WEEKBLAD van den llELDEIt en het MEUWEOIEP. XEGEKDE JAAKÜ.»», N°. 27. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. Ds 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor dt buitensteden franco pir post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan» »«rcn zijner woonplaats. HAAK9AG 185!. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aae den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 30 JUK U. STAÏSlT-ÖSnsnAASi. Junij 23. In de T. K. wordt met algemeene (44) stemmen aan genomen het ontwerp van wet, houdende dispensatie voor den verkoop onder 's hands van een stuk domein grond te Maastricht, benevens ontwerpen, strekkende tot het verleenen van naturalisatie aan 13 personen. Deze wetsontwerpen worden den 24 bij de E. K. ingediend. 25. De wetsvoordragten betreffende de eenzame opsluiting en de scherpregters worden door de E. K. met alge meene stemmen aangenomen. 26. Het wetsontwerp tot wijziging van hoofdst. II (hooge collegien van staat en het kabinet des Konings) der staatsbegrooting voor 1850 wordt in de T. K. met al gemeene, en het ontwerp tot wijziging van hoofdst. IX B (departement van financien) met 48 tegen 1 stem aan genomen. 27. De E. K. heeft de gemeentewet met 28 tegen 7 stem men aangenomen. RïlUf 83 HELDER en NIEUWEDIEP, 28 Junij 1851. Door de Nederl. Handel-Maalschappy ziju bevracht gewor den do navolgende 31 schepen, als: voor Amsterdam: Pa- lembang, kapt. J. Hoekstra; Lodewijk Antonie, kapt. J. J. van der Meulen; Catharina kapt. D. LamersChristinakapt. D. H. Visser; Elise, kapt. J. F. Detering; Ballimoro, kapt. F. C. JaskiWillem do Clercq, kapt. J. C. Hoek; Rhijn kapt. C. Brandligt; Flevo, kapt. S. van der MeyRëgini kapt. A. Gerson; Hendrik Wester, kapt. R. J. Reynders; Lucia Maria, kapt. B. Barends; Generaal List, kapt. G. A. Sandman: Eensgezindheid, kapt. K. Haasnoot; Walvisch, kapt. T. Schut; Vier Gebroeders, kapt. C. Vonk, van Rot terdam; Isis, kapt. W. P. Derks, van Dordrecht; Jeannetle enCornelia, kapt. E. K. Veldman, van Dordrecht. Voor Rotterdam: Neerl. Koningin, kapt. II. II. Kramer; Antoinelto Maria, kapt. J. J. Day; Koophandel, kapt. P. L. Dupain; Hongkong, kapt. M. van der Putte; Gornelis Wer- nard Eduardkapt. J. M. KleinhouwerJeannclte, kapt. F. F. Zeven; Nederwaardkapt. S. A. Meijer; Bornëokapt. G. C. Hansen. Voor Dordrecht: Juno, kapt. W. J. Chevalier; Zwijger, kapt. J. H. Mugge. Voor Middelburg: Roompot, kapt. H. II. de Boor; Dui- velandkapt. J. G. Kreijo. Voor Schiedam Gouverneur-Generaal Rochuisen kapt. G. F. Rijken, van Rotterdam. Men schryft uit Apeldoorn Het is hier alle dagen feest en een leventje van vrolijk Fransje. Wedrennen en harddraverijen schieten met den buks en pijl en boog, partijen en feesten, jagten en vuurwerken en wat niet alwisselen elkander af. Do Koningin is er ook en geeft de weinig geheimzinnige bevestiging, aan allen die haar ziendat de borigten, onlangs omtrent haro interessanto positie medegedeeldwaarheid zijn. Overigens zien haar slechts zeer weinigen; maar de Koning en Prins Frcderik en Prins Hendrik ziet men te meer, benevens een zeker soort van Engelsche heeren, die adelijke titels voeren, en zich in hun eigen land vervelen. Die heereii ziet men in allerlei gezel schap,en wanneer het nu geen Engelschen waren aan wie men, gelijk bekend is, alles door de vingers tnag zien, dewijl zij nu eenmaal den roep van zonderlingheid hebben dan zou twen hier en daar wel een ncusjen zien optrekken. Er zijn echter in Apeldoorn niet enkel heeren, er zijn ook dames dames die er met hunne echlgenooteu of papa's komen; en dames die er zonder echtgenooten en zonder papa's komen van deze laalslen misschien meer dan van de eersten. In Antwerpen is voor oenige dagen cene vergadering gehouden van Nederlandscho en Belgische deskundigen, om over de meest geschikte rigting te beraadslagen van eene ijzerbaan van Belgio naar Nederland lot aansluiting van de zelve aan de Nederlandsche ijzerhanen. Thans verneemt men, dat de heeren Chantrell en Ric/ie een zeer uitgewerkt ontwerp hebben ingediend voor dcrgelijken aanleg, voj^ejis hetwelk die haan van Antwerpen n^wfbürnheut ea<g$*fëcX, noordwaarts naar Nederland zoud^' wordon S^'S1 /w§»°o3tis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1