WEEKBLAD van DEN r. is. 1851. en het MEUWEüiEP. Ontwerp van wet tot regeling van de samenstelling, inrigling en bevoegdheid der Gemeen te- Bes turen. NECJE3£©55 JA1RGMO Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 ceuts. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkans- toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aau den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags do* middags ten 12 ure de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen f behalve 35 centen zegeiregt voor eike laatsui^ 28 A P R E Li. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEKTOOGEN enz. Waarschijnlijk zal zeer spoedig na de zamenkomst der Tweede Kamer, het boven omschreven wetsontwerp ter behandeling komen. Het moet spoedig behandeld worden zal de transitoire bepaling dat in de tweede helft van Mei de voorloopige kiezerslijst zal worden opgemaakt, nog bestaanbaar blijven. Het wetsontwerp is in de hoofdzaak en in de voornaamste zijner bepalingen gelijkvormig aan dat wat aan de Provinciale Staten om to dienen van advies was ingezonden. De voornaamste ver andering betreft het tweede hoofdstuk van den tweeden titel der 2de afdeeliug, handelende van de plaatselijke verordeningenwaarbij eene om werking heeft plaats gehad. Volgens de memorie van toelichting had de algemeene strekking en inrigting slechts in de Staten-vergadering van Zuid-en Noord-Holland en bij eenige leden van Zeeland bedenkingen ontmoet .vooral bij die van Noord-Holland, die de inrigting van het ont werp zelfs in strijd met de grondwet noemdenen over te groote centralisatie en aanranding der zelfstandigheid der gemeenten klaagden. Plet heeft ons niets bevreemd dit te vernemen. Nergens is zoo krachtig het oude zuurdeessemofschoon in gewijzigde vorm zich vertoonende, zoo krachtig in de Provinciale Staten behouden als in de beide deelen van Holland; en Noord-Holland, waar Am sterdam met een overwigtige magt in de Staten optreedt, (eene stad, die nog niet bést begrijpt, dat zij een ondergeschikt deel is van den Staat) en voor zijne inzigten bij een groot deel van de ove rige leden der Staten een krachtige- steun vond moest de kroon spannen bij het leveren van tegenbedenkingen. Volgens het verslag der rapporteurs beeft het ontwerp bij de Tweede Kamer in het algemeen grooten bijval ondervonden en be palen zich de aanmerkingen tot meer of minder belangrijke be denkingen tegen den inhoud of de redactie van eenige artikelen. De groote meerderheid was van oordeel, dat de gemeentebe sturen voldoende bij hunne zelfstandigheid, hij hunne wetgevende magt, bij hun huishoudelijk bestuur waren gehandhaafd. De meeste leden herinnerden, hoe reeds voorlang onze uitmuntendste staats lieden meer klem bij de Hooge Regering hadden willen brengen, hoe eene krachtige hand van het centraal bestuur in het be lang der ingezetenen zeiven, heilzaam en noodig was; hoe vaak men vroeger had aanschouwd, dat hot gouvernement geen stede lijk bestuur, dat tegenstand bood, kon teregtzettenuit een ad ministratief oogpunt, was de geregelde gang van zaken niet mo gelijk, zoo men zelfstandigheid in dien zin wilde uitleggen, dat daaronder volstrekte onafhankelijkheid was te verstaan. De min derheid had zich even als in het rapport der Staten van Noord- Iiolland) tot afkeuring bepaald, zonder met juistheid optegeven hoe het noodige toezigt dan was te regelen. De bepaling van het aantal raadsleden heeft meer dan eene be denking ondervonden. Eenigen wilden het getal door Gedeputeer de Staten voor elke gemeente bepaald hebben; anderen verlangden slechts eene verhooging van dit getal voor gemeenten onder de 50,000 zielen, omdat sommige zoo als 'sHertogenboschDord recht, Delft en anderen, tegenwoordig een veel grosteren raad hebben en de vermindering aldaar welligt een ongunstigen indruk zou maken. Wij vereanigen ons gaarne met dit laatste verlangen, ofschoon wij de opgegeven reden flaanw en onbeduidend achten. De wet heeft zich niet te storen aan het tijdelijk gevoel van ge kwetste eigenliefdevan hem die uit plaatsgebrek zich verwijderen moet; dit is na eenige jaren vergeten, maar zoo men niet ver langt, dat Burgemeester en Wethouders alles beschikken en be slissen en de Raad tot een onbeduidend ligchaam vervalt, alleen geschikt, om de verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wet houders voor een deel mede te dragen, dan behoort men als be ginsel te stellendat de Raad zoo talrijk zijdat Burgemeester cn Wethouders daarin niet een volstrekt overwigt bezitten. lil kleinere gemeenten mag men nu op de feitelijke onmogelijk heid stuiten, om een grooter getal raadsleden bijeentebrengen waar die onmogelijkheid niet bestaat, inoct men het beginsel toe passen. In gemeenten van 6000 tot 10000 zielen, zullen slechts elf raadsleden, in die van 10000 tot 15000, dertien raadsleden zijn. In zulke gemeenten dwingt niet het gebrek aan perso nen tot zulk een beperkt getal. Door hier liet getal te vergrooten zal men meer verscheidenheid van inzigt verkrijgen. Eene minder heid van twee of drie personen wordt spoedig moedeloos en eindigt met zich te onderwerpeneene minderheid van meerdere personen vindt in haar getal steun en opwekking, om voltehouden en ein digt welligt om meerderheid te worden. Onder de verbeteringen die het wets-oniffigrp heeft ondergaan rekenen wij de bepaling dat aan lict^ publiek kciruis moet tfqrdSft gegeven, wanneer de raad vergadert; dat de endenvèqibnvjhatovcr alleen in eene openbare vergadering kan Werden beraadslaagdzijn -h - Vt\ i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1