WEEKCLAD van den ^olGL" So en het NIEUWEÜIEP. IN". 16. Staten-Generaal. TIENDE JAARV1IV, iii Dit Weekblad wortil eiken Miaodag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Br., te Nieuwedicp. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert lich bij de Boekhandelaren en Postkan toren tijner woonplaats INI A AIVD AU ADVERTENTIES gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te renden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen regelregt voor elke plaatsing. April. 2. Het wetsontw. tot afschaffing van den accijns op de varkens en schapen wordt met algemeene stemmen in de T. K. aangenomen en dat tot amortisatie van schuld over 1851 met 45 tegen 7 st. De Minister van Finantien heeft op eene vraag van den heer van Hall verklaarddat hij geen gebruik zal maken van de faculteit, hem bij de amortisatie-wet gegeven, om 4 pets intekoopen. De vergadering is daarna gescheiden tot 4 Mei. Do BURGEMEESTER der gemeente Helder, Vestigt bij deze de aandacht der belanghebbenden op de he den gedano publicatie ten aanzien der quarantaine-maatre gelen, die even als vroeger zullen behooren ta worden in acht genomen, welke publicatie op de gebruikelyke plaatsen is aangeplakt geworden. Helder den 8 April 1852. De Burgemeester voornoemd Bij afwezende Wethouder A. BOOMS MA. AANBESTEDING. Op Woensdag den 21 April 1852, des namiddags ten twee ure zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G.door een der Leden van de Gedeputeerde Sta ten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenicur van den Wa terstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem worden aanbesteed lo. Het leveren van 1800 kubieke ellen BRIK, tot onder houd der Heldersche Zeewering, met eenige daarbij ko mende werkzaamheden. 2o. De leverantie van 550 lasten NOORDSCHE of DRENT- SCI1E STEEN, tot onderhoud van gemelde Zeewering. 3". Het doen eener BESTORTING aan den voet der steenglooijing van den Heldersclien Zeedijk, met 600 lasten Noordsche-, Drentsche- Duitsche of Brabandsche Keisteenen. Deze aanbestedingen zullen alleenlijk bij inschrijving geschieden^ De bestekken, waarop deze aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen ter lezing liggenbehalve aan het Gouvernement van Noord-Hol. land, in de voornaamste logementen en koffij huizen, als: te Am sterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, in de Kalverstraat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, bij het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade, en in de Bel, op den hoek van het Haarlem merplein; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, beide aan de Groote Markt, in het Logement de Oude Romolen en Roskam, in dc Nieuwstad, en in het Logement de Glazenwagen, in de Spaarnwouderstraat; te Alkmaar, in den Roo- den Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij dc Wed. Ihnen en in het Logement den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Logement; te Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen den Valk; te Hoorn in den Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in den Vergulden Ros kam; te Edam, in het Heeren-Logement; te Monnickendam, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Roo- de Hert; te Muiden, in het Hof van Holland; te Naarden, bij Jurrissen; te Utrecht, in het Koffijhuis den Nieuwen Bak; te Slie- drecht, in het Regthuis, en te Ilardinxveld, in de Dorps-Herberg. Zullende, acht dagen voor de besteding, zooveel noodig, aanwij zing in loco worden gedaan, en inmiddels verdere informatien te bekomen zijn bij den Hoofd-Itigenieur JE. de Kruyff, te Haarlem, en den Ingenieur P. J. II. Haytcardte Alkmaar. 1T IS "J TT S T IJ D 11T C- 3 IT HELDER en NIEUWEDIEP, 10 April 1852. Jl. Donderdag werd hier op de gewone wijze de verjaar dag herdacht van H. K. H. Wilhelmina Maria Sophia Louisagemalin van den Groothertog van Saxen Weimar EisenachZuster van Z. M. den Koning. Dezer dagen zijn twee scherpregtcrs en vier adsislenlen benoemd. Een hunner, wiens standplaats tjuArnhem zal zijn, zal gesteld worden over de provjrfcien 'ëtjMerland Friesland, Overijssel, Groningen, DrentlJB en ^Xdmhuf^ De andere zal zijno standplaats te Amslcrdatft fèstigcn eirzjjnen werkkrin" over de provinciën Noord BiarjuapdZuitt- en k ---

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1