WEEKBLAD ïas des HELDER EN uet NIEUWEDIEP. b1gen her gq NEGENDE JAARGANG. PP. 29. Dit "Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A KT O A G 1851. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdag» des middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 11 J l Ij IJ. Julij 5. Ingekomen in de T. K. een ontwerp van wet, betreffen de den waarborg op de gouden en zilveren werken. De voordragt nopens de kindergelden en pensioenen, ter wijziging van het Ge hoofdstuk der staatsbegrooting wordt eenstemmig aangenomen. 'u 8. De discussien over het ontwerp tot regeling van de be vordering, het ontslag en het op pensioen stellen van de officieren der landmagt worden geopend. 11. Het ontwerp wordt, zoo als het in den loop der beraad slagingen gewijzigd ismet algemeena stemmen aangenomen. Aan de orde is de beraadslaging over het ontwerp tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen van de officieren der zeemagt. AANBESTEDING. Op Woensdag den 23 Julij 1851, des namiddags ten twee ure, zal onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G., door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed lo. Het doen van eenige uitvoeringen voor het onderhoud van den Provincialen Zeedijk tusschen Naarden en Muider berg. 2o. Het verrigten van eenige werkzaamheden aan do Oever- werken tegen het legmeer bij Roeksjan. Deze Aanbestedingen zullen alleenlijk bij inschrijving geschieden. De bestekken, waarop deze Aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernement van Noord- Holland, in de voornaamste Logementen en Koffijkuizen, als te Amsterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, in de Kalver- straat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Kof fijhuis het Vosje, bij het plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads-Herbergaan het IJ, in het Harlinger Veerhuis, op de Tcxelsche Kade, en in de Bel, op den hoek van het Haarlem merplein; te Haarlem, in de Kroon en in het Noord-Hol landsche Koffijhuisbeide aan de Groote Marktin het Loge ment de Oude Bomolen en Boskam, in de Nieuw-Stad, en in het Logement de Glazenwagenin de Spaarnwouderstraat te Alkmaar, in den Boodcn Leeuw, in de Toelast en in het Wa pen van Haarlem; te Nieuwediep, bij de Wed. Ihnen en in het Logement den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Logement; te Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen den Valk; te Hoorn, in den Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in den Vergulden Koskamte Edam, in het Heeren-Logement; te Monnickendam, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Boode Hert; te Muiden, in het Hof van Hol land; te Naarden, bij Jurrissen; te Utrecht, in het Koffijhuis den Nieuwen Bak; te Sliedrecht, in het Begthuis, en te Hardiuxveld, in de Dorps-Herberg H O I O ÜJ B H 0 i R» HELDER, en NIEUWEDIEP, 12 Julij 1851. Do Helderscho Kermis is dit jaar nog al druk bezocht. Behalve een honderdtal kramen, zoo groolero als kleinere, treft men er aan: het Cirgue e'guettre Tan den heer fVollschldgerde Salon des Variétés van de heeren Boas Judelshet Théatro van buitengewone accrobatisehe Kunslrerrigtingen van den heer Boesnach, het Diorama van Parijs, het Amsterdamsche Vierkroonen-Spelhel Gla zen Paleis enz. Alles is dor moeite waardig te bezoeken, inzonderheid het groote Cirquo van den heer Wollschlagerdie met een gezelschap van de geocfendste rijders en 50 gedresseerde paarden, inderdaad de bewondering der talrijke toeschou wers lol zich trekt en niet minder byval vindt dan voor twee jaren. Onder do gedresseerde paarden trekt tooiuI do aandacht hot vierjarig Friesche ruinpaard van den land bouwer W. L. Jager, van Wartema bij Leeuwarden, door den eigenaar zeiven gedresseerd, die in zijne gewone kleo- derdragt zijn afgerigt paard de moeijelijkslo kunslverriglingen ten uitvoer doet brengen.De nastukken, meestal bestaan de in panlomines met gevechten te voet en te paardgeven ccno aangename afwisseling en worden gaarne bijgewoond. Ten einde aan zijne voorstellingen meer uitgebreidheid lo geven, heelt do Directeur eene grootere tent opgerigt. Ook de Salon des Variétés handhaaft zijnen roem en heeft vele Bezoekers. Het sluk zift'gisTtTfen avond n-HIario of do - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1