WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWEDIEP. Staten-Generaal. AANBESTEDING. HIETJWS'PIJDIUGEIT. N°. 6. Dit Weekblad wortil eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Br., te Nieuwcditp. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert rich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te renden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regel* is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen regelregt voor elke plaatsing. 3 F E B R U A R IJ. TIENDE JAARGANG* Jan. 27. Ingekomen bij de T. K. wets-ontwerpen tot het verlee- nen van naturalisatie en een ontw. ter goedkeuring ee- ner dading ter zake van domeinen. 29. Het tractaat met Belgie wordt in de E. K. met 20 tegen 9 stemmen aangenomen De T. K. beraadslaagt over 't wets-ontw. nopens de jagt en visschcrij. Op Woensdag den 4 Februarij 1852, des namiddags ten drie ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commis saris-des Konings in de provincie Noord-Holland, of, bij afwezig heid van Z. H. E G.door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haar lem, worden aanbesteed: Het leveren van eenige MATERIALEN aan de Provin ciale Zeewering te Petten. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, inge volge art. 6 van het bestek. Het bestek, waarop deze aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, behalve aan het Gonvernements-gebouw van Noord-Holland, in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als: te Amsterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, in de Kalverstraat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, bij het plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade en in den Bel, op den hoek van het Haar lemmerplein; te Haarlem, in de Kroon en in het Noord-Holland sche Koffijhuis, beide aan de Groote Markt, in het Logement de Oude Eomolen en Roskam, in de Nieuw-Stad, en in het Loge ment de Glazenwagen, in de Spaarnwouderstraatte Alkmaar, in den Rooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, .bij de Wed. Ihnen en in het Logement den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Logementte Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen de Valk; te Hoorn, in den Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in de Vergulde Roskam; te Edam, in het Heeren-Logement; te Monnickendamin den Doe len; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Roode Hert; te Muiden, in het Hof van Holland; te Naarden, bij Jurrissen. Zullende verdere informatien te bekomen zijn bij den Hoofd ingenieur 2?. de KrwjJf, te Haarlem, en den Ingenieur P. J. II. Hayward, te Alkmaar. HELDER en NIEUWEDIEP, 31 Januarij 1852. Z. M. heeft den 2den luitenant bij hel korps Mariniers J. F. Roos hovorderd lol lslen luitenant, bij dat korps, en benoemd lot 2den luitenant bij het korps Mariniers den ser geant adspir.-kwartierm. bij dat korps K. H. Koentze. Het elat-major van Zr. Ms. wachtschip Sambre is na de laatste overplaatsingen en mutalien thans als volgt: A. C. van Braam Houckgeest, kapt. tèr zee; R. van Voss, luit, le kl. Ie officier; P. A. Schultz, luit. Ie kl.Jhs. H. K. F. A. Raders, luit. 2e kl.J. E. van Heemskerk van Beest, luit. 2o kl.J. G. Hollzapflel, luit. 2e kl.W. F. L. do Vricse, luit. 2o kl.; D. H. Buvs, luit. 2e kl.J. E. Kem- pe, offic. van adm, le kl.; S. Zeegers, adj.-adm.; J. H. FergusonidemJ. F. J. MahieuscheepsklerkJ. N. G. Huys, idem; H. de Haan Hugenholtz, le luit. mariniers. Door den heer J. Galman, aannemer van publieke «werkenis aan den minister van Binnenlandschc Zaken aan geboden een door hem vervaardigd planmet de daarby be- hoorendo tcekeningen, lot daarstelling eener brug over het IJ, waarvan do begrooling is geraamd op 2,700,000. Dezo brug zal eene lengte hebben van 1000 en eenc breedte van 24 el en van eene zoo gunstige en kunstmatige bouworde zijn, dal zij hoogst gemakkelyk zal zijn voor rijtuigenvoet gangers enz. Zelfs zullen do grootste schepen met volle zei len onbelemmerd daar onder door kunnen varen. Aan het Scheikundig Laboratorium lo Utrecht is dezer dagen een geval voorgekomen, waaruit blijkt, hoe gemak kelijk vertinde voorwerpen, waarvoor do afzonderlijke deelen door soldeersels aan elkander zyn gehecht, voor do gezond heid schadelijk kunnen worden. Twee' kintf^rprj, hadden van eene broodpap genuttigd, die in coh bliTken ptimietjc, met ingesoltleerden bodem, was bereidjtDöt langen Cjd zonder nadeel tot ditzelfde doel was aangewend; door-nalatigheid was echter deze keer de pap eenigfe drenJangecd.in gowoon- lijlt daarin blijven slaan. Spoedig na het gedram, werden do

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1