VAN DEN 185 ELÜEli es UET MljWEDiEP. BELASTINGEN. N°. 19. oVGEN UET r G0/> KEGEIfDE JAAKSAMU, Dit Weekblad wordt elkeD Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Br. te Nieuwe Diep. De Prijs is 30 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de boekhandelaren en Postkan toren zijner vroonplaats. M A A I 15 A CJ ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld ata den Uitgever in tc zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regeU is 60 centen T voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen segelregt voor elke plaatsing. 5 M E STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEKTOOGEN enz. Wij hebben in de Provinciale Eriesche Courant een adres gele zen, dat aan de Tweede Kamer der Staten-Generanl ge- rigt, het verzoek inhoudt, dat reeds dadelijk de accijnsen op ge maal, geslagt, turf en steenkolen, alsmede de belasting op bet patent mogten worden afgeschaft, en door eene belasting op de inkomsten worden vervangen. -Ofschoon wij gaarne toestemmen, dat de strekking van elk be lastingstelsel behoort te zijn, om steeds meer 'en meer accijnsen afteschaffen en de inkomsten door regtstreeksche belastingen te vinden, zouden wij bet niet wenschelijk achten, dat de wenseb, bij dit adres geuit, werd vervuld. Men bedenke, dat die belastingen, waarvan mén de afschaffing verlangt, cp de Staatsbegrooting voor ruim 1H milüoen zijn ge» raamd, en dat eene directe belasting van dat bedrag, zich voor den betalende als zeer drukkend vertoont. Men hoore hier en daar over de zwaarte van de belasting op bet personeel, die slechts zes millioen opbrengten vrage danwelke klagteu er zouden rijzen, indien daarneven eene belasting werd ingevoerd, regtstrecks op liet inkomen-,, die eens zoo veel zou moeten renderen. Wij houden ons overtuigddat die klagten zoo lievigzoo dringend, zouden zijn, dat de belasting, impopulair zou worden dat zij onmogelijk was te handhaven en bet beginsel zelf voor ja ren in de algemeene opinie zou benadeeld worden. Wij achten die invoering slechts dan mogelijk, wanneer eene heldere en vaste overtuiging van de ware voordeelen der afschaffing van de accijn sen algemeen is doorgedrongen. Die overtuiging alleen kan hare drukkende vorm duldbaar maken. De afschaffing van de accijnsen is een stellig voordcel voor de lagere klassen der maatschappij maar daar toch dezelfde som weer opgebragt moet worden zoo volgt daaruit, dat de klassen, die wel betalen kunnen, ook zoo veel meer zullen moeten betalen. Bij de afschaffing van de ac- cijrisen wordt echter ook bespaard. De perceptiekosten zijn bij eene regtstreeksche belasting gewis geringer, maar al stellen wij die op (5 pc. minder, dan bij de accijnsen, dan bedraagt dit slechts 600,000 gulden, cenc som, die gewis veel minder is, dan nu door de accijnsen door de geringere klassen wordt opgebragt, en van wie geen inkomen belasting kan gevorderd worden. Wij erkennen tevens, dat voor dc accijnsen meer betaald wordt dan in dc schatkist komtniet alleenomdat een deel door de sluikcrij wordt genoten, maar ook, omdat de handelaar nevens de renten, die lüj op zijne waren voor winst rekent, ook de renten van dc uitgeschoten belasting in rekening brengt. Het is dus volkomen waar, dat wanneer de schatkist een mil lioen heft, do ingezetenen misschien tien pereent meer moeten opbrengen, wat bij eene directe belasting niet het geval is. Eindelijk zal men mogelijk nog kunnen stellen, dat de zeer rij ken door eene belasting op het inkomen meer zullen opbrengen dan thans door de aceijnswetten. Voor sommigen zal het zeker waar zijnmaar men kebbe biervan vooral geene te grootc ver beelding. Het aantal zeer rijken is in evenredigheid met de be volking zoo uiterst gering, dat hoe zwaar hun individueel ook de last mag schijnen hunne gezamenlijke belasting weinig beduidt in evenredigheid van de som, die door de meer of minder wel gezeten en de betalende burgerklassen wordt opgebragt. Ecnige weinige zeer rijken zullen dus iets meer betalende geringere klassen (en bet aantal, dat door gccne regtstreeksche belasting is te treffen, zal zeer groot zijn) zal aanzienlijk worden ontlast; de welgezeten man, de burgerklasse zal bijna hetzelfde betalen. Het groote voordeel ligt dus niet daarin, dat de beta lende klasse zoo veel minder zal betalen; (al is dat mogelijk iets minder) maar het zal zich doen kennen in eene verspreiding van meer algemeene welvaart, die uitgaande van de goedkooncre le venswijze van de mindere klassen tot alle standen doordringt. De ware vraag is dus, of die overtuiging zoo algemeen is door gedrongen dat men zonder morren het aanslagbillet zal betalen. Wij twijfelen en gelooven, dat de meesten, die nub. v. dagelijks 35 cents aan belasting opbrengen in de gedaante van brood, van vleeschvan turf, of steenkolenzonder dat zij het bemerken een zeer ontevreden gezigt zullen zettenindien hun een aanslag billet van ƒ91wordt t'kuis gezonden, ofschoon zij dan slechts 25 cents per dag betalen. Wij houden ons overtuigddat die ontevredenheid zoo algemeen zijn zou, indien men dadelijk eene belasting van elf en een half millioen op die wijze wilde beffen, dat het petitien zoude rege nen, om haar weer te doen afschaffen. f liet patentregt is eene belasting op liet inkomendat acht wordt vermoedelijk uit zekere ltg«5épen~te^vij-ekken/ afteschaffen en daarvoor cenc algemeei«£t>bejasting op, dg sten tc heffen en tot zoodanige hoogt£-'<jp tc voerendatt tevens de gelegenheid werd gegeven) cfm de neeïjps V steenkolen afteschaffen, is liet uitïrstewaartoe men, oordcel, op dit oogenblik zou kunne\^ konten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1