WEEKBLAD van des HELDER ES iiet MIME». STECE5ÏÏMS JAARGAXti, M A 1 X 1) A G STATE If-G-BITSHAAL.. PUBLIEKE VERPACHTING. Helder don llden Junij 1851. BEKENDMAKING. 4ANB KSTE !)l:« ft. w m VG EN HET K". 25. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensleden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan teren zijner woonplaats. 1853. ADVERTENTIEN geilere men ongezegeld am den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags d»« middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot i regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elKe plaatsing. 16 JUN IJ. Junij 10. Ingekomen bij de E. K. 11 wetsontwerpenwelke door de T. K. zijn aangenomen. Verzending naar de afd BURGEMEESTER en ASSESSOREN der gemeente Helder zijn voornemens op Woensdag, den 25slen Junij 1851, des voormiddags ten elf ure, aan het Raadhuis der gemeente, in het openbaar, alleen bij inschrijving, voor den lijd van driejaren, te verpachten: liet regt lot het halen en verkoopen van WATER, uil do nabij Huisduinen gelegen Waterputten der gemeente onder de verpligting van de leverancie van het bcnoodigde verscho Drinkwater nan hel Garnizoen in de Forten, de Kazernen en Iufirmerienbinnen do gemeente Helder. Do voorwaarden, waarop deze verpachting zal plaats heb ben zullen acht dagen vóór de verpachtingop alle werkdagen van des morgens 9 tot 12 uren, ter Secretarie der gemeente ter lezing liggen. Burgemeester en Assessoren voornoemd A. BOOMSMA, l. B. Ter hunner ordonnantie J. SCHOON, Secret. x 7 Do BURGEMEESTER der gemeente Helder maakt bij de ze, naar aanleiding eener ontvarigene kennisgeving van den Brandraad, aan al de hij do brandspuiten geplaatste perso nen bekend Dat op Dingsdag den 24sten Junij aanstaande des avonds ten half acht ure, aan de huisjes waarin de spuiten zyn geplaatst, ccne algemcene Rollezing zal plaats hebben, en ieder van hen mitsdien verpligt is, zich op den bepaalden tijd aldaar lo doen vindon, hij welke Rollezing door do Directie van het hrandwezenzullen worden aangewezende personen die hij de te houdene exercilien der spuilen zullen behooren werk zaam te zijn. Dat deze eiercilien zullen plaats hebben als volgt: Met spuit No. 1 op Dingsdag 1 Julij 1851 namid. li uren. No. 2 Woensd. 2 No. 3 Donderd. 3 i) No. 4 Vrijdag 4 en dat daarbij zullen behooren tegenwoordig te zijn de Di recteuren en Mede-Directeuren der spuit, waarmede geëxer ceerd wordt; zullende do onder-officieren en verdere man schappen, die hij de exercitien werkzaam moeien zijn, zich alsdan op den bepaalden tijd, hij hel huisje waarin despuit is geplaatst, moeten bevinden. Wordende ieder gewaarschuwd, om aan deze verplig- lingcn te voldoen; zullende hij gebreke daarvan de bestaan de strafbepalingen op de nalatigen worden toegepast. HELDER den 14 Junij 1851. Be Burgemeester voornoemd Bij afwezende Assessor A. BOOMSMA. Op Woensdag den 18 Junij 1851, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G., door een der Leden van de Gedeputeerde Sta ten in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Wa terstaat, aan het Lokaal van het Proviaciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: lo. Het leveren van 1800 kubieke ellen Brik, tot onderhoud der Heldersehe Zeewering, met eenige daarbij komende werkzaamheden 2o. De leverancie van 550 lasten Noordsche- of Drentsche Steen, tot onderhoud van gemelde Zeewering. 3o. Het doen eener bestorting aan den voet der steenglooijiag van den Heldcrsohen Zeedijk, met 600 lasten Noordsche-, Drentsche-Duitsche-of Brabandsche Keisteenenen daar bij uitte voeren werken. En 4o. Het doen van vernieuwingen cahiers tangen Vin de Roof den der Haven beoosten hej^ude-SchiW^op\hettEiland Texel. '-r - v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1