WEEKBLAD van den HELDER en het MEIWEDIEP. vs^olgw "*t g0 Aan de Kiezers wordt herinnerd, dat wil men zijne stem niet van onwaarde verklaard zien, het nood zakelijk is, de namen duidelijk te schrijven. VEGENDE JAAKGANG» Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bi.te Nieuwediep. D* prijs is 80 cents in de drie maanden en voor dc buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG AOVERTEiVTIEN gelieve men ongezegeld ue den Uitgever in te zeilden uiterlijk /.aturdag» da* middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regel* is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ÜJiaTJ-WiSTUDIlTff 31T. IIELOER en NIEUWEDIEP, 6 September 1851. Naar wij vernemen, heeft de koninklijke Vlugschoon schrijver G. J. Dekker, van Amsterdam, op de Fransche school voor Jonge Jufvrouwen alhier, een cursus geopend in de Schrijfkunstwelke bereids in de eerste acht lessen, bij al de Leerlingen, zeer goede resultaten heeft opgeleverd. Ten bewijze daarvan strekken de schriften, welke ten huize van den heer Dekker door Belanghebbenden kunnnen wor den bezigtigd. Jl. Dingsdag had alhier eert knaapje van negen jaren liet ongeluk van den steiger in het kleine Kanaal to vallen, ter wijl hij wildo beproeven eene dreg uit te spoelen. Aan den brievenbesteller P. BRAGGAAR, die zich ijlings uit zijne wo ning te water begaf, mogt het gelukken het kind dat roeds zinkende was, te redden, wordende hierin bijgeslaan door A. HEN, bediende bij de wed. Berghuisdie mede ia het water sprong en den drenkeling behouden aan wal bragt, zoodat beiden hunne menscblievende pogingen met den bes ten uitslag bekroond zagen. Du knaap was in den beginne half bewusteloos en doodsbleek van schrik, doch na bel ver wisselen van kleederen en eene fikscho beweging, spoedig hersteld. Er is te Londen een plan openbaar gemaaktom bin nen den tijd van 14 jaren een weg daar te stellen waardoor men in zeven dagen den afstand van Londen naar Calcutla zou kunnen afleggen. De weg zou loopen over Ostendo, Triest, de Middelandsche Zee, de Orionle Bassorah de Per- sische Golf, Bontbay en Calcntta. Men zou den omweg door de Roode Zee uitwinnen, door er een landweg van 300 mij len voor in de plaats te stellen. 4200 mijlen van den ge- heelen weg zouden per spoorweg en 1600 per stoomboot af gelegd worden. Er wordt thans in Weenen veel gesproken van eenen door den heer Ilippmechanicus te Reullingen uilgevonden nieuwen electro-rnagnetischen schrijf-lelegraafmet welken 120 letters in elke minuut zouden kunnen worden overge- bragt, en wiens behandeling zoo eenvoudig zoude zijn, dat elke berigtgover zijne depêches, zonder medehulp van een beambte, zelf kan overmaken. De toestel, wiens snelheid in werking, Tolgens den uitvinder nog aanmerkelijk kan worden vergroot, is zoodanig ingerigtdal men er meer dan een afschrift te gelijk mede kan bekomen, en olzoo beveelt hij zich bijzonder aan zoo voor geheime beriglen als in die gevallenwaarbij het spoedige verspreiden van verschillende exemplaren nuttig kan zijn. De kortste reis van Liverpool naar New-York is in Augustus jl. door het stoomschip Baltic gedaan. Dit vaar tuig heeft toen den overlogt in 9 dagen, 19 uren en 40 min. volbragl, niettegenstaande eenig oponthoud, door averij aan de schepraderen en door een sterken mist veroorzaakt. De snelste vaart was 330 Eng. mijlen in de 24 uren, maar elk etmaal werden 312 mijlen afgelegd. Langs allerlei wegen zoekt Engeland thans met Grie kenland weder bevriend te worden, alleen met liet doel om zijne vloot van Malta te verwijderen, en dezelve voortdurend in een oord te kunnen stationeren, hetwelk voor alle moge- lyke gebeurtenissen, met betrekking tot de Ooslcrsche quaes- lie, beter gelegen is. Malta is alleen een goed station voor Italië en Afrika, doch om regtslreeks op Turkije to werken heeft Engeland plaatsenwelke digter bij hetzelve golegen zijnnoodig. Het thans nog bedekte voornemen van lord Palmerston zou zijn, om zich met Griekenland te verstaan omtrent den afstand van een gedeelte van doszelfs gebied en voornamelijk worden de eilanden Aegina en Paros ge noemdnaar welks bezit Engeland zou streven. Aan een Noord-Amerikaan, den heer M. Corniiek,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1