WEEKBLAD van den HELDER en het NIEL'WEDIEP. het Staten-Generaal. UIE-JTTgTIJDIITCrElT. TIENDE JAABÜ1XC Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in dc drie maanden en voor dt buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert lich bij de Boekhandelaren en Postkan toren rijner woonplaats ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lol 4 regel» is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Dl A A K D A G S MAART. Febr. 28. Ingekomen bij de T. K. wetsontwerpen voor de goed keuring eener overeenkomst met Groot-Brittanje ter regeling van de belangen der scheepvaart tusscken Nederland en de jonische eilanden; tot bekrachtiging eener prov. belasting in Friesland; en een nopens de inrigting der electro-magnetische telegrafen. Maart 1. De wet op den in- en uitvoer der granen wordt in de E. K. met 30 tegen 3; die tot regeling der ge volgen van door den militairen strafregter uitgesproken veroordeelingen bij herhaling van misdaad of wanbe drijf, met algemeene stemmen aangenomen, r 3. In de E. K. wordt met 30 tegen 4 stemmen verwor pen, het wetsontw. tot amortisatie van schuld, zoo als het door de T. IC. was geamendeerd. Yoorts worden met algemeene st. aangenomen: lo het ontwerp tot regeling van het fonds van de koop prijzen der domeinen voor 1851: 2o dat tot regeling van de zaken der voormalige wees- en momboirka- mers, en 3o het ontwerp ter goedkeuring eener dading over een domeingrond in den polder Stoppeldijk. r 4. De wet op de jagt en visscherij wordt in de E. K. met 22 tegen 14 stemmen aangenomen. In de T. K. wordt aangenomen: het ontwerp be treffende prov. belastingen in Friesland, met 42 tegen 2 en de wet op de telegrafen, met 43 tegen 2 st. HELDER en NIEUWEDIEP, 6 Maart 1852. Z. M. heeft aan C. DITO, wonende in deze gemeente, als een blijk van goedkeuring en tevredenheid, wegens zijne met goed gevolg bekroonde pogingen lol redding der ekwi- pagio van het in Jan. jl.nabij Huisduinen, geslrando kofschip Gezina Jantina, welke pogingen met veel levens gevaar zijn gepaard gegaan, verleend do gouden medaille, benevens eeno gratificatie van ƒ100. AMSTERDAM, 3 Maart. Z. M. de Koning en Prins Hendrikdezen middag len half een ure alhier aangeko men, zijn dadelijk op het balcon van het paleis verschenen, en door de menigte op eene hartelijke wijze begroet. Heden namiddag is er diner op het paleis van 36 cou verts, waaraan verscheidene burgerlijke en militaire over- heids-personen deel zullen nemen. 4 Maart. Dc heden door Z. M. den Koning aan civiele en militaire aulhoriteilen en daarna aan particulieren ver leende audiëntie was talrijk bezocht. Heden namiddag tusscheu 1 en 2 ure heeft het muzijk- korps der schutterij, op den Dam verscheidene muzijkstuk- ken uitgevoerd. Het fraaije weder had ceno groole menigte toehoorders uitgelokt. Heden middag zal er groot diner ten hove zijn. 5 Maart. Z. M. heeft heden hel voorgenomen bezoek op het Stadhuis gebragt. Tussclien 1 en 2 ure heeft het muzijkkorps der dragon ders zich op het Damplein voor het paleis doen hooren. Hel schoono weder had wederom eene groote menigte der waarts gelokt. Heden middag is er diner ten hove. Do groningor couranten melden, dut, volgens geruch ten, Z. M. de Koning voornemens zou zijn, eerlang nog in de loopende maand Maart, de provinciën Groningen en Ftiesland te hezoekon, De regering is voornemens de telegrafische verbinding van Amsterdam met Keulen zoo ver te voilooijen als voor de dienst wenschelijk blijkt lo zijn, er. door den stand der zaak in Pruisen zal worden gevorderd. Men heeft gerekend uiterlijk tol Arnhem te zullen kunnen komen en daarom is de som voor de lijn lusscben Amsterdam en Arnhem uitge trokken. Besluit de pruisische regering eeno lijn over O- berhausen naar de grens bij Emmerik nog in dit jaar te spannen, zoo zijn tic kosten, voor de aansluiting van Arnhem met de pruisische grens, uil den post van onvoorziene uit gaven Ie vinden. j In do op 2 dezer lo Amsterdam d«or (ftf'ncd. handel, maatschappij gehouden veiling vqfii .64^12- krjfjijangs en kanassers Java suiker, is alles vcrKoêhl voor 23 29i c.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1