WEEKBLAD van des HELDER ES het KIELWEDIEP. Staten-Generaal. VERPACHTING. 12. Id. een ontw. ter goedkeuring van de artikelen of ge deelten van dien, wettelijke regten betreffende en voor komende in het laatstelijk met Belgie gesloten verdrag van handel en scheepvaart. ITIETT'Wg'EIJ D 11T Gr 23 1T. NEGEKDË JAAUGMC, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats ADVERTENTIES gelieve men cngezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. M A A X A 17 X V li 51 IS E 16. Nov. 7. Ingekomen bij de T. K. een ontwerp van wet, regelen de de ontvangsten en uitgaven van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren over 1852. De ontwerpen ter verhooging van het 4e hoofdst. der begrooting van 1851 (pensioenen) en betreffende de begrooting voor den arbeid der gevangenen, zijn zon der beraadslaging met algemeene stemmen aangenomen. Op Woensdag den 3den Dccembor 1851 des voormiddags ten elf ure, zal, ten overstaan tan den Burgemeesler der gemeente Helder, of den hem vervangenden Weihouder als daarloo door II. E. G. A. de Gedeputeerde Staten der provin cie Noord Holland verzocht, in het lokaal Tivoii aldaar, bij inzetting en opbod, in het openbaar worden verpacht: De VISSCHER1J langs de Heldersche kust, voor den tijd van zes achtereenvolgende jaren, ingaande met 1 Ja- nuarij 1852 en eindigende met ultimo December 1857. Do voorwaarden waarnaar dozo verpachting zal geschieden, liggen van heden af ter lozing aan het Raadhuis der ge meente Heldor, alsmede in het Nieuwe Hecren-Logemenl bij Mej. de Wod. II. G. Ihnen en in hel Logement den Burg aan het Nieuwediep. Helder, 15 November 1851. De Burgemeester der gemeente Helder, Bij afwezen, de Wethouder A. BOOMS MA. HELDER en NIEUWEDIEP, 15 November 1851. Zr. Ms. stoomschip Cycloop, kapt.-luit. ter zee Wipjf is jl. maandag van Vlissingen alhier teruggekomen en zal thans in deze haven gestationeerd blijven. Naar men verneemt, zal het besluur van TARITHA dat ten doel heeft de opvoeding van verwaarloosde kinderen de te verloteno voorwerpen van maandag den 24 tol en met vrijdag den 28 November, in het lokaal Tivoii, voor het publiek ter hezigtiging stellen, van des morgens 12 lot des namiddags ten 4 ure, legen betaling van tien centen de per soon, ten voordeele van het fonds. De verloting zal zalur- dag-morgen den 29n dezer, des morgens ten 10 uur, plaats hebben. De lolen zijn a 0.75 verkrijgbaar in Tivoii of bij eene der leden van het besluur. In eene op gisteren gehoudene openbare vergadering Tan den Raad dezer gemeente, is besloten, de tractementen van den Bur gemeester, de Wethouders, den Secretaris en Ontvangervoortedra- gen tot dezelfde sommen, als tot hiertoe lieeft plaats gehad. Ook is met algemeene stemmen bepaalddat aan de Leden van den Raad geen presentiegeld zal worden verstrekt. Tot Ambtenaar der plaatselijke belastingen werd, met 8 van de 14 stemmen, benoemd K. Haremaker Vervolgens werd ter tafel gebragt het door Burgemeesler en Wethouders ontworpen concept-reglement van orde voor de raads vergaderingen, waarover de beraadslaging tot eene volgende bijeen komst werd uitgesteld, ten einde de leden inmiddels in de gelegen heid te stellen van den inhoud kennis te nemen. De Voorzitter deelde der vergadering mede, dat ten behoeve der gemeente was aangekocht, de zoogenaamde molensloot nabij Huis duinen, waaraan de vergadering bare goedkeuring hechtte. Nog werd op voorstel van een der Leden eene Commissie be noemd tot bet onderzoeken in boeverre bet Policiewczen in deze gemeente aan dc behoefte voldoet. Daarna werden de beraadslagingen met geslotene deuren voortgezet. Bij de Tweede Kamer is een ontwerp van wet inge diend, waarbij de regering geinagligd wordt tot do uilgifte van muntbillctlenten bedrage van de som van 5 miliiocn, onder verband van schalkislbilletten. Dat ontwerp ziet het licht op herhaald uitgedrukt verlangen van vele leden in de Tweede Kaïner, die het gemis van goudslukken door munl- billetten voor het gemak der circulatie bogeerden aangevuld te zien en van den anderen kant daarin hegeerden cm makkelijk raiddel lot besparing yan renten .op schatkistbillet. f- 7 j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1