FT. 16. WEEKBLAD van des HELDER i üet MEUWÜDIEP. Dil Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Br. te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan leren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld eau den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags dn middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regeU is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. M A A ST A G 14 APRIL, KEGETk'öE JAAKGASG. April 5. Het wets-ontwerpj, houdende wijziging in de tarieven van inkomende regten in Nederl. Indie, wordt in de Tweede Kamer met algemeene stemmen aangenomen. 7. De discussie over het voorstel der drie leden, betreffen de het verleenen van schadeloosstelling aan de leden dei- voormalige Eerste Kamer, wordt bepaald op 6 Mei. 9. De Tweede Kamer heeft de volgsnde wets-ontwerpen aange nomen'. lo tot verbooging van het 8ste hoofdst. der staatsbegrooting voor de herstelling eener sluis te "Wil- lemsooord, met 32 tegen 22 stemmen; 2o. betrekkelijk de prov. opoenten met 54 st.3o tot het doen van re kening door rekenpligtige ambtenarenmet 54 st.en 4o. tot tijdelijke wijziging van de wet van 1818 op de uitoefening der groote visscherijmet 45 tegen 7 st. De Kamer is daarna tot nadere bijeenroeping uit eengegaan. S a S U W 1 'l M !D liSSl H» HELDER en NIEUYVEDIEP, 12 April 1851. Z. M. heeft aan tien heer J. J. A. Creyghton, op zijn vorzoek, eervol ontslag verleend als Schoolopziener in het 9de schooldistrict van Noord-Holland, onder dankbetuiging voor de in die betrekking gedurende vele jaren bewezeno diensten. Jl. Woensdag morgen, lo 7 ure, had alhier een voorval plaats, hetwelk allerverschrikkelijkste gevolgen had kunnen hebben. Een os namelijk, welke van Koedijk was aange voerd, om alhier te worden ingescheept in ecne naar Enge land bestemde stoomboot, was, naar men meldt, met eene soort van razernij bezield, die van dal gevolg was, dat bij van de waag, alwaar hij was vastgebondenlosbrak en aan don loop ging, een algemeenen schrik en verwarring achter latende. Verschillende pogingen werden aangewend om het beest in zijnen loop te sluiten; hierin is men echter niet eerder geslaagd dan nadat het onderscheidene verwoestingen had aangerigt, onder anderen een kind van den grond had opgenomen, hetwelk er met den schrik en verscheurde klee doren is afgekomen, Ten langen laatste ii hel gelukt het beest door middel van stokslagen in zijne hollende vaart te stuiten en heeft men hel verder afgemaakt. -j- De Heer J. Dahtnen heeft aan het aanzoek van eenige muziek-liefhebbers wel willen gehoor geven en, niettegenstaande het geringe aantal inteekenarenniettemin besloten, hel reeds vroeger geannonceerde Concert ibans op Dingsdag aanst. te doen voortgaan. zie advertentieDe ware beminnaren der toonkunst zullen ZEd. zekerlyk dank weten, dat zij nogmaals in de geleganheid zijn gesteldom twee kunstenaars te zien optreden, waarvan do een, de Heer H. J. Dahmen uit Utrecht, reeds vele jaren inet zooveel bijval zich doet hooren en de ander, de Jongen heer E. Enyelbertspas in de muziekale wereld opge treden, op zijn jeugdigen leeftijd reeds een talent toont .te bezitten, waardoor hij voorzeker later een sieraad van ons Vaderland zal worden. Daarom hopen wij dan ook, dat een talrijk publiek de moeite en kosten van executanten en ondernemer zal beloonen. In het Binnen-Gasthuis to Amsterdam is in do vorige week een kind van 14 jaren moeder geworden, de vader lelt 15 jaren en verdient 30 cents per week; de bestrijders van het pauperisme worden bij zulke voorbeelden moedeloos. Men schrijft uit Rotterdam, dd. 7 dezer. Heden morgen had, aan boord van het Engeische steenkolenscliip van Goole, een matroos eenige plagerijen met den scheeps jongen die juist aardappelen schilde, toen deze in drilt ontstak en den matroos een gevaarlijken sleek lusschen do ribben gaf. De verwonde is na de eersla heelkundige be handeling naar hel gasthuis, do dader naar het huis van arrest vervoerd. Daar men in onderscheidene couranten zonderlinge adres sen vatt brieven mededeelt, kan ook als eene bijdrage die nen, belgeen onlangs in eene der Gehlersche sjciign gebeurd is; Eene dienstmaagd brengt eenen brief.op de posb.pin lo frankeren, waarop geen adres gesteld was; dff'^poslbca mlile maakt haar daarop opmerkzaam, en zégt, dat zij cr op moet zetten aan wien die brief bezorgd moet worden: do

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1