WEEKBLAD van den HELDER es bei KïEUWEDlEP. e0„ Mn Het kanaal van Amsterdam regt streeks naar de Noordzee. A- V* r WEGEWSB JMBÖM6. Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeren bij C. BAKKER liz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkau- toren zijner woonplaats ADVERTEMTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 eenten, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelrcgt voor elke plaatsing. MAAI®AG 13 1) T ES E IS. Vernemende, dat er zeer verschillende en zelfs ongerijmde (1) geruchten loopen, aangaande de meerdere of mindere bestaanbaar heid van een Kanaal van Amsterdam regtstreeks naar de Noord zee, zoo hebben wij het niet ondienstig geoordeeld, onzen lezers deswege dat mede te deelen, hetwelk ons van goederhand met ze kerheid bekend is geworden. Zoo als men weet, heeft de stad Amsterdam eene commissie be noemd om te onderzoekenof het mogelijk zijdie stad regtstreeks met de Noordzee te verbinden door een Kanaal te graven, begin nende uit het IJ of het Wijkermeer, en gaande westwaarts tot in de Noordzee (2). Om dit werk, dat wat men ook moge aanvoe ren, steeds een grootsch plan zal heeten, wel te beschouwen en te beoordeelen, moet men beginnen met te begrijpen, dat hetzelve be staat uit twee groote deelen, en wel: A. Het Kanaal van uit het IJ tot in en door de duin keten, die Noord-Holland ten westen begrenst, en B. De verbinding van dat Kanaal met de Noordzee, of zoo als men zulks ook zou kunnen noemende voor haven van dat Kanaal. A. Zijn wij wel onderrigt, dan zou gezegd Kanaal vooreerst worden gevormd door kanalisatie van het IJ, dat is, door aan ver schillende eigenaren van langsgelegene gronden vergunning te ge ven, die te mogen indijken, mits den dijk leggende in zoodanige rigting, als tot formatie van het Kanaal zal blijken nocdig te zijn. Verder op zou het Kanaal grootendeels moeten worden gegraven, in eene strekking, die, hoewel waarschijnlijk nog niet definitief be paald, echter langs Bresaperhof tot in de nabijheid van Wijk aan Zee schijnt te zullen loopen. In de duinketen, of welligt eenigzins meer binnenwaarts, zal de (1) Het stuk, door K. geleverd ïn een der jongste zondags tweede editiën van het Handelsblad behoort hiertoe. Hij laat N.B. de Marine te 's Hage onderzoeken en bevinden dat er geen ban ken liggen voor het strand te Wijk aan Zee en daaromtrent. Wij vragen dit slechts aan X/. waar ligt dan de zoogenaamde Bree veertien Voorts meenen wij zijn stuk te veel eer aan te doen, indien wij het verder wederlegden. (2) Wij geven deze onze volgende beschouwingen ten beste, zonder eenigzins, hoe ook genaamd, den schijn op ons te laden, als wilden wij het rapport dier zaakkundige commissie vooruitloopen. schutsluis dienen gebouwd te worden, die het Kanaal van de Noord zee zal afsluiten, en zeer waarschijnlijk zalmen het noodig oor- deelen, om nog eene dito sluis verder naar binnen te stichten, tot zskerheid, in geval de sluis in de duinketen mogt komen te bezwij ken, in den geest als b. v. die op het Katwijksche Kanaal. Het bovenstaande overwegende, ziet men gereedelijk in, dat het zeer wel mogelijk zal wezenom dit gedeelte van het planhetzij welke rigting men ook neme, ten uitvoer te brengen, wanneer het namelijk slechts niet aan fondsen ontbreekt. B. Tot de beschouwing van de uitmonding van het Kanaal ge naderd zijnde, zullen wij daarbij hinderpalen zien verrijzen, die zoo niet physiek, dan toch als ware het financiëel onoverkomelijk zijn. Om die voorhaven naar den eisch daar te stellenzullen er, zoo men meent, van af de sluis in de duinketen twee steenen hoofden zeewaarts moeten worden gebouwddie overal even ver van elkan der liggen, en waarvan de afstand welligt 200 el zal genomen wor den. Indien het verder waar is, dat de vereischte diepte voor grootscheeps vaarwater ongeveer een uur gaan3 van de duinketen is verwijfierd, zoo zullen ook die steenen hoofden iets meer dan die lengte moeten verkrijgen. Bedenkt men verder, dat zij steeds aan de woede van de Noordzee bloot liggendan zal men wel kun nen nagaan, dat zoowel hunne afmetingen zeer groot, als de stee nen, waarmede zij gedekt zullen worden, ongehoord zwaar zullen moeten wezen. De zee-einden dezer dammen of hoofden zal men voorts waai- jervormig moeten doen uitloopenom het binnenzeilen gemakkelij ker te maken. Die ingang zal men niet onbeschut mogen laten maar op bekwamen afstand daarvan zal men een zoogenaamde breekwater moeten aanleggen van genoegzame lengte. Deze breek water, eigenlijk een groote zware steenen dam, moet dienen, om de beweging en golving des waters tusschen de hoofden te belet ten, althans te matigen, en daardoor het uit- of binnenloopen te vergemakkelijken. Hij zal dus in eene groote waterdiepte moe ten aangelegd worden, en steeds blootstaande aan de volle woede der Noordzee, (3) eene ontzagchclijke dikte moeten verkrij gen, terwijl uit den aard der zaak niet anders dan zeer groote steenblokken tot zijne zamenstelling kunnen dienen. Zijne hoogte zal voorts zoo groot moeten zijn, dat de hoogste vloed zijn kruin niet bereiken kan. Denkt men over de daarstelling van deze werken, namelijk de (3) Het zeevaartkundig gedeelte der maéfgenoemclfes commissie is daar, om op te helderen, wat het betc^lhlvqlle Koede dof Noordzee,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1