WEEKBLAD ra IIELDEli bs HET MiSUWEUIEP. r. 15. i85ï. Ontwerp van wet tot heffing een er belasting op de renten van kapi talen, niet bestaande in onroe rend goed, noch aangelegd tot eenigen tak van nijver heid. BfEGEXDE -3AAUGA.KG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKEB sBz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan- toren zijner woonplaats. MAAIB AG ,gen Go ADVEBTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zalurdags dt*s middags teu 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregl voor ei&t j laatsing. X F R I li. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, YEKTOOGEN enz. Deze nieuwe belasting, waardoor bet verlies, dat de schatkist bij de opheffing van den accijns op de turf en steenlcolen zou lijden, gedekt moet worden, bestaat in eene heffing van drie percent op de renten. lo. 2o. 3o. der Nederlandsche staatsschuld; van geldleeningen, ten laste van zedelijke ligchamen, op da uitdcelingen van winst van commanditaire vennootschap pen of van naamlooze maatschappijen; op de renten en inkomsten, door ingezetenen van het rijk in Europa te trekken uit buitenlandsche effecten en goe deren, op de renten van beleeningen, inpandnemingen en uitgezette kapitalen. De Kegering merkt opdat de renten der kapitalen in vaste goe deren bestaande, met de grondbelasting zijn bezwaard, dat die in industriële ondernemingen zijn gestoken, door bet patcntregt getrof fen wordenen aebt het dus niet onbillijk'dat andere kapitalen noch in industriële ondernemingen, noch in vast goed belegd, ook hunne renten met eene belasting zien bezwaren. Dus voorgedragen beeft de belasting een schijn van billijkheid vóór zich, doch indien men onderzoekt, wat inderdaad het gevolg der belasting wezen zal, dan blijkt zij minder aanbevelenswaardig. Wat toch is inderdaad de belasting op de renten der Nationale schuld anders dan eene willekeurige korting van de vordering der crediteuren met drie percent. Neemt men bet beginsel aan, dat de Staat onder den vorm van belasting, bevoegd is, minder tc be talen, dan liij schuldig is, waar is dan de grens, waarbij men zal ophouden De grondbelasting ten behoeve van liet rijk bedraagt omstreeks 12jr percent van het belastbaar inkomen; men zal dan niet meer dan consequent bandelen, door ook de belasting op de renten zoo ver op te voeren, betgeen een inkomen van omstreeks vier millioen zou geven en dus voor de schatkist zeer aannemelijk is. Ware de schuld opzegbaar, wij zouden ons er eerder mede kunnen vereeni gen; doch dit niet zoo zijnde, drukt de belasting niet op de ren ten, maar op den tegenwoordigen houder van liet kapitaal. Bestaat eenmaal de belasting, dan is zij voor ieder volgenden houder geen bezwaar, want hij weet, dat liij drie percent minder ren ten zal ontvangen en besteedt dus bij den aankoop drie percent minder voor het kapitaal. Ofschoon voorgedragen als eene belasting op de renten, is liet inderdaad eene korting van drie percent kapi taal voor ieder, die schuldbrieven ten laste van den Staat in zijn bezit heeft. Een ander nadeel ligt in deze belasting, dat, wanneer de Staat ter eeniger tijd geld noodig mogt hebben, hij bitter voor dien maat regel zal bloedenwant de geldschieters berekenen niet alleen de bedreigde korting, maar tevens den kans dat do Staat van drie op zes percent kan komen, en overdrijven nog dio vrees, om des tc meer te kunnen bedingen. Met betrekking tot de schuldbrieven van den staat werkt de belasting derhalve als een gedeeltelijk staatsbankroet. Met betrekking tot andere geldleeningenwerkt zij ten nadeele van den debiteur. In het algemeen is de debiteur de verlegene man, die liulp zoekt, maar niet de crediteur. En liet gevolg is dus, dat men direct of indirect zal zien bedingen, dat de 'd«- biteur de belasting betaalt en men treft dus niet den rijken kapita list, maar den meer belioeftigen industrieel, die het geld hoodig heeft. Dit schijnt de minister geheel uit het oog verloren te liebben wat er tocli wel met die opgenomen geiden gedaan wordt. Indien hij hierover had nagedacht, dan had hij alle renten van kapitalen, aan particulieren voorgeschoten, moeten vrijstellen. Een paar voorbeelden zullen dit duidelijk maken. Iemand, ƒ20,000 rijk, rigt daarmede eene fabriek op. Hij is vrij van de belasting; want, zegt de minister, uw kapitaal trek ik in liet patent. Een ander, die slechts ƒ10,000 bezit, neemt nog even zoo veel op, en vestigt eene gelijke fabriek en betaalt een gelijk patent. Ook in dit geval is dus reeds van ƒ20,000 betaald; maar, omdat liet nu niet geheel zijn eigen geld was, zal de tweede, of zijn geldschieter bovendien nog eens van de voorgeschoten 10,000 gulden moeten betalen. De een koopt uit eigen vast goed eene boereplaats van ƒ20,000 en hij is vrij van verdere belasting, dan de grondbelasting. Een ander moetom dien koop te kunnen doende helft van een ander opnemen. Hij betaalt dezelfde grondbelastingTnqar nu zal er bovendien nog van de voorgeschoten LfyÖOO worden betaald/j Er worden bijna nooit door particulieren kapitelen -ojigenomejf£>- ,'V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1