WEEKBLAD VAN MA HELDER BS bet NIEUWE». StatentGeneraal. BEKENDMAKING. ITIEUWSTSJD IITG-SIT. 1852. TIENDE JAAIW.AY,;. N\ 18. Bit Weekblad, wordt eiken Maandag-morgen uitgegeten bij C. BAKKER Bz., te Nieuweditp. Be prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert cich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats MAANDAG ADVERTENTIES geliete men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs tan 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 36 APRIL,. April 20. De volgende vvetsw. worden in de E. K. aangenomen: lo het tractaat met de Ionische eil.; 2o de herziening van het patentregt; 3o dat tot intrekking der vrijdom men op het binnenl. gedistilleerd4o tot amortisatie van schuld over 1851. De Min. van fin. heeft verklaard, dat het voorne men der Regering is, vóór 31 Dec. 1854 de schuld aan de Handelmaatsch. aftebetalen of eene nadere schikking met dat ligchaam aan de bcoordeeling der Kamers te onderwerpen. 20. De wetsontw. betrekkelijk de rijkspolieie en tot uitgifte van muntbiljetten onder verband van schatkistbilj. wor den met algemeene st. aangenomen. De VOORZITTER tan den Raad der gemeenlo Helder, maakt bij deze bekend, dat de lijsten der Kiezers tooi leden tan de Tweede Kamer der Slalen-Generaalde Pro vinciale Stalen en den Gemeenteraad, door lic:n heden ge sloten, op nieuw aangeplakt en ter secretarie der gemeente toor ieder ter inzage nedergrlcgd zijn. Helder den 24 April 1852. De Voorzitter voornoemd A. BOOMS MA. HELDER en MEUWED1EP, 24 April 1852. Wij tesligen de aandacht onzer Lezers op de 7de algo- meene vergadering tan de geldersche maatschappij van land bouw, welke den 2den, 3den en 4dcn Junij as. op hel Loo zal gehouden worden en dit jaar buitengewoon belangrijk zal zijn door de tentoonstelling van werktuigen voor den land bouw en van paarden en vee. Aangemoedigd door uitgeloof de prijzen, verwacht men, dat de mededinging groot zal zijn. Do bijzonderheden zijn in hel programma vermeld. De heer C. Philbert is erkend als agent vice-consul van Frankrijk aan deze plaats. De uilslag der verkiezing in het dislricl Hoornvooreen lid tan do Tweede Kamer der Stalen-Generaalin de plaats van den heer Mr. IV. J. C. van Hasseltis als volgt: Uitgebragle stemmen 1661. Mr. A. S. van Nierop 571 Jhr. P. Opperdoes Alewijn 564, J. D. Kruseman 150, S.'de Vries 136, Mr. L. G. Vernée 57, A. S. van Nie rop (zonder Mr.) 43, J. Donker Hz. 43, Dr. E.C. Ruch- ner 13, enz. Alzoo herstemming lusschcn de HH. Mr. A. S. vak Nierop en Jhr. P. Opperdoes Alewjjk. Bij Zr. Ms. besluit van 17 dezer is het beheer der Rijkslelegrafenzoo wat betreft den aanleg als de dienst tan dal middel van gemeenschap, opgedragen aan eenen ingenieur der Rijkslelegrafen, die onder de onmiddclijke he velen staal van den Minister van hinnenlandsche zaken of van zoodanigen amblenaar als door dezen wordt aangewezen. Bij het zelfde besluit is lol ingenieur der Rijkslelegrafen benoemd de heer E. fVenckebach, met bepaling dat deze benoeming zal ingaan met 1 Julij aanst. Z. M. dc Koning heeft zich II. zondagavond te Amsl. ingescheept, heeft aan boord gesoupeerd en is den volgenden ochtend te acht ure bij de Bolerkado te Harlingen behouden aan wal gestapt. Op hel stadhuis hield de Burgemr. eeno schoono rede tol den vorst, welke door Z. M. zeer dislincl werd beantwoord. Vervolgens was er uudientio en na het déjeuner reed Z. M. over Franeker naar Leeuwarden alwaar II. D. te 4 ure zijn inlogt deed. Jufvrouwen in 't wit ge kleed ontvingen Z. M. onder 't slrooijen van bloemen en 't zingen van een volkslied. Van daar is de Koning in een open rij tuig met 2 schimmels er voor naar Groningen geredenalwaar H. D. eergisteren door den Burgemr. verwelkomd door 2 cere- wachlcn te paard ingehaald en door de ^ulch^ndo volksrocnigta - met een luid hoezeel begroet werd. -- Den 15 dezer heeft de Koning in een afscheidsge hoor ontvangen, jhr. von Schmidt \iuf Altenstadtniéuw benoemd gouverneur van SurinameVlie eerlang w reis Val aanvaarden. Dc gouverneur zal naar ^urinawè worden over'*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1