\v Staten-Generaal. AANBESTEDING. T 23" D 2 1T NEGEN&*3 JAAMlUICi Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER B/..te Nieuiuediep, De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegeiregt voor elke plaatsing. 29 E F T B K B E IE. Ol&Eft 11E Sept. 19. De begrootingswetten voor 1852 worden door den Mi nister van Financiën in de T. K. aangeboden. De begrooting wordt geraamd op eene inkomst van ƒ71473823, en op eenc uitgaaf van ƒ69801236, op leverende een vermoedelijk batig slot vanƒ1672587. 20. Ingekomen een ontwerp, betreffende liet overbrengen en aanwijzen van fondsen voor liet herstel van bet- muntwezen, en een ontwerpbetreffende eene transac tie, ten aanzien van een domaniaal eigendom, onder de gemeente Zaamslag. 23. Id. 2 ontwerpen van- wet, strekkende het eerste tot regeling van het muntstelsel in Nederl. Tndie, en het tweede lot aanwijzing der middelen, benoodigd tot het herstel van hot muntwezen aldaar. Voorts zijn inge komen 8 naturalisatie-wetten. 23. Id. een wetsontwerp tot regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over 1849. u 24. Id. onderscheidene belastingsontwerpen van wet. Het ontwerp-adres van antwoord op de troonrede wordt met 45 tegen 7 stemmen goedgekeurd. Op Woensdag den ln Octobcr 1851, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad Com missaris des Konings, in de provincie Noord-Holland, of bij af wezen, door een der leden van de Gedeputeerde Staten, in tegen woordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aan besteed: Het doen van eenige PESTORTINGEN, vóór den teen der Steenglooijing en den daarvoor geplaatsten Kolderregcl, aan de oeverwerken van den Achterilui»folder Deze aanbesteding zal geschieden hij inschrijving cn opbod. De bestekken voor deze aanbesteding zullenbehalve aan het locaal van het Provinciaal Bestuur, ter lezing liggen op al zooda nige plaatsen, waar gewoonlijk de bestekken van Waterstaatswerken in dc provincie Noord-Holland, worden ter lezing gelegd. Acht dagen vóór de aanbesteding zal, zoo veel noodig, aanwij zing in loco worden gedaan; inmiddels zijn verdere informatiën te bekomen bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat E.de IO'ugf te Haarlem en bij den Ingenieur van den Waterstaat F. Caland te F urinerende. iTiatrw HELDER en NiEUWEDIEP, 27 September 1851. Bij de j.1. dingsdag alhier plaats gehad hebbende herstemming voor Leden van den Gemeenteraad is de uitslag geweest als volgt J. van Herwerden 277 A. J. van Keeckiioven 160 K. Metzelaar 268 D. de Lange 153 J. Sevenhuijsen Sr. 215 B. li. de Breuk 123 J. S. Janzen 200 II. G. Janzen 118 Jb Bakker 199 A. Lee wens 108 J. T. Zurmühlen 198 S. Braaksma 00 J. Papineaü 179 J. van Bruggen 55 De 7 eerstgenoemde heeren zijn tot Leden van den Raad ver kozen, als hebbende de meeste stemmen. De heeren S. Braakska en J. van Bruggen hadden verzocht bij de herstemming niet in aanmerking te komen. Er waren 351 stembriefjes ingekomen, waarvan 1 van onwaarde. De verkiezing biermede afgeloopen zijnde, is onze nieuwe Ge meenteraad zamcngesteld uit dc volgende 15 Leden: A. Boomsma. C. Bakker Bz. P. A. Beets. S. Lastdrager. E. J. Verweyde. H. J. van Es. Me. S. H. Lette Burgemeester. J. Haremaker. J. van Herwerden. K. Metzulaar. J. Sevenhuijsen Sr. J. S. Janzen. Jb. Bakker. J. T. ZuRMiinLEN. J. Pavixeau. Z. M. beeft benoemdden lieer Boekhouder bij de Directie der Marine C. IV. o. Valkenburgtol Sicer.it ■Paulotina Folder. P. Har;aan V?CTT~Ml dl rn den Le deil Alffi - s «.VM. 'il

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1