WEEKBLAD van den HELDER en bet NIEUWED1EP. De verkiezingen van leden van den gemeenteraad. Staten-Generaal. KEGEKDË JAARGANG). Het g0 Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bi.te NieuuitcLiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs san 1 tot 4 regelt is GO centen, roor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt roor elke plaatsing. MAANDAG 25 AÜGUSTÏJS. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEKTOOGEN enz. Weldra zullen wij geroepen worden, om de leden voor den ge meenteraad te verkiezen. Zullen alle kiezers daaraan deelnemen? Op wie zal de keuze ziek vestigen worden de vragen van den dag. Wij hopen en, voor zoo ver onze gemeente betreft, vertrouwen wij, dat weinig kiezers in gebreke zullen blijven om hunnen burger- pligt te vervullen. Wij noemen het uitbrengen van zijne stem een burgerpligt van den kiezer. In het regt van te kiezen is tevens de pligt begrepen om daarvan gebruik te maken. Het regt wordt niet gegeven in het belang van den kiezer, maar in het belang van het algemeen. De staat heeeft evenzeer het regt, om van den burger de vervul ling van zijn pligt, als kiezer te verwachten, als die van elke an dere, die het algemeen belang van hem vordert. De kiezer, die geroepen wordt, om zijne stem uittebrengen voor een lid der Tweede Kamer der Staten-Generaalmoge voor zijne onverschilligheid of traagheid een voorwendsel vinden, als hij zich beroept op zijne onkunde, om te beoordeelen, wie de meest ge schikte persoon zijn zal, dit voorwendsel vervalt bij de verkiezing van leden van den gemeenteraad. Indien men enkele groote steden uitzondert, kan men in de overige gemeenten ver wachten dat ieder met zijne mede-ingezetenen genoeg bekend isom zijne keuze te bepalen. Het zal welligt niet zeldzaam voorkomendat men niet zoo vele personen geschikt zal achten, als er leden van den rand ver kozen moeten worden. Zal men dan zijn stembillet slechts invullen met de namen van hen, die men de noodige bekwaamheid toekent. Wij zouden dit verkeerd achten. De plaatsen zullen toch allen vervuld worden en men behoort dan ook mede te werken, om hem die minder geschiktheid heeft te doen verkiezen boven hem die geheel onbekwaam is. Wij behoeven naauwelijks te herinneren, dat wij bij het doen ecner keuze, hebben te letten op eerlijkheid en goede zeden. De uitstekendste bekwaamheid vergoedt niet het gemis dier vcreisch- ten, waarin alleen de waarborg kan gelegen zijn, dat de verkozen® het algemeen belang ter harte zal nemen en niet van zijne be trekking een middel zal maken, om bijzondere oogmerken te be reiken. Daarentegen vrage men niet tot welke godsdienstige gezindte den kandidaat behoort. De raad is niet geroepenom als zielen. herder optetreden en te leeren, op wat wijze de Godheid wil zijn geëerd en gediend, maar om onze stoffelijke belangen in de ge meente te behartigen en deze zijn voor alle godsdienstige gezind ten dezelfden. Waarom zouden wij dan den minder bekwamen geloofsgenoot boven den kundigen man, die eeno andere geloofs belijdenis is toegedaan, verkiezen? De werkzaamheden van den raad zijn velen en velerlei. Hij regelt de geheele geldelijke administratie, het koopenruilen, vervreemden, het bezwaren, oi verpanden van gemeente-eigen dommenhet verhuren en verpachten daarvan. Hij beveelt het aanleggen of verbeteren van gemeentewegenwaterleidingenstra ten, pleinen, grachten, gebouwen, werken en inrigtingen, en stelt de plannen en voorwaarden der aanbestedingen vast. Hij heeft het toezigt over het onderwijs der jeugd, de godshuizen, gestichten van weldadigheid en arresteert hunne begrootingen voor zoover zij sub sidie uit de gemeentekas genieten. Hij stelt de plaatselijke ver ordeningen vast en regelt de belastingen. Wij wijzen slechts het voornaamste aan, voldoende om het be langrijke van zijnen werkkring in het licht te stellen. Zal men per sonen vinden die voor al die werkzaamheden ecne gelijke be kwaamheid bezitten? Gewis niet. Zulke zullen uitzonderingen blij ven. Men zorge dan, dat in den raad verschillende specialiteiten plaats vindenopdat de een den ander moge voorlichtenin het geen meer bijzonder van zijne bevoegdheid is en men vrage zich af, wien men als bekwamen administrateur kent; wiens raad men bij het aanleggen of verbeteren van pleinen, grachten en gebouwen het liefst zou volgen; aan wien men met het meeste vertrouwen de regeling van het belastingstelsel zoude opdragen, of wie het meest bekend is met de behoeften van godshuizen en gestichten van lief dadigheid. Namen willen wij voor onze gemeente niet noemen, maar wij vertrouwen, dat indien de kiezers aldus in gemoede hunne keuze trachten te vestigen en door onderlinge zamenspreking zich onder ling verstaan omtrent bepaalde personende keuze van den ge meenteraad niet anders dan gelukkig kan uitvallen. Aug. 18. In de E. K. zijn, zonder beraadslaging, met algemeens stemmen aangenomen29 ontwerpen van wet, strekken de tot het verkenen van naturalisatie aan even zoo vele personen; het ontwerp tot goedkeuring van eene dading over eene domaniale zaak; dat tot wijziging van hoofdst. 6 der staatsbegrooting van uitgaven over 1850 (kinder-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1