WEEKBLAD van den ilELDEii en iiet MEUWEÜIEP. If°. 24. STATE1T-GSÏÏBRAAL. H E R IJ K. NEGENDE JAAKGANG. Dil Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De l'rijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan- teren zijner woonplaats. MAANDAG 185 S ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld a.va den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags d»i middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor eiüc [laatsing. «5 UT Ui ite? Mei 31. Het wets-ontwerp nopens liet tijdelijk in stand houden van wetten van vreemden oorsprong in Limburg wordt in de T. K. met algemeene stemmen aangenomen. De beraadslagingen over de gemeente-wet worden in middels voortgezet. Zij wordt den Junij 4. met 52 tegen 13 stemmen aangenomen. 5. In de T. K. worden de 2 volgende wets-ontwerpen aan genomenlo dat tot bekrachtiging van prov. belastin gen in Groningenmet algemeene stemmen2o dat tot goedkeuring eener overeenkomst omtrent de scheepvaart op het kanaal van Terneuzen, met 45 tegen 4 st. De Kamer is geschorst tot Donderdag 19 Junij. Tot de Herijk der Nederlandsche Maten en Gewigtenbe slaande in alle LengtematenEllen, Gevouwen Ellen, Ket tingen, enz., IJzeren en Koperen Gevviglen (de Medicinale tol een vierdo grein en do Goud- en Zilvergcvviglon lol de halve korrel ingesloten) Braiulhoudsmalen of Wissen Inhouds maten voor Granen enz. met derzelver Strijkels, alsmede de Tonnematen en de zoo van Hout als Blik, Koper of Tin vervaardigde Vochtmaten, zal voor do geheele Gemeente worden gevaceerd in het lokaal der werkinrigling voor be- hoeftigen, aan de Zuidzijde van het Heldersch kanaal, op Maandag, Dingsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag den 16, 17, 18, 19 en 20 dezer maand Junij, van des voor- middags 9 tot 12 en van des namiddags 3 tot 6 ure. En worden bij deze alle Winkeliers, neringdoende Lieden en andere belanghebbenden, overeenkomstig de onderschei dene Publicalien van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten de zer Provincie, herinnerd, dat alle de bij hen in gebruik zijnde Malen en Gewigten, jaarlijks behooren herykt te wor den, en dal na gehoudene vacatie tot do Herijk, eeno vi sitatie in de Winkels en Werkplaatsen zal worden gedaan ingevolge het besluit van gonaelde Heeren Gedeputeerde Staten van den 6 April 1826. De belanghebbenden worden uitgenoodigd om de Olie- Kalk- en Teermaten behoorlijk schoongemaakt aan te bieden. Helder, 7 Junij 1851. De Burgemeester der Gemeente Helder S. H. LETTE. Op "Woensdag den 18 Junij 1851, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. II. E. G.door een der Leden van de Gedeputeerde Sta ten in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Wa terstaat, aan het Lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem', worden aanbesteed: lo. Het leveren van 1800 kubieke ellen Brik, tot onderhoud der Heldersehe Zeewering, met eenige daarbij komende werkzaamheden. 2o. De leverancie van 550 lasten Nwordsche- of Drentsche Steen, tot onderhoud van gemelde Zeewering. 3o. Het doen eener bestorting aan den voet der steenglooijing van den Helderschen Zeedijk, met 600 lasten Noordsche-, Drentsche-Duitsche-of Brabandsche Keisteenenen daar bij uittevoeren werken. En 4o. Het doen van vernieuwingen en herstellingen aan de Hoof den der Haven beoosten het Oude Schild, op het Eiland Texel. Deze Aanbestedingen zullen alleenlijk bij inschrijving geschieden. De bestekkenwaarop deze Aanbestedingen zullen plaats hebben zullen ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernement van Noord- Holland, in de voornaamste Logementen en Koffijliuizenals: te Amsterdam, in het Noord-Hollandsehe Koffijhuis, in dc Kalver- straat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Kof fijhuis het Vosje, bij bet plein van de voormalige Beurs, in de Nieuive Stads Herberg, aan het IJ, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade, en in de Bel, op den hoek van het Haar lemmerplein; te Haarlem, in de Kroon en in het Noord-Holland- sehe Koflijhuisbeide aan de Groote Marktin het Logement de Oude Komolen en Roskamin de Nieuw-Staden in het Loge ment de Glazenwagenin de Spaarnwoudcrstraatte Alkmaarin den ltooden Leeuwin de Toelast en in het Wapen van Haarlem te Nieuwediep, bij de Wed. Ihnen en in het Loeei&ent denBurg; aan Helder, in het Heercn-Logement; te McdmW'k »n- Enkhuizen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1