WEEKBLAD van des m het N°. 4. 1852. ÏIESDE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats M A A N A G ^DIGEN HEt Go ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags de* middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 19 JASUAEIJ. UIEtrTTSTIJDIITC-BlT. HELDER cn NIEUWEDIEP, 17 Januarij 1852. In de vergadering van den Gemeenteraad, op den 13 dezer gehouden, is met 13 stemmen van de 14 aanwezige leden, lot Ontvanger dezer gemeente benoemd, de heer J. Zussenhebbende de heer J. Sevenhuijsen, zich uil- hoofde van zwagerschap tot den heer Zussenvan mede slemming onthouden. Tol Regent en Regenlesse van het algemeen Weeshuis zijn herbenoemd: de heer B. Verlieij cn mejufvrouw M. Blokziel, gcb. Zussen; en tot leden van hel algemeen Armbestuur de heeren S. Lastdrager cn J. Spigtterwijl tevens werd besloten, aan den heer C. Bakker Bzop zijn verzoek, eervol ontslag lo verleenen, uit zijne betrek king van lid van gemeld Armbestuur, onder dankbetuiging voor de in die betrekking bewezeno vele goede diensten. De bediening der armen-praclyk werd op nieuw voor den tijd van een jaar opgedragen aan den heer J. Haremaker. Nog werd eerte verordening vastgesteldregelende den werkkring der vaste commissie, om Burgemeester en Wet houders bij te staan, in het toezien op het beheer en on derhoud van alle plaatselijke werken en vaste eigendommen der gemeente; en lot leden dier commissie, behalve de heer J. Papineau als voorzitter, benoemd, de heeren J. S. Jan zen cn S. Lastdrager. Voorts zijn nog enkele zakon van minder aangelegenheid behandeld, en do inhoud van eenige ingekomene stukken medegedeeld. - De heer W. J. Hidde Bok i9 erkend als brilsche vice- consul op Texel, Vlieland en Terschelling. Onlangs speelde een slijter in bieren en sterke dranken te Utrecht woonachtig op de oude grachtnabij hel dorstige hartstecgje, een kluchtspel, dat zeer ligt een treurspel had kunnen worden. Het begon met water en eindigdo met bran dewijn, zoodal het, ten spijl van het afschaflingsgenootschap goed afliep. De goede man namelijkzich des avonds ten tien ure wat zeer verhit gevoelende, en op do natuurkundige gedachto komende, dal vochtige hitte, door vochtige koude moest verdreven worden, kroop nabij zijnen kelder, in de gracht. Drie personendie zich niet ver van daar bevondenaan zijn spartelen bespeurende (want zijn gemoed was te vol om te schreeuwen) dal hel geen poedelhond was, die daar in het water lag, snelden toe en haalden hem er uitniet zon der moeite; want een hunner moest zich nog ter halver lijf in het water begeven. Nu stortte het dankbare gemoed van den geredde zich niet in tranen maar in brandewijn en jenever uit. Hij liet hen in zijnen kelder eerst hun buikje half vol drinkenen- om nu de zaak te voltooijengaf hij hun nog eeno kan bran dewijn mede, die zij in eenen naburigen kelder ledigden, zoodat zij weldra even zoo verhit waren, als hun traclant geweest was; maar toch wijsheid genoeg overhielden om daar tegen geene vochtige verkoeling te zoeken. Anderen willen echter wel zeggen, dal die verhitting van den man maar voorgewend was, en hij zich in hel water had begeven om zich voor zijne schuldeischers te verbergen; dat echter het koude water zijnen lust tot duiken heel wat verkoelde, waardoor hij die bewegingen maakte, die hem deden ontdekken. Zoo dit hel geval ismogen zijne schuld eischers voorlaan wel oppassen; want bij zulk eene kwitering van zaken, zouden zij hunno vingers niet blaauw tellen. Uit Londen 7 JanuarijEeno algemeene verslagen heid is heden te weeg gebragt door het berigt, dat do nieuwe stoomboot de Amazon, op haro eerste reis naar de West-Indiënvverwaarls zij den 3 Januarij van Soulhamplon vertrok, verbrand is. Slechts 21 geredden uit do 156 zie len, die aan boord waren, hebben dit ongeluk overleefd, hoewel men hoopt dat verscheidenen zich nog gered zullen hebben in de jol, waarvan echter nog niets bekend is. Het gonoemdo getal is uit de boot, door do brik Marsden van Cardiff met ijzer naar South. Carolina bestemd, opge nomen. Do brand is bij do stoommachine onl$fc$sn en ver spreidde zich door den hevigen stormwind ifi~cen Ogenblik

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1