(Öcmengbc JSericjïcu. van 3 oneen of 1800 greinen. Eren als de wereldberoemde Ooslersche diamant Koh-i-noor, welke steeds de aandacht der bezoeker» van do tentoonstelling in grooto male lot zich trekt, zijn die kostbaarheden van den Heer Hope onder een sterk ijzeren traliewerk tenloongosteld. In het gebouw der tentoonstelling is thansten dienste van het publiek, ook eene geregelde brievenposterij ingerigt. Daar door heeft men er drie malen daags gelegenheid tot het ver zenden en ontvangen van brieven. Bij de jongste wedrennen van Ascolt is een paardmet name Tiberius, hetwelk bij vorige wedrennen vele prijzen had behaald, bij ongeluk omver geloopen en heeft een poot gebroken. De veeartsen verklaard hebbende, dat er geen redden aan was, werd de held Tiberius in het renpark af gemaakt en stierf dus op het slagveld. Des anderdaags heeft lord Milb.,.., een der rijkste Engelsche heeren, die door dit ongeval 10,000 p. st. 120,000 had verloren, welke bij op het paard verwed had, aan den lurfadel een prachtig banket gegeven. De gereglcri werden uitmuntend lekker be vonden. Bij het einde van hel nageregt werd er ter eere van Ti berius een feestdronk ingesteld, waarbij berigt werd, dat het edele ros in do magen van hol gezelschap begraven lag en dat een Fransche kok het met diverse sausen had bereid gesloofd, gezoden en gebraden. Het volgende voorval loont hoe harlstogtelijko schaak spelers men in Engeland vindt. Tegen het einde van 1848 onlving kapitein Thomas, die sedert eenigo maanden eene groote schaakpartij in de Londensche klub begonnen was met den Heer fVilliamsonbevel om naar da Kaap de Goedo Hoop te vertrekken, alwaar zich zijn regement bevindt. Do beide strijders spreken af, hunne partij per correspondentie voort te zetten, welke om 500 guinjes gespeeld werd. Dit had dan ook werkelijk plaats, maar in een gevecht met de Kaffers werd kapitein Thomas gevaarlijk gewond en over leed twee maanden daarna. Voor zijn dood echter heeft hij nog schriftelijk al de vermoedelijke of mogelijke zetten, die zijn tegenpartij kon doen, opgetcekend en de partij uitge speeld, terwijl hij bij testament eencn zijner vrienden in de klub heeft opgedragen, hem te vervangen en do partij naar zijne voorschriften uil te spelen. De Heer l'Villiamson heeft deze voorwaarden aangenomen, en na een strijd van nog drie maanden, lusschen hem en den plaatsvervanger van kapitein Thomas, heelt deze laatste de overwinning behaald. De over- ledono heeft dus door middel van zijn opvolger de partij go- wonnen. Do inrigting van den onderzeeschen telegraaf, die Engeland en Frankrijk zal verbinden, is zoo ver gevorderd, dat men met het einde van den zomer hoopt haar in wer king te brengen. Ware de lijn van gulla percha in Aug. j I.neergelaten, niet bij toeval door een visscher, die van het gebruik daarvan onkundig was, verbroken, zoo zou deze gemeenschap reeds veel vroeger aangeknoopt kunnen worden. Men zal thans twee blijvende en welvoorziene kabels leggen waarvan ieder vier omwoelde lijnen zal bevatten de ge zamenlijke kosten daarvan zullen 40,000 pond bedragen. Een bri«f uit Ancona van 31 Mei meldt het volgende voorval. Voor ecnige dagen moest een jong menseh ge fusilleerd worden (het fusilleren en straffen met stokslagen is hier aan do orde van den dag). Door den wanhopigen tegenstand welken de veroordeelde hiertegen boodge raakten de soldaten van hun stuk en scholen in eene ver keerde rigtingwaardoor drie van de toeschouwers gewond werden, zoo zelfsdut een van hen dadelijk den geest gaf. Het bezetten van Spoleto door Oostenrijkscho troepen voltooit de keten van militaire positien waarmede Oosten rijk Opper- en Midden-Italie omgeven heeft. Frankrijk is thans alleen lol Ronne en Civila-Vecchia beperkt. In geval van een oorlog zijn de Frunschen ernslig bedreigd daar zij door de Italianen nog meer gehaat worden dan de Oosten rijkers er. builei dien gering in aantal zijn. Krachtens ver dragen bevinden zich Oostenrijksche troepen in de Romein- sche legaliën in geheel Toskanen Modena Lucca en Par- ma. Napels kan aan geene offensivo houding denken en de koning van Sardinië zal niet ten derden male zijne kroon op het spel zetten. Burgerlijke Stand van 1? 14 «Funlj 1S5I. GEHUYYD G. Janssen en A. Heinrichs. J. K. Krul en M. Rij kers. T. Peterse en G. Giool. iiEVALLEN C. P. Schnsiier geb. Reiner. D. J. J. Winkel geb. Gielis. t). A. C. Tismeer geb. de Held. 0. C. Wal geb. Sclioou. Z. A. 31. Schuld geb. Jungbacker. Z. C. J. Thoinasz. geb. Swaen. L). G. A. Btangel geb. de Wit. Z. 31. Ewall geb. Kuijper. Z. A. Knuijver. 11. E. i«n Vloten. D. OVERLEDEN F. Cozak 37 j. A. Huisman 83 j. Ambtshalve ingeschreven 1. De Holtenlotten en Kaffers verontrusten hij voortduring de Kaapbewoners. Verscheidene leden van de T. K. zijn naar Londen vertrokken om de tentoonstelling te bezoeken. De burgemeester dier stad heeft 1500 personen ten eten gehad. In Groningen zijn 4 huizen afgebrand door het onvoorzigtig braden van spek in eene koekepan. De ko ningin van Sardinië is van een prinsje verlost; alles wel. Kermis te Hoorn, 16 Julij. De Ardjoeno is tien 7den April in de Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) binnenge- loopen, Prins Frederik en Hendrik zijn gerepatrieerd.Gedu rende de laatste 3 jaren zijn in Groot-Brillanje 2,171,750 bijbels en 1,706,000 nieuwe testamenten gedrukt. De keizer van Rusland heeft 1000 zilv. roebels gegeven voor de op- rigling van een monument ter ccre van Radelzkv. Do O O Turksche min. van oorlog is ontslagen, wegens plukhaarderij met den zwager des Sultans. Te Hamburg is eene bloe dige botsing tusschen matrozen en Ooslcnrijksebc soldaten voorgevallen; men telt 6 dooden en een groot aantal ge kwetsten. De koning van Pruissen heelt zijn zomerkwar- tior op Suns-souci heirokken. Dc keizer van Brazilië heeft de Kamers met eene aanspraak geopend. Op Guadeluupc heeft eene aardbeving gedurende 24 uren geheerschl. Het demokratisch komité Ie Londen heeft een manifest aan do volkeren van Europa uitgevaardigd, waarin zij worden aan gespoord de vorsten to verjagen en hunne landen tot een bondgenootschap van republieken te vereenigen. Tusschen Rusland, Oostenrijk en Pruissen is een defensief terl ond go-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 3