WEEKBLAD van den N°. 17. Verkiezingen. TIENDB J.URUAÜIC, Dit Weekblad wor"f eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Ba.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats MAANDAG ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker» regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 19 APRIL. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEBTOOGEN enz. In een vorig nummer vestigden wij de aandacht onzer Lezers op de verkiezingen van een lid voor de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal, welke in'het district Hoorn den 20sten dezer zal plaats hebben. Wij trachtten de algemeene belangstelling bij de kiezers op te wekken, en wezen op de noodzakelijkheid, om ook bij de schijnba re rust, die ons omringt, niet alles voor gewonnen te houdenmaar bij elke keuze te bedenken, dat de strijd tusschen hen, die het ou de terug wenschen en hen die op den weg van constitutionele ont wikkeling willen voortgaan, zich nog meermalen zal vernieuwen. Inzonderheid bestaat in de stad Hoorn, nog eenc aanzienlijke co terie, die met leede oogen de tegenwoordige orde van zaken aan ziet, die door verlies aan invloed zich in hare regten gekrenkt waant, die geen heil ziet in eene algemeene politieke ontwikkeling, maar zich zelve met uitsluiting van anderenals door geboorte of vroegere overlevering geroepen gelooft tot magtsoefening en regering. De wijze waarop door die partij den strijd bij de verkiezingen ge voerd wordt is te gevaarlijkeromdat ook van dien kant wordt voor gegeven dat men niets bedoelt, dan eene eerlijke uitvoering der Grondwet, dan eene getrouwe ondersteuning van het tegenwoordig ministerie, zoo lang het op den ingeslagen weg voortgaat met één woord, die oude partij vaart onder vrijzinnige vlag, om die bij de eerste gelegenheid te verlaten. Gelukkig wordt in 't district Hoorn die partij welke haar kern in de stad van dien naam heeft, opgewogen door een aantal onaf hankelijke kiezers in, maar vooral buiten de stad, die in onder scheiden gemeenten leiders hebbenwelke openlijk het verkiezings- werk voorbereidentot deelneming opwekkenert inderdaad geen ander doel hebbendan hetgeen met zooveel moeite is verkregen te bestendigen en nieuwe kracht te schenken, door de benoeming van een lid voor de Tweede Kamer voor te staan die met bekwaamheid en getrouwheid hunne en zijne beginselen wil bevorderen. Wanneer iemand mogt twijfelen of zoodanige scherpe afscheiding van partijen nog bestaat, wij behoeven slechts te wijzen op de namen, die van de verschillende kanten als candidaten worden genoemd. Yan de eene zijde, van de oud-behouders noemt men als candi- daat die in aanmerking behoort te komen, den Heer Alctcijn, amb tenaar te Hoorn, oud lid der vroegere Tweede Kamer, een der hevigste bestrijders der regtstreeksche verkiezingen, die den strijd daartegen het langst volhield en zelfs in de Dubbele Kamer bij de grondwetsherziening niet opgaf; wiens politieke ontwikkeling op zulk een lagen trap stond, dat hij in het regt van vereeniging en ver gadering niets anders zag dan een bron van wanorde en onrust, die zich beangst maakte dat de grondwet zich het regt van placet niet voorbehield. Daartegen wordt van de vrijzinnige zijde op vele plaatsen als can- didaat genoemd de Heer Mr. A. S. van Nier opAdvocaat te Am sterdameen man die als regtsgeleerde een gevestigden naam heeft, die vóór, in en na 1848, zich deed kennen als een ijverig en be kwaam voorstander onzer tegenwoordige instellingen, die lang vóór dat de quaestie der regtstreeksche verkiezingen tot beslissing was gebragt, met talent de noodzakelijkheid daarvan aantoonde in zijn bekenden Brief aan een lid der Provinciale Statendie kort daar op in zijne brochure de Brief van Mr. J. van Lennep aan Mr. 1). Bonlier Curtius getoetst aan politiek en logikade incon sequentie der conservative partij in 't licht stelde met een woord iemand wiens vrijzinnigheid niet van gisteren dagteekent, maar die wij reeds in de eerste reijen vindentoen de leuze van vrijzinnig heid nog niet tot eer of voordeel kon leiden, maar veeleer aan miskenning en verguizing blootstelde. Waar twee zoo scherp tegenover elkander staande personen in één district genoemd wordenkan wel niemand aan het bestaan van twee verschillende partijën twijfelen. Waar de namen tegenover el kander staan, kan onze keuze van aanbeveling niet moeijelijk zijn. Ieder die den geest kent, waarin wij werkzaam zijn, weet dat wij de benoeming van den Heer Aleioijn volstrekt verwerpelijk moeten achten, dat wij de keuze van den Heer van Nierop (f) al onzen bijval schenken. Wij zouden het betreurenwanneer de vrijzinnige kiezers in bet district Hoorn niet allen eenstemmig dachtenen sommige naast den Heer van Nierop een anderen candidaat wilden stellen reeds eenmaal ondervond men in dat district dat liet stellen van twee li- Beide geschriften zijn in 1S4S bij A. Zwkesaarts en Zn. te Amsterdam uitgegeven. De Heer van Nierop is ook uit andere oorzaken in het district Hoorn genoegzaam bekend. Hij is van Hoorn geboortig, heeft daar familie en andere betrekkingen, en een uitgebreide clientèle in het district. Yan zijne geschriften heeft welligt geen meer opgang gemaakt dan zijne .Verdediging der onafhankelijkheid (jer-DiaconiënwaarTl van in 't afgeloopen jaar eene derde uitgave^isjxreoh§»iendie ioen^ is uitgegeven met een brief van den tegenwoofdigen mi nist<&Thorieckc. (f) In ons nummer van den vijfdén: doeer-is abusief gèèfcld Mr. A. J. van Nierop, moet zijn Mr. fa-S. tan Nierop. r.u

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1