VAN DES EN HETf N°. 23. 1851. &EGEW253S JAARGANG Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan-* twen zijner woonplaats. AAMBIC ADTERTENTIEN gelieve men ongezegeld s&b den Uilgever in te zenden uiterlijk Zaturdags de* middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 ceülen zegelregt Toor elke plaatsing. 2 JUS IJ. Mei 24. Ingekomen bij de T. K. de opgemaakte en afgeslotene staatsrekening van den jare 1846 en een verslag van den staat van het hooger, middelbaar en lager onderwijs over de jaren 1849 en 1850. Voortzetting der beraadslagingen over de gemeente-wet Ingekomen 2 wets-ontwerpen tot wijziging van hoofdst. IIen IX B der staatsbegrooting van 1850. Da beraadslagingen over de gemeente-wet worden voortgezet 26. 30. W It IS V W 3 U' M !D il HELDER en NIEÜWEDIEP, 31 Mei 1851. Den 25n dezer \erlrok van hier Zr. Ms. stoomschip Cycloopkommandanl luit. Ier zee le kl. R. fVipffkoers zetlende naar Iiiltlandom bij de haringvloot als eerste ja ger le fungeren. Blijkens achterstaande advertentie, is de telegraafdienst sedert eenige dagen van hier op Amsterdam geregeld. Aanvankelijk wordt dan ook reeds gebruik van dit zoo nuttige en snelle middel van communicatie gemaakt. De groote spoed, waarmede de zaak afloopt, zal zeker, vooral in moeijelijke oogcnblikkenvelen belangrijke diensten bewijzenwanneer bet bestuur der telegraaf-maatschappij zich in bet bezit zal zien gesteld van alle zeetijdingenzoo wel van bier als van het Vlie. Men zegt, dat slechts op eene ministeriële vergunning wordt gewacht om de vrij talrijke geabonneerden alle tijdingen hunner schepen te bezorgen. Wij waren beden in de gelegenheid de inrigting te bezigtigen. Onze verwachting werd nog verre overtroffen, toen wij alles in loco mogten beschouwen en onze belangstelling verhoogd bij de gedachte aan de vorderingen van den menscbelijken geest in de toepassing der natuurkrachten op alles, wat de belangen der maat schappij kan bevorderen, waaronder voorzeker alle versnelde mid delen van gemeenschap eene gewigtige plaats bekleeden. Eene der groote gemakken voor belanghebbenden op schepen ook buiten Amsterdam, door deze inrigting te bekomen, is, dat zij zich in directe verbinding met den telegraaf der Holl. Spoor weg-Maatschappij beeft gesteld, en depêches voor Botterdam en tusscben liggende plaatsen worden aangenomenvoor alle meer afgelegene plaatsen worden de berigten per post verder getranspor teerd. Wanneer de Heer JVenclcebach eens zijne concessie van Botter dam op Brouwershaven en Vlissingen zal hebben uitgevoerdzal men van bier met alle langs die lijnen liggende plaatsen kunnen communiceren. Hopen wij dat aan ZEd. daartoe gereedere medewerking zal ten deel vallen dan tot hiertoe bet geval was. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn be vracht geworden de navolgende 31 schepen, als: Voor Amsterdam: Fanny, G. TjebbesDankbaarheid W. Poslma Anjer, P. Esink van Galen, J. R. Smit; Malhilda H. C. Wriberg; HelenaH. WiltebolZorgvliet, J. G, Ap pel Javaan, G. Eylers; Margarelha Siinonella, F, I. IIoö- manAnna PaulownaW. Bek Wz.Anno en EliseC. J. JaskiMercurius, W. C. Ran; Slad Dordrecht, J. van Nas sau, van Dordrecht; Stad Schiedam, T. A, Wielje, van Schiedam; Edouard MarieH. Eeltjes, van Rotterdam. Voor Rotterdam Vriendschap F, W. E. Schuchard Ida Elisabelh, J. M. Kleinhouwer; Graaf van HogendorpF. van Hees Resident van Son, F. G. Bauditz; LucieJ. van der Schaft; Zuid-Holland, J. C. Jansen; Jonge Corneiis, C. Verhey Bz.Zes Gezusters, G. II. Ruhaak; Rijswijk, J, R. N. J. Bijl; Hoop van Gapelle, D. F. Browning; Witte Cor- nelisz. de Witli, T. van Rossen; Columbine, Andresen; Corneiis Smit, D. O. van der Wal. Voor Middeeburg: Koning Willem II, W. Blaakbert; Onderneming, J. Johansen. Voor Schiedam: Henrielle Elisabelh SusannaN. N. De hoeren der landerijen liggendo hoven den Scliut- lakenschcn dam welke hel land van Mogen van de lagere Maaspolders afsluithebben onlangs eenen aanval op dien dam gedaan, de aldaar geplaatste dijk wacht met geweld onder wederzijds geweervuur verjaagd en den dam doorge stoken. Spoedig opgedaagde hulp heeft echter het kwaad gestuit en het gal is wederom gelukkig gestopt. Do zooge naamde groene dijk wordt nog hij voortduring door militaire magt bezet. Niemand mag denzclvcn passcren-mnder schrif telijke toeslemming van den Dijkgraaf aiffdap^iiog van een militair geleide. srgczel Af-r aivV Sedert Maandag II. wordt in hèt giVböu-w-derv ïvajn lijkc Militaire Akademie le Breda, dlubr. Ren Rjaad ^at| Be-i f 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1