WEEKBLAD van des es het N'. 52. 1S5I. B E R I G T. Staten-Generaal. nëgesidë jaargang» Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeTen bij C. BAKKER Bz.te JYieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats MAANDAG «BT e ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot i regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 22 december. Even als in vorige jaren, zal het Nummer van 1 Januarij e.k., ook thans weder zijne kolommen openstellen voor eenen Heilwensch aan Verwanten, Vrienden, Eekenden en Begunstigers, onderteekend door eene alphabetische lijst der Personen, welke daartoe vooraf hunne namen en kwaliteiten, in den loop dezer maand, aan den Uitgever van dit Week blad, of aan HH. L, Verheij en N. Vroon, aan den Helder, zullen hebben opgegeven. Van eiken Onderteekenaar wordt gevorderd de vooruitbetaling van Vijftig Cents, ten voordeele van de algemeene Armen dezer plaats. Wij hopen op eenen rijken oogst voor de be- hoeftigen dezer Gemeente. Dec. 13. De wet op de middelen wordt in de T. K. met 49 tegen 14 stemmen aangenomen. 15. Id. het ontwerp houdende goedkeuring van het met Pruissen gesloten tractaat tot wering van den sluikhandel. 16. In de E. K. worden met algemeene stemmen aangeno men de wetten op de begrooting van het pensioenfonds op de dading over de domaniale eigendommen onder Zaamslag; op het overbrengen van fondsen voor het herstel van het muntwezen; op de wijziging van het 3e hoofdst. der begrooting van 1851. 17. 14 wetten tot bekrachtiging van prov. belastingen wor den in de T. K. met algemeene stemmen anngenomen. 18. Ingekomen een wetsontwerp van het reglement op het beleid der Eegering in de ned. west-indische bezittingen. Daarna wordt beraadslaagd over de wet tot goedkeuring van eenige bepalingen van het verdrag tusschen Neder land en Belgie. 19. Ingekomen bij de T. K. een ontwerp van wet tot ver hooging van het 4e hoofdst. der begrooting voor 1852 (justitie.) 1T S "J7T 3 Z" D 11T g 3 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 20 December 1851. Z. M. heeft den kapt. luit. ter zee C. J. Eeg en den luit. Ier zee 2e kl. J. Slegt lot ridders van de orde van den nederlandschen leeuw benoemd. De regering heeft besloten de miliciens, na eenmaal in den wapenhandel te zijn geoefend, in gewone tijden niet weder op le roepen. Als de bezuinigingen bij hel departe ment van oorlog eene som disponibel stellen, zal die welligt worden aangewend, om eenige bataillons infanterie le doen kamperen; trouwens het oefenen van het leger in helgroot, door het zamentrekken van een gedeelte daarvan in een ex ercitie kamp maakt een punt van ernsligo overweging bij het departement van oorlog uit. Bij koninklijk besluit van 17 dezer is, op voordragt van den minister van justitie, de algemeene of Rijks-policie op nieuwe grondslagen gevestigd. Hat gezag over die poli— cie berust hij den minister van justitie. Voor hel beheer derzeivc wordt het Rijk in vijf districten verdeeld; Het eer ste district omvat do provincie Noord-Brabant! en hel hertog dom Limburg; het tweede Gelderland en Overijsselhet der de Zuid-Holland en Zeeland; het vierdo Noord-Holland en Utrecht; en het vijfde Friesland, Groningen en Drenthe. Voor elk zoodanig district kan door den Koning een directeur wor den benoemd. Aan de directeuren van policia wordt eene bezoldiging van minstens ƒ2000 en hoogstens ƒ3000 toege legd, henevens voor bureau-kosten eene som van 300 en hoogstens van 1000. Alle ambtenaren van Rijkspolicie slaan onder do bevelen van den directeur van policie van het dis trict. Voor do rondreizo en inspeclie der directeurs in de gemeenten, doen zij een gemotiveerd voorstel aan den mi nister van justitie, terwijl zij van hunne bevinding een uit voerig verslag aan den minister behooren op te zenden. Voor deze en andere verplaatsing genieten zij reiskosten. Eon hollandsch zee-officier, do luit. ter zee 2)l*f kl. Arrientheeft het voornemen opgevallen bereids len uit-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1