ivcnn WEEKBLAD m des u het N°. 48. H]!t 1851. Uitgifte van Mitnlpapier. MEGENDK JAAIUÏANG. Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats m A A A G ADVERTENTIEN gelieve men ongezt-geld aau den Uilgever in le zenden uiterlijk Zaturdagj des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is CO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 34 IOVEHBE IS. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEETOOGEN enz. Toen in het jaar 1849 door de regering tot dekking van bet toen bestaande te-kort, dat op 15 millioen begroot werd, eene bui tengewone lieffing werd voorgesteld, werd van de zijde der Statcn- Generaal, onder andere middelen, de uitgifte van renteloos munt- papier aanbevolen. Thans is het te-kort door verschillende gun stige omstandigheden, als van zelve, verdwenen, en de staatsdienst levert overschotten op, die tot schulddelging kunnen worden aan gewend. Desniettemin blijft onze finantiële toestand zorgelijk; de helft van het bedrag aller staatsuitgaven is voor de rentenbetaling bestemd en zoo de begrootingen sluitenen de rekeningen gunstige saldo's opleverenhet is alleen door de altijd onzekere batendie de Oost- Indische koloniën afwerpen. Eene mislukte oogst op Javaeene daling in den marktprijs der koloniale warenen wij staan op nieuw voor een te-kort. Terwijl de tijden ons thans gunstig zijn, moet daarvan gebruik worden gemaakt, om onze rentelast te verminde ren en daardoor de gewone inkomsten met onze uitgaven te doen sluiten, om ons onafhankelijk te maken van de baten onzer kolo niën. Op nieuw is van de zijde der Tweede Kamer der Staten- Generaal als een middel tot vermindering der rentenlast de uitgifte van muntpapier tot een bedrag van b. v. tien millioen aanbevolen. Het'schijnt dat de algemeene opinie meer en meer gunstig daar voor gestemd wordt. Het dadelijk voordeel, dat de uitgifte van renteloos papier, waarvoor men schuldbrieven, die ruim 4 percent renten afgeven, inkoopt, loopt genoeg in het oog, maar er bestond eene algemeene vrees voor het mogelijk misbruik, dat er van zulk muntpapier te maken is. Die vrees schijnt ons toe op een voor oordeel te berusten. Men kan zonder twijfel misbruik maken van deze gemakkelijke wijze, out geld te slaan. In Frankrijk heeft men in het laatst der vorige eeuw het zoo ver uitgestrekt, dat de nominale waarde van liet papier tot de handelswaarde stond als 10,000 tot 1. Die gevaren zijn echter thans niet meer zoo groot als vroeger; er heerschen onder het algemeen veel heldcrder begrippen omtrent den aard van het geld en van de circulatiemid- delen dan vroeger. De aard eener constitutionele regeringsvorm belet de geheime uitgifte van dergelijk papier; en de vermeerdering kan niet geschieden dan door eene openlijke zamenwerking van den Koning en de Staten-Generaal, waardoor het gevaar van rockeloo- ze uitgifte bijna geheel wordt afgeweerd. Wij meenen dat in een land als het onze, waar de bezittingen voor een aanzienlijk deei in roerende kapitalen bestaanbovendien met veel minder gevaar de uitgifte kan geschieden, dan waar die bezittingen meer in vaste goederen bestaan. Wat toch doet het muntpapier? Het verdringt een deel van de wezenlijke munt, die als koopwaar naar buitenslands gaat, of binnenslands eene andere bestemming krijgt, versmolten wordt. Er is voor het sluiten van alle handelingen eene zekere hoeveelheid munt als ruilmiddel noo- dig; wordt die hoeveelheid met tien millioen aan papier vermeerderd, dan is er zoo veel, dat als circulatiemiddel onnoodig is en dus on gebruikt zou blijven. De munt zou dus in waarde dalen, maar behoudt als zilver hare waarde en gaat daardoor naar buitenslands, werwaarts het munt papier niet verzonden kan wordenomdat het daar geene waarde heeft. De zilveren munt is en circulatie-middel en koopwaar; het papier is alleen het eerste en heeft alleen daar waarde, waar men verpligt is het in betaling aan te nemen. Hoe grooter de voorraad van roerende kapitalen is, hoe mindeF het zal kunnen schadendat daarvan een deel wordt ontnomen dat vervangen wordt door een ruilmiddel, dat alleen binnenslands gangbaar is, omdat er dan altijd nog genoegzaam beschikbare ka pitalen zijn, die in buitengewone tijden buitenslands in betaling kunnen worden gegeven. De hermunting van onze zilveren munt beeft doen ziendat daarvan ruim 83 millioen circuleerde, nevens eene voorraad van gouden munten men mag dus wel aannemendat welke buiten gewone omstandigheden zich ook zullen voordoeneen voorraad van tien millioen muntpapier binnenslands altijd eene gereede plaat sing zal vinden. De daling van de waarde van liet muntpapier zal dan slechts zijn te vreezenindien de voorraad zoo groot isdat men het niet tegen de volle waarde kan slijten aan hemdie er de volle waarde voor moet geven. Welke wetten men ook gelieve te maken en hoe strenge straffen men ook stelle tegen hen die het muntpapier niet tegen de volle waarde willen aannemenhet zal niet baten tegen eene depreciatie; maar één is er, die altijd de volle waarde moet geven; dat is de staat. Indien men nu bedenkt, dat de ingezete nen jaarlijks hier te lande 64 millioen opbrengen, dat is ruim 5 millioen per maand, dan ziet men, dat de gcheele voorraad van muntbilletten in den tijd van twee maandenal wilde niemand anders ze aannemen, aan den staat in betaling konden worden gegeven. Die mogelijkheid is voldoende, om de__dejireciatie te beletten, en zo tegen de volle waarde te doen^pifculeren'. Buiten-^ ge wc zullen elelteu, en zo tegen de volle waarde te doennffculeren'. Buiten- ewonc omstandigheden, die het crediet van tien staat schokkeny^t uilen gewis ccne grootcre toevloeijing vub het muntpapier naar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1