WEEKBLAD van den m iiet N°. 15. g0 1852. Verkiezingen. Staten-Generaal. TIENDE JAARGAMO. Dit Weekblad worm eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en «oor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert jich bij de Boekhandelaren en Postkan toren lijner woonplaats MAANDAG ADVERTENTIEN gelieie men ongeregeld «nn den Uilgever in te jenden, uiterlijk Zaturdag» dei middags ten 12 ure; de prijs tan 1 lot 1 regeli is 60 centen, toor eiker, regel meer 15 cenleu, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 6 APRIL.. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEETOOGEN ENZ. Den 20sten dezer maand zal in het naburig kiesdistrict Hoorn eene verkiezing moeten plaats hebben voor de Tweede Kamer der Staten-Generaalter vervanging van den Heer van Hasselt, die wegens het aanvaarden van een meer bezoldigd staatsambt aftreedt, en zich niet weder verkiesbaar stelt. Daar onder dit district be grepen zijn onderscheidene gemeenten, behoorende tot het arron dissement, in 't welk wij onze meeste Lezers vinden, achten wij het nuttig, de zaak der verkiezingen in de tegenwoordige tijdsomstan digheden reeds nu te besprekenook met het oog op de algemeene aftreding van de helft der leden, waarin spoedig zal moeten voor zien worden. De verkiezingen verdienen thans vooral in hooge mate onze aan dacht. Men wane niet, dat vermits thans uitwendig rust heerscht en minder politieke partijschap zigtbaar is, het er nu minder op aankomt wie tot vertegenwoordiger des volks geroèpen wordt. Die rust is het juist, welke ons moet doen waken, opdat wij niet in slapen en overvallen worden. Die rust is zeer schijnbaar en be- driegelijk. Men hebbe zijne oogen slechts even naar buiten te rig- ten, om het absolutisme te zien, dat ons aangrijnst. En wat dat iszoo men het nog niet van vroeger weetkan men dagelijks lee- ren uit hetgeen wij hier en daar zien gebeuren, en uit hetgeen wij ttog te wachten hebben. Het komt neer op de slooping van alle politieke vrijheden en constitutionele regten, onder den schijn van een quasi-parlementair stelsel. Het verbastert de politiek, zoo als dezer dagen een schrijver aanmerkte, tot de kunst om de volken te bedriegen. Zoo lang dergelijke kunsten buiten onze grenzen blijvenmogen wij ze betreurenkunnen ze ons verontrustenmaar gaan ze ons nog niet dadelijk aan. Hetgeen ons echter onmiddelijk op onze hoede moet doen wezen is dit, dat zoodra ergens de vernietiging van politieke vrijheden en regten stand grijpt, de hoop verlevendigd wordt van onze behouds- mannen, dat zijn de zoodanigendie iets in magt, aanzien of in vloed verloren hebben, en van onze reactionairen, dat zijn de zoo danigen die elk middel goed genoeg achtenom tot het oude terug te keeren. En men wane niet, dat het geslacht der behoudsmannen en reactionairen bij ons is uitgestorven. Het groeit aannaar ma te het politieke leven afneemt. Het verdubbelt, zoodra elders de vrijheidslucht beneveld wordt. Het legt het tijdelijk aangenomen masker van berusting en onderwerping af, zoodra het kans zietde oude plaats in te nemen. Daarom dan eischen de verkiezingen in dit jaar misschien nog meer dan vroeger onze behoedzaamheid. Vroeger was er zigtbare strijd en kon ieder zich daartegen wapenen. Thans is er schijnbare rust, en des te meer gevaar van overrompeling. Ook met betrekking tot de wetten, die dit jaar bij ons aan de orde zijn, is het van hoog belang, wel toe te zien. Behalve de armen- en andere wetten, die uitvloeisels der grondwetsherziening zijn, wacht ons nog de bij uitstek politieke wet van het regt van vereeniging en vergadering. Men wane niet, reeds alles gewonnen te hebben. Er is nog veel te goed, wat politieke waakzaamheid eischt. Er is nog meer te behoudenwat met moeite verkregen is. Het zij dus den kiezers aanbevolenbij elke keuze wel op hunne hoede te zijn. Elke keuze in het bijzonder is van gewigt, vooral wanneer men let op de ongelijksoortige zamenstelling onzer verte genwoordiging. Niet, dat niet de groote meerderheid het constitu tionele stelsel en het ministerie Thorbecke opregt zou zijn toege daan, maar bij gewigtige wetten is dikwijls door een zamenloop van minderheden de uitslag afhankelijk van een of weinig stemmen. Wij zullen daarom onze Lezers bij elke vacature, die min of meer on der het bereik onzer beoordeeling ligt, trachten voor te lichten en die, welke thans op handen is, en waartoe vijftien gemeenten van het arrondissement Alkmaar moeten medewerkenniet onopgemerkt laten voorbijgaan. Maart 27. De wet tot goedkeuring van het tractaat van handel en scheepvaart met de jonische eilanden is in de T. K. aangenomen. 29. Ingekomen een wets-ontwerp betreffende het bouwen enz. binnen zekeren afstand van de vestingwerken van den Staat. Aan de orde is de beraadslaging over het Wcts-ontw. tot wijziging van den accijns op het zout. n 30. Het wordt aangenomen met 43 tegen 12 stemmen. Ingekomen een wets-ontw. tot amortisatie van schuld over 1851. 31. Het verdrag van handel en scheepvaart met de Staten van het Tolverbond wordt met 35 tegen 18 st. aan genomen. April 1. De suikerwet wordt gewijzigd met algemeene stemmen aangenomen. 2. Het ontwerp van wet tot verhoging Tün hét' 'Vide hoofdstuk der begrooting over 13351-' Ikindergfikkn) wordt met algemeene stemmen aangenomen. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1