WEEKBLAD R ES HET VAÜ DEN .GEN N°. 44, 185! Een voorstel der Commissie voor de Slenographie. 3TIB TJ W S IJ D 11? O 31T. HELDER en NIEUWEDIEP, 25 October 1851. NEGENDE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zij Der woonplaats MAANDAG ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regols is 00 cenlen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 2? T 13 E R. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEETOOGEN jenz. In liet verslag der commissie voor de stenograpliie van den 11 September dezes jaars, werd met bet oog op den geuiten wenscb, dat er bezuiniging mogt te brengen zijn op de groote kosten die bet doen drukken van het Bijblad van de Staats-courant veroorzaakt bet voorstel gedaan, om de stukken, die voor de Staten-Generaal worden gedrukt, niet langer als bijlagen uittegeven, maar tegen eenen matigen prijs algemeen verkrijgbaar te stellen. De Heer Metman beeft dit voorstel in de zitting van den 7 Oc- tober weder ter sprake gebragt en ofschoon dienaangaande geen be paald besluit is genomenis daarbij genoegzaam geblekendat zulks bij velen bijval vond, en de minister van Binnenlandscbe Zaken onder wiens ministerie de uitgave van de Staats-courant behoort, genegen was, aan dien wenscb gehoor te geven. Er zullen dan nu van de stukken die voor de leden der Kamer worden gedrukt, een honderdtal exemplaren worden overgedruktdie voor bet publiek verkrijgbaar zullen zijn. De navraag zal bepalen of er meerdere of mindere exemplaren noodig zijn. Vroeger wer den daarentegen deze stukken als bijlagen van bet bijblad bij de Staats-courant verzonden en daardoor in 1700 exemplaren over het ganscbe land verspreid. Dit zal gewis eene niet onbelangrijke som besparen. De stukken voor de leden der Kamer worden wijd uiteen en op half vel ge drukt. Het zetsel moest dus voor bet bijblad geheel verzet worden. Nu zal men alleen de geringe kosten van papier en van bet afdruk ken van een honderdtal exemplaren hebben, die voor zoover er exemplaren worden verkochtnog door de koopers worden vergoed terwijl vroeger 1700 exemplaren gratis bij de Staats-courant werden verspreid. De vraag echter is of die bezuiniging niet te duur wordt gekocht door bet verlies dat de publiciteit daardoor lijdt. Het is niet genoeg, dat men zegge: ieder kan voor zijn geld die stukken krijgen! Het algemeen heeft belang, dat zij onder de oogen van velen komen. Wat men als van zelve ter zijner be- cbikking heeftwordt gelezenzoo al niet door allen allesieder leest, wat hem bet meeste belang inboezemt, en de algemeene be langstelling blijft opgewekt. Van deze bezuiniging heeft men nog slechts een stap verder te gaan en ook de discussicn in de Ka mers voor bet publiek verkrijgbaar te stellen en niet langer nevens de Staats-courant te verzenden. Wij begrijpen niet, waar de grond van onderscheiding bestaat, om bet eene aan te houden, bet an dere te verwerpen, en toch boe aanzienlijk de kosten van stenogra- pbie en het drukken der beraadslagingen ook moge zijn, niemand zou wensehendat de afdrukken dier beraadslagingen slechts afzon derlijk tegen betaling verkrijgbaar werden gesteld. De minister deelde mede, dat van de bijlagen tot dc staatsbe- grooting in bet vorig jaar, hoe laag de prijs ook gesteld was, slechts een dertigtal exemplaren waren verkocht. Dit geringe debiet be wijst tegen den maatregel. Men kan daarna afmeten boe weinig exemplaren verkocht zullen worden van onderwerpen, die nog min der de algemeene belangstelling wekken en boe gering daardoor de publiciteit wezen zal. Bezuinigen op onnutte uitgaven is pligtmaar is de bevordering van publiciteit en daardoor van de algemeene be langstelling eene nuttige zaak, dan zal de geldelijke opoffering niet te vergeefs gedaan zijn. Zij zal ten nutte van bet algemeen strek ken en dan mag daarop niet worden bezuinigd. In eene gister geboudene Raadsvergadering dezer gemeente, bragt de Commissie, benoemd tot bet onderzoek van de staten van begrooting der ontvangsten en uitgaven der gemeente en die van de administratien van bet algemeen Weesbuis en der algemeene ar men over de dienst van 1852, alsmede van bet daarmede in ver band staande voorstel tot afschaffing van de plaatselijke belasting op het varkensvleescb en bet schapenvleesch en bet rerboogen der opcenten op de personele belasting, bij monde van den Heer J. Papineau rapport uithoofdzakelijk inhoudende dat tegen de voor gedragen begrootingen geene bedenkingen waren gerezen, welke eene dadelijke voorziening vorderden en bet om der. weinigen tijd, welke voor do behandeling der begrooting nog over is, niet raadzaam was tot veranderingen te besluitenwelke op de cenc of andere tak van bestuur van gewigtigen invloed zouden kunnen zijn. De Commissie adviseerde alzoo tot bet aannemen der begroetin gen, met deze wijziging alleen, dat de raming van de opbrengst der additionele cents op de Eijks-accijnsen zoude worden verhoogd tot op ƒ45000.- en die op de grond- en personele belasting zoude worden verminderd tot op 2000.-. Ten aanzien van bet voorstel omtrent dé' belastingen adviseerde de Commissie om tot do afschaffing dep-'belasting op liet varken^ vleescb en schapenvleesch te besluiten,".doch dc verbooging ojvffe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1