 2717 groot 29- No. 2718, groot 20- en No. 2719, groot 6S ellen. De voorschreven perceelen zullen eerst elk af zonderlijk en daarna gecombineerd inveiling wor den gebragt. Nadere informalien zijn le bekomen zoo bij den Bewind voerder als bij den Notaris SCHOON voornoemd zullende ten kantore van laatstgenoemden de vcilconditiën en bewijzen van eigendom vier dagen voor de verkooping ter lezing liggen. heeft ontvangen: eene ruime Sortering VILTEN en ZIJ DEN HOEDEN, PETTEN enz., naar de laatst uilgekome- ne Modellen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 4