WEEKBLAD van den HELDER EN het NIEUWEDIEP. N°. 7. ^digen nËT 1852. Staten-Generaal. 1tisu7ts? itdihgel. TIENDE JMRGANG. Dit Weekblad woröl eiken Maandag-morgen uitgegeten bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en toor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats M A X Hf D A ADVERTENTIEN gelieve men ongeregeld anri den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags de» middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker» regel meer 15 centenf behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 9 F E B R A K SJ, ^anj. De beraadslagingen over 't wets-ontwerp betrekkelijk de Febr. 5. ea v'sscberij worden in de T. K. voortgezet. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder verzoeken al degenen, welke iels van do gemeente le vor deren hebben over het afgeloopen dienstjaar 1851 hunne rekeningen of declaration voor zooverre dit nog niet is ge schied ter Secretario der Gemeente in te leverenvóór of op den 25stcn Februarij aanstaande, ten einde vertraging in de betaling voortekomen. Helder, 6 Februarij 1852. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. BOOMSMA. De Secretaris j. schoon. HELDER en NIEUWEDIEP, 7 Februarij 1852. Den 5den dezer vierde de Hoog Ed. Geslr. Heer P. SCHU1JT Jr., Hoofd-Ingenieur bij do Marine alhier, het feest van zijne vijf-en-twintig-jarige echlvereeniging. Deze voor zijn H. E. G. zoo heugelyke gebeurtenis werd bijzon der gekenmerkt door de belangstelling, die dezo waardige man op dien dag mogt ondervinden. Vele burgers hadden zich vereenigdom in deputatie hom en zijne achtenswaardige Echtgenoot hunne hulde toe te brengenhij monde van den Heer J. L. Crap Helling man, die in gepasto woorden hun geluk wenschlo met het feest van dien dag, en hun dankte voor het vele goede, dat zij in deze gemeente deden of hielpen ondersteunen. Des avonds gaven do Leden van het muziekgezelschap Vriendschap en Toonkunst eene serenade, lor eero van dit leest, dal door eene luisterrijke party werd besloten. De armen werden door deze gelukkige Echlgenoolen niet vergeten: aanzienlijke giften ontvingen do armbesturen der onderscheidene Gezindten; ook werd eene belangrijke som bij het algemeen arm-besluur ontvangen. God beware deze brave menschen nog een aantal jaren is de bede van de vele beweldadigdenen doo den heer Schuijt lust en opgewektheid gevoelenom zijne gewiglige be trekking te willen blijven waarnemen. In den middag van den 4n dezer is alhier door de loods boot No. 3, schipper T. Griek, aangebragt de equipage, bestaande uit drie man, van het kofschip de Twee Gebroe ders, kapt. Baumann, van Leer met eene lading haver naar Londen bestemd. Bedoelde kof was door eeno deen- sche brik, Dannebrück genaamd, zoodanig aangezeild, dat de equipage door laatstbedoeld vaartuig moest worden opge nomen. Gezegde kof schijnt daarna in de Eijerlandscho Gronden te zijn vervallen en is geheel verbrijzeld, en zijn slechts enkele zeilen en eenig touwwerk daarvan kunnen geborgen worden, -Door den minister van Binnenlandscho Zaken is lot rector der Lalijnsche school te Enkhuizen benoemd de heer D. H. Jurrjens. To Rijperkerk, in Friesland, heeft dezer dagen een ontzettend, der menschheid onteerend voorval plaats gehad. Eene moeder heeft haren lljarigen onechtcn zoon, bijge staan door den man met wien zij later is gehuwd, door arsenicum vergiftigd. De jongeling werd door moeder en pleegvader onmenschelijk behandeld, zoodat hij veelal bij zijne grootmoeder en anderen het genadebrood at. Hel hel- sche plan werd beraamd om zich van hem te ontdoen. De stiefvader haalde rallekruidde moeder deed het op een boterham, dio door den uitgehongerden jongen gretig werd opgegeten. Inmiddels verwijderde zich de moeder en do jongen begaf zich naar zijne grootmoeder, waar hij spoedig onder do hevigste pijnen stierf, nadat hij do vragen dp.r_ oude vrouw had beantwoord. Do beide l^Dswich.ten zijl fc. fA /9 gevankelijk naar Leeuwarden vervoer# f- De regtbank vaa Brussel heeft éeT-^cthtscheijÜDg *lt>-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1