WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWED1EP. U 122 TT TT s-TIJ D 11T B U Staten-Generaal. WEGENDE JAARGANG. «BT Gq Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bi.te Nieuwediep. Dc prijs is 80 cents in de drie maanden en voor dc buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren tijn.r woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongeregeld iw den Uitgever in te renden, uiterlijk Zaturdagi da* middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regel» is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen regelregt voor elke plaatsing. MAANDAG 15 SEPTEMBER. Sept. 10. Ingekomen bij de T. K. lo eene kon. boodschap, hou dende kennisgeving van de verlossing der Koningin, 2o een ontwerp van wet op het armbestuur, 3o op de jagt en visscherij4o inlichtingen van den min. van Financien, ten aanzien van het opgeheven fonds voor de bevordering der nationale nijverheid, 5o een verslag van den min. van Koloniën van het beheer en het bestuur en van den staat van de overzeesche bezittin gen en koloniën over 1849. VERKIEZING VAN LEDEN VOOR DFN GEMEENTERAAD. De uitslag der verkiezing van vijftien leden voor den Gemeente raad van den Helder, is geweest als volgt: Er zijn in den bus gevonden 374 stembriefjes, die allen geldig waren. De volstrekte meerderheid bedroeg alzoo 188 stemmen. A. Boomsma verkreeg 245, C. Bakker Bzn. 241, P. A. Beets 227, S. Lastdrager 216, E. J. Verweijde 209, H. J. van Es 205, Mr. S. H. Lette 201 en J. Haremaker 193 stemmen en zijn alzoo benoemd geworden. De daaraanvolgende waren K. Metselaar met 181 stemmen, J. T. Zurmühlen 168, J. S. Janzen 167, J. van Bruggen 156J. van Herwerden 152, Jb. Bakker 151, J. Sevenhuijsen Sr. 147, S. Braaksma 136, D. de Lange 129, B. R. de Breuk 121, J. Papi- neau 114, H. G. Janzen 110, A. J. van Kelckhoven 109 en A. Leewens 105, zoodat over deze veertien eene herstemming zal moe ten plaats hebben. Verder verkregen M. Boll 92, J. Goedkoop 92, K. J. Krul 81, C. Kos 80, L. M. van Gelder 80, M. Schouten 76, Jb. Koorn 73, H. Grijm 71, B. Verheij 69, P. Hoogenbosch 69, P. Schuijt Jun.Zn. 66, C. van der Ster 64, C. Vennik 56, L. van Berk 47, C. Giltjes 46, N. Vennix 40, "W. de Jong 38, C. Riekels 37, J. Graat 33, L. Jelgersma 28, A. Overtoom 27; terwijl voorts nog op 175 andere personen een minder getal stemmen werd uitgebragt. HELDER en NIEUWEDIEP, 13 September 1851. Aan schipper Buus en loodsen van de loodsschuit No. 6, is heden door den heer J. T. ZurmühlenVice-Consul van Spanje, uitbetaald eene som van ƒ110, als gunslge- schenk van het Spaansch Gouvernement, voor het redden en verplegen van twee man der equipage van de op den lOn December 1850, op den Haaks verbrijzelde Spaanscho brik Guadeloupe. -f- Bij resolutie van den minister van Financien, d.d. 15 Augustus 1851, No. 92, is de Heer H. Poppinghuis, deurwaarder der Directe Belastingen te Maastricht, als zoo danig overgeplaatst naar deze gemeente, in plaats van den ontslagen deurwaarder P. Gordijn. Naar men verneemt, is de nieuw benoemde in deze gemeente aangekomen, en zal zijne funclien binnen zeer weinige dagen aanvaarden. Bij de opening der stembriefjes lot verkiezing van 11 Leden voor den Gemeenteraad van Texelis de uilslag ge weest, dat met volstrekte meerderheid zijn verkozen de heeren Cornelis H. Dijt en Pieter Langeveld, terwijl voor de overige 9 leden eene herstemming zal moe ten plaats hebben. Tot leden van den gemeenteraad voor Scbagen, zijn gekozen de heeren: IV. Vader, Mr. C. VisserC. de Heer en D, Timmerman het dubbeltal waaruit nog drie leden moeten worden geko zen, bestaat uit de hoeren: P. Meur», Camerling HelmoldC. de PaterReek, J. de Wit en J. B. Cloeck. Aan de gemeente-besturen van Noordholland is door Ged, Stalen kennis gegeven, dat, bij koninklyk besluit, aan den Heer Mr. G. van Leeuwen, als school opzieneris op gedragen het 3de, en aan Jhr. Mr. C. van Foreestin ge lijke hoedanigheid, bet 9de schooldistrict van de genoemdo provincie. Ingevolge bet Kon. besluit van 26 Aug.zijn door den minister van Binnenlandsche Zaken de volgende perso nen aangewezen om, onder geleide van twee deskundigen, op kosten van den Staat, de tentoonstelling—te^Londenen verdere merkwaardige plaatsen in Eq#clan.d leNLezoeken: Geleiders: dr. P. L. Rijke, hooglcotóar te-Loidcp,dr. w£',

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1