HELDER es het MWEDIEP. TIEKDE JA1!IUA\G, ^igen hEt Dit Weekblad wordt eiken MaaDdag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nicuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tol 4 regels is GO centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. MAANDAG 5 JAGUAR IJ. HIE TWSTIJDinöS 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 3 Januarij 1852. Bij besluit van 31 Dee. jl. heeft de Koning den heer rar. J. R. Thorbeckeminister van Binnenlandsche Zaken, tij - delijk Voorzitter van den Raad van Ministers, benoemd lot commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw. Men verneemt uil eeno particuliere correspondentie dat het Zr. Ms. stoomschip Hekla (welk vaartuig in Januarij 1851, den zeeroovers bij Kaneyeang zulk eene afbreuk heeft gedaan) gelukt is het bekende roovershoofd Daing-Macas- singprins van Boneralle, bijgenaamd koperen helm, ge vangen te nemen, terwijl dezo met zijn rooversjagl in lira- mering lag op Sumhawa Boering, in straat Alias, en hem naar Macasser op te brengen. Daing-Macassing is een der meest gevreesde roovershoofden van den intiischen Ar chipel, en is dezelfde hoofdman die de landing op het ei land Bavvean bewerkstelligd heeft, zoodat zijne gevangenne ming, welke daarbij geen druppel bioeds gekost heeft, als van groot belang kan beschouwd worden. Dezer dagen is Ie Parijs in den schouwburg genaamd Ie Théalre de la Porte Saint-Marlin voor do eerste maal ten tooneele opgevoerd een nieuw drama, in vijf bedrijven en in dichtmaat, getiteld V lmagier de Harlem, 't welk vervaar digd is door de bekende letterkundigen Méry en Gérard de Nerval. De hoofdpersoon van dat drama is niemand anders dan de haarlemscho burger Laurens Janszoon Costeren in zoover is het overeenkomstig met do geschiedenis, dat Coster daarin voorkomt als de eerste uilvinder van de boek drukkunst. Voor 't overige zullen diegenen, welke verder daarin naar geschiedkundige waarheden moglen zoeken zich wel denkelijk zeer teleurgesteld vinden. Coster wordt voor gesteld als gedurig strijdvoerende tegen den boozen geestdie, het belang van do uitvinding der boekdrukkunst gevoelende, alles wat mogelijk is in het werk stelt, om den ondergang van Coster te bewerken. Op verschillende tijden en bij ver schillende gelegenheden wordt Coster aan allerlei verzoekin gen blootgesteld, en wel vooreerst aan het hof van den duit- schen Keizer Frederik lilverder op een kasteel in de Ar dennon aan het hof van den fransvchen Koning Lodevnjk XI op een kasteel van Anne de Beaujeu; in Spanje, waar de Inquisitie hem wil laten verbranden, en aan het hof der Bor- gicCs. Do geest des kwaads vertoont zich aan hem in acht verschillende karakters. GuttenbergFaust en Schoeffer komen in het bedoelde drama voor als leerlingen van L. Cos ter. De haarlemscho Coster blijft, in den strijd legen den boozen geest, overwinnaar. De boekdrukkunst wordt overal verbreid, Coster wordt verheerlijkt, terwijl satan met een gil in den grond verzinkt. De krijgsraad te Livorno heeft den 20slen December hel vonnis geveld over 47 personen, die in een komplot betrokken waren, in hel begin van dat jaar in die stad ontdekt, hetwelk ten doel had aan de regering van den groothertog van Toskano een einde te maken en een repu- blikeinsch bewind te vestigen. Zeven en dertig der be schuldigden zijn tot de doodstraf veroordeeld, doch later is hun vonnis veranderd in eene verbanning voor kortoren of' langeren tijd. Do overigen zijn lol ligtere straffen veroor deeld. Do hobcondilor (dal is do hof-suikerbakker) Ie Keu len heeft dezer dagen een bewonderenswaardig beeldhouw werk, van eene geheel bijzondere soort, ten loon gesteld. Met de eenvoudigste instrumenten heeft hij, zonder stalua- risch voorbeeld, slechts naar eene schilderij, uit ruwe suiker een bcerenjagt vervaardigd, uitmunlendo door levendigheid in de conceptie en vol waarheid in de uitvoering. Do zceuwsche Courant meldt uil Groede, dat een horologiemaker aldaar, IVilletn Hakdaartoe opgewekt door een berigt, dat op de tentoonstelling te Londen was ingezonden een uurwerkdat tusschen de 300 en 400 uren koude loopen, zelf een uurwerk heeft vervaardigd hetwelk zonder opgewonden te moeten worden, 1752..dagen .zal blij ven loopen, dus weinig miudcr dan 5' jaren, en hetwelk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1