WEEKBLAD van dm LOER es het KIEUWEDIEP. IS52. STATEN-GENEB AAL. TfKVBX JAARGANG. N". 10. Dit Weekblad worcil eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor dc buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert rich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats MAANBAO VtVS^lGLN ADYEKTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1 K A A B Fel). 20. Ingekomen bij de T. K. een wets-ontwerp tot het ver- leenen van pensioen of onderstand aan de mindere be ambten en bedienden bij de inrigtingen der zee- en landmagt, en hunne weduwen en kinderen. De beraadslagingen over 't ontwerp tot regeling der zaken der voormalige wees- en momboir-kamers worden aangevangenhet wordt den r 21. met 44 tegen 1 st. goedgekeurd. 23. De wet tot regeling der gevolgen van door den militai ren strafregter uitgesproken veroordeelingen, bij herha ling van misdaad of wanbedrijf, wordt met 51 tegen 3, die betreffende eene dading omtrent domeingrond te Stoppeldijk, met algemecne st. aangenornen, 24. Bij de E. K. zijn ingekomen de laatstelijk door de T. K. aangenomen wets-ontwerpen. De wet op de telegrafische gemeenschap wordt in de T. K. met 45 tegen 8 st. aangenomen. ÏTX S ÏJ W SS jj D m 2J. HELDER en NIEUWEDIEP28 Februarij 1852. De verjaardag van Z. K. H. prins Frederik wordt heden hier door het uilsteken der vlaggen gevierd, Bij kon. besluit van den 18 Februarij is benoemd tot ontvanger der dir. bel. en acc. te Oosthuizen, de heer A. II. Crap Hellingman. Bij Zr. Ms. besluit van den 15 dezer, is de ingenieur lste kl. der marine P. F. Jansen, met den ln April a.s. van 's rijks werf te Hellevoctsluis bij die te Willemsoord overgeplaatst. Volgens beriglen uil Indie, die echter allezins beves tiging behoeven, zoudo het hof van Jetlo, uil kracht tan oude traclalende hulp van Nedorland in geval van ecnen aanval van de Vereenigde Staten, hebben ingeroepen. Mogt het feit waarheid zijn, dun vleit men zich, dal Nederland als een waardig bemiddelaar zal welen op le treden, ten einde zoowel zijnen eigenen handelals die van allo be schaafde volkeren aan zich le tcrpliglen. De keulsche Volkshaile geeft een middel op legen de aardappelziekte. Het beslaat daarin dat de poleis legen half Maart in de opene lucht op een min of meer kleiachtigeu grond moeten uilgesjireid worden. Men legt zo bij lagen oj» elkander ter hoogte van een voet. Van tijd lot tijd worden ze omgewerkt en de rottige er uil geworpen; komt cr vorst op, dan moeten zo met slroo worden gedekt. Na verloop van vier weken neemt men die aardajipelen welker oppervlakto gciimpeid of verdroogd is, er uit: deze zijn de goede poters, terwijl de overigen die uiterlijk geheel onveranderd gebleven zijn, niets deugen. De goede poters moeten alzoo binnen de drie dagen gezet worden. Jl. Zondag avond werden een paar rustige ingezetenen van Leeuwarden, man en vrouw, huiswaarts keerende op do Nieuwestad aldaar, door een hun onbekend jong en sterk manspersoon aangehouden, die, na den man herhaaldelijk getergd le hebben, hem eindelijk met een mes drie sneden toebragl, terwijl do vrouw een paar sneden door hare bo- venmuls ontving. Een Ier hulpe snellende voorbijganger wenl aan de hand verwond. Toen scholen de nachlwaehts loc, wisten het mes meester le worden en bragten den man in arrest, waarbij echter het hoofd der nachtpolicie mede werd mishandeld. Do man bleek in half beschonken toestand la verkeeren en slaat ais een twistziek mensch bekend. Hij heeft reeds eenmaal gevangen gezeten. Te midden van de jongste sïormen zijn in hel eng. kanaal, op de hoogte van Start Point, bij duisteren avond, twee schepen, hel een Walerloo genaamd, en van de Tijno naar New-York bestemd, het ander een vreemd schip, welks naam men niet heeft vernomen, zoo gewel dig tegen elkander gevaren, dat beido schepen weinige oogenblikkcn na het ongeluk zijn gezonken, terwijl alleen van do Waterloo de manschappen, na gedurende zes uren in hunne boot le hebben rondgezworven, door een cngelsch vaartuig zijn gered. Dezer dagen stond eene in lompefi* gskle^o vrouw, met een zuigeling op den arm, op ifen tioek «ert^r straat to Parijs en verhaalde aan de voorbijgangers, dal zij sedert tweo dagen niets le eten had gehad in -gevolgeüjk haar kind

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1