WEEKBLAD van den HELDER en eet NIEUWE». Staten-Genekaal. KENNISGEVING. KENNISGEVING. NEGENDE) JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeten bij C. BAKKER Bi.te Nieuwcdiep. Dt prijs is 80 cents in de drie maanden en voor d« buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADVEKTENTIEN geliete men ongezegeld uo den Uitgcer in te zenden uiterlijk Zaturdag» de» middags ten 12 ure; de prijs tan 1 lol 4 regel» is 60 centen, toor eiker, regel meer 15 centen, behalte 35 centen zegelregt toor elke plaatsing. MAANDAG Aug. 23. Het wetsontwerp ter goedkeuring van Let tractaat van handel en scheepvaart met Sardinië wordt in de E. K. met 27 tegen 5 stemmen aangenomen. 26. Ingekomen eene kon. boodschap, houdende kennisge ving van de bevalling van H. M. Het wetsontwerp tot heffing van prov. belastingen in Friesland wordt met algemeene stemmen aangenomen. Daarna worden de beraadslagingen over het ontwerp nopens de onteigening ten algemeene nutte aangevan gen; het wordt met 19 tegen 17 stemmen aangenomen. 27. De 4 wetsontwerpen nopens de bevordering, het ont slaan en het pensioneren van de officieren van de land en zeemagt worden met algemeene stemmen aangenomen. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der gemeente Hel der maken bij dezo bekend, dat de Rekening en Verant woording tan de Onltangsion en Uilgaten der gemtenle, over de dienst tan 1S50, met alle de daarbij behoorende bescheiden op do secretarie der gemeenle toor een ieder Ier lezing is nedergelegd en in afschrift, tegen betaling der kos ten, algemeen terkrijgbaar is gesteld. Helder den 30 Augustus 1851. Burgemeester en Assessoren voornoemd A. BOOMS11A, De Secretaris J. SCHOON. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der gemeente Helder maken bij dezo bekenddat de begrooling der plaatselijke inkomsten en uilgaten oter de dienst van 1852 met de noodige inlichting en bescheiden, heden aan den gemeenteraad is aangeboden, op de secretarie der gemeente toor een ieder ter lezing is nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten algemeen terkrijgbaar is gesteld» Helder, 30 Augustus 1851. Burgemeester en Assessoren voornoemd A. BOOMS MA. De Secretaris J. SCHOON. ITiai'WS T IJ D I 1T B 1T. HELDER en N1EUWEDIEP, 30 Augustus 1851. In den morgen tan den 28slen dezer kwam alhier binnen da brik Defiancc, kapt. TV. Drinkell, komende van Sun- derland, aan boord tan welk schip zich betond de equipage, bestaande uil acht mannen, behoord hebbende tot hel brik schip genaamd Clinker, kapt. Mitchellmet eeno lading steenkolen en aardewerk tan Sunderland naar Schiedam be stemd. Laatstg. bodem had daags Ie voren circa 10 mijlen afstands tan deze kust, ten gevolge tan hevige stormwinden een zwaar lok bekomen, en was de equipage, na alle rruchteloos aan gewende pogingen om het schip to behouden, gelukkig en met de meeste hulptaardigheid opgenomen door den kapitein van eerstgenoemden brik, terwijl do Clinker kort na het ver laten der cquipago reddeloos wegzonk. In den atond van dienzelfden datum is vsn deze ree- de vertrokken Zr. Ms. stoomschip Gedchkapt. luit. ter zee de Smidt van den Broecke, bestemd naar Vlissingcn; be doeld sloomschip was belast geweest met het overbrengen tan een transport matrozen toor Zr. Ms. korvet de Heldin. Z. M. heeft bepaald dat een aantal van veertien opzie ners en werkbazen, op '«rijks kosten, naar Londen zullen worden gezonden om, onder het. geleide V3n twee deskun digen, de tentoonstelling aldaar Ie bezoeken. Do minister tan binnenl. zaken, met da uitvoering belast, heeft lot geleiders aangewezen do heeren P. L. Rijke, hoogleeraar, en TV. C. Staringsecretaris der Goldersehc maatsch. tan landbouw.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1