WEEKBLAD va» den HELDER en het NIEUWEDIEP. N°. 26. 1859. BEKENDMAKING. Dil Weekblad wordt eiken Maandog-morgeo uitgegeven bij C. BAKKER Bs te Nieuwe Diep. De I'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekbandelaren en Postkan eeren tijner woonplaats. JiAiaruAG NEGENDE JAAKGANG. "Er G ADVERTENTIES gelieve men ongeregeld ua den Uitgever in te renden uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regeia is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen regelregt voor elke laatsing. 23 JUS IJ. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN enz. De voordragt tot het verleenen der schadeloosstel ling aan de leden der voormalige Eerste Kamer door de Eerste Kamer der Staten-Generaal verworpen. Met genoegen rernamen tvij de verwerping van het voorstel der Heeren SchooneveldStorm van 's Gravesande en Metmanmet eene kleine meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen en strekken de om aan de leden der voormalige Eerste Kamer eene schadeloos stelling van ƒ1500 voor het gemis hunner betrekking toe te ken nen. Wanneer het de geldelijke belangen van bepaalde personen be treft, schijnt er bij ons eene zekere goedhartigheid te bestaan, die het helderste oordeel verblindt. Wij zien dit ook door dit ontwerp bevestigd. Dat Schooneveld dit voorstel deed, bevreemdde ons niet, maar noch Storm van 's Gravesande en noch veel minder Metman hadden wij ooit onder de voorstellers verwacht. Het tweede additionele artikel der grondwet beveelt om aan hen, die door of ten gevolge van de wijziging der grondwet hunne be trekkingen verliezen, eene schadevergoeding te verleenen. Men mag dus vragen, welke schade hebben de leden der vorige Eerste Ka mer geleden? Zij genoten niets dan eene zekere som ter vergoe ding van hunne reis- en verblijfkosten. Zij genoten nimmer eenig tractement. Wat hebben zij dan verloren door de opheffing hun ner betrekking? Immers niets. Het geld, dat hun jaarlijks werd uitgekeerd, was eene vergoeding voor do schade die zij leden in de verwijdering van hunne woning, in hunne verblijf- en reiskosten. Die schade wordt niet meer van hen gevergd, de vergoeding houdt dus op. Maar hun nu eene schadevergoeding te gevenomdat zij geene schadevergoeding meer noodig hebbendat is inderdaad al te gek Kan het nu eene verandering maken, dat de schadevergoeding, die men vroeger genoot al te groot was, dat de genieters er van overhielden om op te leggen of er hun huisgezin gedeeltelijk mede te onderhoudendat zij, in plaats van als leden eener pairskamer de volle ƒ3000 in pracht en staatsie te 's Hage te verterenschriel als gewone burgers daar leefden en dus het doel, waartoe hun zoo aanzienlijke som was gegeven, miskenden. Met het zelfde regt zou dan een sluiker schadevergoeding kunnen eischen, indien hem door verbeterde surveillance zijn bestaan werd tegengegaan. Met do verwerping van deze wet achten wij de poging om scha deloosstelling te verleenen aan hen, die geen schade hadden gele den, voor altijd afgesneden. Mogt de Eerste Kamer op deze wijze meermalen tusschen beide treden om de dwalingen der Tweede Kamer te herstellen, zij zal zeker in populariteit winnen. Junij 14. Het wets-ontwerp tot .goedkeuring eener overeenkomst omtrent de scheepvaart op het kanaal van Terneuzen en dat tot bekrachtiging van prov. belastingen in Gro ningen, worden in de E. K. met algemeene stemmen, en het ontwerp tot instandhouding voor een jaar, van wetten en verordeningen van vreemden oorsprong in Limburg, met 31 tegen 2 stemmen aangenomen. t 16. De E. K. heeft de wetsvoordragt wegens schadeloosstel ling van de leden der voormalige E. K. met 19 tegen 15 stemmen verworpen en de conceptwet nopens" de schatkistbiljetten aangenomen. De BURGEMEESTER der gemeente Helder maakt bij de ze naar aanleiding eener ontvangeno kennisgeving van den Brandraad, aan al de bij do brandspuiten geplaatste perso nen bekend Dat op Dingsdag den 24sten Junij aanstaande, des avonds ten half acht ure, aan de huisjes waarin de spuiten zijn geplaatst eeno algeineene Rollezing zal plaats hebben, en ieder van hen mitsdien verpligl is, zich op den bepaalden tijd aldaar te doen vinden, bij welke Rollezing door de Directie van het brandwezen, zuilen worden aangewezen, de personen die bij de te hoiidcne exercitiën der spuiten zullen belmoren werk zaam te zijn. Dal deze excrcilien zullen plaats hebben als volgt: Met spuit No. 1 op Dingsdag 1 Julij 1851, namid. 7| uren. u No. 2 Woensd. 2 p No. 3 Donderd. 3 No. 4 Vrijdag 4 cn dal daarbij zullen behooren legen>voontfgxlg zijn de^fiu^C rccleuren en Mede-Direeleuren der-spuit, „waarmede geëxer ceerd wordtzullende de onder.dfliciercn eft verdere man-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1