i? a 'ir w 3 'i o LI n n su Deze Aanbestedingen zullen alleenlijk bij inschrijving geschieden. De bestekken waarop deze Aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernement van Noord- Holland, in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als: te Amsterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, in de Kalver- straat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Kof fijhuis het Vosje, bij het plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade, en in de Bel, op den hoek van het Haar lemmerplein; te Haarlem, in de Kroon en in het Noord-Holland- scbe Koffijhuis beide aan de Groote Marktin het Logement de Oude Komolen en Eoskam in de Nieuw-Staden in het Loge ment de Glazcnwagenin de Spaarnwouderstraatte Alkmaar in den Booden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwcdiep, bij de Wed. Ihnen en in het Logement den Burg; aan de* Helder, in het Heeren-Logement; te Medemblik en Enkhuizen, in de Logementen den Valk; te Hoorn, in den Doelen en het Onge maakte Schip; te Purmerende, in den Vergulden Eoskam; te Edam, in het Heeren-Logementte Monnickendamin den Doelente Zaandam in den Otter; te Buiksloot, in het Eoode Hert; te Muiden, in het Hof van Holland; te Naarden, bij Jurrissen; te Utrecht, in het Koffijhuis den Nieuwen Bak; te Sliedrecht, in het Eegt- huis, en te Hardinxveld, in de Dorps-Herberg. Zullende, acht dagen vóór de Besteding, zoo veel noodig, aan wijzing in loco worden gedaanen inmiddels verdere informatien te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur E. de Kruyff, te Haar lem, en den Ingenieur P. J. II. Haywardte Alkmaar. HELDER en NIEUWEDIEP, 14 Junij 1S51. Z. M. heeft den schout-bij-nachl E. G. van der Plaat, thans op non-activiteit, benoemd lol kommandanl van's rijks zeemagt in Oosl-Indie en inspecteur der marine aldaar. Zelden is het in cenige wetgevende vergadering ge beurd, dat eene wet van dien omvang, en waarbij zoo ve lerlei belangrijke onderwerpen geregeld worden als bij onze Gemeente-wetmet zoo onverdeelde goedkeuring is ontvan gen en tot stand gebragt. Wij kunnen onze Gemeente-wet noch met de Fransche, noch met de Belgische, noch met de Pruissische gelijk «tellen; want behalve de zamenstelling en inrigling van het bestuur der gemeente, waartoe de ge noemde wetten zich bepalen, regelt de onze te gelijker lijd verschillende onderwerpen, zoo tot hel eigen huishouden der gemeente als lot hare betrekking tot den Slaat bohoorende, waaronder het stelsel der belastingen in do eerste plaats moet worden genoemd. Dat nu zoodanige wel, die de innigste belangen der na tie raakt, die onderwerpen treft, waarmede een iegelijk het meeste bekend is en waarin hij zich hel beste lo huis ge voelt, met zoo onverdeelden bijval werd ontvangen en goedge keurd, dit bewijst, dat zij in geen opzigt nationale antipathie heeft opgewekt. Natuurlijk heeft er oppositie tegen beslaan zoo als tegen alle mcnschelijko zakenmaar de door haar aangevoerde argumenten vloeiden voort uit individuele mee ningen, uit specicuse inziglenmet welke de natie niets gemeens heeft. Het laatste manifest van het centrale Comité der Eu- ropesche democraten le Londen begint met de volgende hoogdravende zinsneden: Het menichdorn gaat altijd voorwaarts en ontwikkelt zich van lieverlede. Do werkende krachten van het revolu tionaire beginsel nemen steeds toe en vereenigen zich lang zamerhand lot het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Het Europesche denkbeeld 't welk aanleiding heeft gegeven tot organisatie van hel Centrale Democratische Comité, vindt meer en meer bijval, te midden der verst van elkander ver wijderde natiën. Van den verren Donau lot aan het Iberi sche schiereiland, overal waar bewegingen, uitgelokt door de behoeften der volksmenigte, geheiligd door het doel waar naar men «troefde, zonder uilwerking zijn gebleven, omdat de vijand daartegen al zijne krachten concentreerde, bespeurt men thans de kostbare gevolgen van de edele po gingen, die worden aangewend om le geraken tot verbroe dering in het binnenland en zamenwerkiog met het buiten land. Alom erlangt men meer en meer dezelfde overtuiging, wenscht men slechts één doel, namelijk do organisatie van het Gemeenebest der Vereenigde Staten van Europa. Dat beginsel wordt door geheel Europa verkondigdis diep in de gemoederen ingeworteld. Al die onvolmaakte wenschen al die voorloopige werkzaamheden zullen, wanneer het uur zal hebben geslagen, waarop de volkeren uil hunnen dood slaap ontwaken, leiden tol het Heilig Eer bond der Vol keren, het doel van ons vereenigd pogen, de leus van het tijdperk, wanneer allerwegen liet wachtwoord zal worden ge hoord o Vrijheid, vereenigingarbeid." Daarin alleen, verkondigt het dagelijks aan de volkeren is de waarborg van het welslagen onzer gemeenschappelijke pogingen gelegen." In de gemeente Nieuwleusen (Overijssel) zijn weder eenige huisgezinnen die het plan hebben gevormd om in den loop van dezen zomer naar Noord-Amerika le vertrek ken, welke behooren lot de christelijke afgescheidene ge meente aldaar, en door hunnen lecraar Smit zullen verge zeld worden; ook zijn er in de gemeente Staphorst drie huis gezinnen die zich welligl in gezelschap van genoemden zul len vereenigen, om mede de reis derwaarts aan te nemen. Het Prov. Dagblad van N.-Braband meldt hel vol gende Door eene vriendelijke hand is ons toegezonden een ko renhalm, die de bewondering van ieder lol zich trekt. Hij is juist twee Nederlandsche ellen lang, de wortel en de aar ieder daarenboven nog één palm groot, zoodal een man van gewone lengte, met een hoed op het hoofd, in dit koren veld, dat le St. Oedenrode gelegen is, zoude kunnen wan delen zonder dat hy door anderen opgemerkt werd. Want, zoo als sommigen denken zouden, is dit de eenige halm niet dio zulk eene verbazende lengte bereikt heeft; zeker het derde gedeelte van dezen koornakker is tol die hoogte op gewassen. Nog niemand hebben wij gesproken, die ooiteen dergelijken gezonden en groolen korenhalm aangelroflen heeft het is een opmerkelijk en belangrijk verschijnsel." De wereldtentoonstelling is in de laatste dagen verrijkt met een gedeclto der weergalooze verzameling van edele gesteen ten toebehoorende aan den Heer El. J. B. Hope. Onder deze verzameling vindt men, behalve een aantal door groollo en fraaiheid uitmuntende kostbare gesteenten, de grootste pa reldie tot dus ver bekend is. Deze parel heeft eene lengte van twee duimen, een omtrek van 4| duim, en een gewigt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 2