mEI. HET E\ 1!ET ME! Verkiezingen. TI EX DU J:UROA\V, Dit Weekblad woral eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuivedicp. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats MAANDAG ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEETOQGËN enz. De strijd der verkiezing in liet district Hoorn is nog niet volstre- den. Wij liebben daaraan bij onze vorige nummers deelgenomen en mogen ons nu niet onttrekken. De uitslag der stemming is geweest dat van de 1642 uitgebragte stemmen de Heer Mr. A. S. van Nierop 571, de Heer Opperdoes Alewijn 564 op zich hebben vereenigd. Tusschen deze moet eene herstemming plaats hebben. Van de overige stemmen hadden de Heeren J. D. Kruseman, S. de Vries, Mr. L. G. Vernée en J. Donker Hz. de meeste. Die Heeren blijven nu buiten aanmer king. Zij kunnen niet geheel buiten onze beschouwing blijven. De Heeren de Vries, Vernee en Donker zijn mannen, die in den kring waarin zij zich bewegen, algemeen geacht zijn, en die ach ting verdienen. Wij beschouwen het vrij aanzienlijk getal stemmen, dat zij op zich vereenigden als eene hulde meer aan het private le ven, dan aan de politieke talenten dier Heeren toegebragt door kie zers die hen van nabij kennen, en in bun omtrek wonen. Het is te betreuren, dat men dit middel gekozen heeft, om die Heeren een bewijs van achting te gevenomdat het hier een strijd van be ginselen gold, die scherp geteekend, uitkomt in de beide candida- ten, waarover de herstemming zal plaats hebben. Van den ande ren kant is het een verblijdend toekenomdat wij overtuigd zijn dat niemand, die zijn stem aan de Heeren de Vries, Vernée of Donker gaf, kan medewerken tot de verkiezing van den Heer Alewijn. Hetzelfde geldt van hen die hunne stemmen aan den Heer Kru seman gaven; ook zij hebben iets anders gewild dan den Heer Op perdoes uit zijne onbeduidendheid te voorschijn te roepen, ter wille van een bekrompen aristocratie die tc Hoorn haar zetel heeft. De Hoorn. Courant van 27 April 11., behelst een brief van den Heer Kruseman aan de kiezers en daaruit is duidelijk, dat ook hij als candidaat der vrijzinnigen tegenover den Heer Aleioijn is geplaatst geweest. Dc Heer Kruseman beklaagt zich in dien brief dat per sonen e tot eene vroegere orde van zaken behoorende, in liet duis ter" zijne ||candidatuur hebben tegengewerkt: daarmee is de partij van den Heer Alewijn genoegzaam aangeduid. De groote meerderheid van stemmen derhalve, die bij de eerste stemming verloren zijn, moeten wij bij herstemming voor den Heer van Nierop gewonnen rekenen. Behalve de 571 stemmen op den Heer Mr. A. S. van Nierop uitgebragt, vindt men uit de daarvan gedane opgave in de Hoorn- sche Courant, dat het stembureau heeft goedgevonden nog 43 stem. men op den Heer A. S. van Nierop uitgebragt, afzonderlijk op te geven, zonder die twee getallen bijeen te voegen, even alsof Mr. A. S. van Nierop en A. S. van Nierop twee personen waren. Die handelwijze van het stembureau is ten hoogste af te keuren en be wijst uit welke mannen het is zamengesteld. Het is duidelijk dat men den aanvankelijken zegepraal der vrijzinnige partij heeft zoeken te verkleinen, door de stemmen op den Heer A. S. van Nierop uitgebragt, in tweeën te splitsen. Voegt men bij de evengemelde 571 en 43 stembilletten nog die welke (ten getale van 12) blijkbaar denzelfden candidaat aanduiden maar waarin de naam eenigzins duister of verkeerd is geschreven dan blijkt dat 626 kiezers reeds dadelijk den Heer van Nierop hun stem hebben willen geven, dat in vergelijking der 564 van den Heer Alewijn eene belangrijke meerderheid is. Niemand late zich echter verleiden om door dit aanvankelijk voor deel den strijd voor gewonnen te houden^; nog zal de Hoornsche aristocratie al hare krachten inspannen om de nederlaag, die haar bedreigt, te ontgaan; zij zal geene middelen onbeproefd laten, het zij door in het duister den Heer van Nierop onverdienden blaam aan te wrijvenhetzij door den Heer Alewijn onverdiend te verheffen. Den Heer Alewijn als lid voor de Tweede Kamer aan te beve len, als men de waarheid getrouw is, moet eene nu eijelijke taak zijn, cr is niet één hoedanigheid waardoor hij in aanmerking be hoorde te komen;noch zijn vroegere parlementaire loopbaan, noch zijne betrekking als ambtenaar, noch algemeenc kennis, noch bijzondere kunde in eene specialiteitgeven hem eenige aanspraak gekozen te worden. Wat men van hem weet is, dat hij een hevige bestrijder is geweest van de hoofdbeginselen der tegenwoordige grond wet, dat hij de regtstreoksche verkiezingen bestreed, omdat hij dc kiezers domooren noemde. Het is zonderling dat sommige kiezers dit kunnen vergeten. Wij kunnen ons ontslagen rekenen om tegenover de volstrekte onbeduidendheid van den candidaat der personen die tot een vroegere orde van zaken behoorenden candidaat der vrijzinnige partij op nieuw aan te bevelen. Wij zouden ten allen tijdeonder elke om standigheid de keuze van den Heer Mr. A. S. van Nierop om zij ne uitstekende en veelzijdige talenten, eene gelukkige keuze ach ten; tegenover den Heer Alewijnwordt zij eene noodzakelijkheid. Niemand onthoude zich derhalve van de stemmingzijdie lie ver de Heeren de Vries, Kruseman, Donker of Vernée gekozen hadden gezien, bchooren hunne kleine teleurstelling te vergeten, en hun ne stem aan den Heer Mr. A. S. van Nierop te géventen einde'' de benoeming van den Heer Alewijn, die noodlottig zou zijn, té» verhoeden. O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1