WEEKBLAD van DES HELDER es N°. 20. Statkn-Generaal. S C II U T T E IJ. Eeefi Amsterdam regt op een Geregtshof? Dit Weekblad wornf eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. DAKKEK Bz.te Nicnwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats n A A K D A ADVERTENTIES gelieve men pngezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiteriijit' ZalunUgs des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tol 4 regeis is 00 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. iO SS E S. E N E T STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN sxz. Wij hebben ons niet gewaagd in eene beoordeeling van het wets ontwerp over de regterlijkc organisatie, AVij willen evenmin het wetsontwerp tot regeling van het regtsgebied en aanwijzing der ze tels van de verschillende regtscollegien enz.in zijne bijzonderheden onderzoeken. Wij hebben nu eenmaal een vast geloof, dat die ont werpen nooit geene wetten zullen wordenen wij willen deze onge lukskinderen daarom niet bard vallen. Maar over één punt dat reeds warme hoofden gemaakt heeft, willen wij ook onze gedachten zeggen. Volgens den minister zouden er vier hoven zijn: lovoorNoord- Braband, Zeeland en Limburg, te 's Hertogenbosch2o voor Gel derland, Utrecht en Overrijssel, te Arnhem; 3o voor Zuid- en Noord- Holland, te 'sGravenhagc4o voor Friesland, Groningen en Dren the, te Leeuwarden. Amsterdam zou dus geen hof verkrijgen, en dit heeft daar vele warme hoofden gemaakt. Amsterdam, roept men de hoofdstad des rijks geen hof! het is een schandaalAmsterdam heeft regt op een hof! Is er eene plaats die zoo vele justitiablen telt als Amsterdam? Waar dus zoo vele personen belang heb ben om regtstreeks met hunne advocaten over de in appel hangen de proeessen te spreken? Ons schijnen die argumenten weinig afdoende. Is het inderdaad voor' hem, die een proces in tweede instantie heeft te voeren, van zoo groot belang met den advocaat, die zijne zaak verdedigt, te sprekendan mag er niet een geregtshof worden afgeschaft. De Amsterdammer, die in drie uur naar den Haag stoomt, heeft nog onbegrijpelijk veel voor, boven den procederende, die uit Maastricht of Vlissingen naar 's Hcrtogenboseh moet rijden; of van Zwolle naar Arnhem; of van Assen naar Leeuwarden. Wanneer eene zaak in eerster instantie reeds is bepleitdan zijn die conferentien tussclicn den procesvoerende en den advocaat in tweedcr instantie zelden noodig. Meestal zal deze van zijnen con frère, die de zaak in eerster instantie behandeld heeft, alle inlich tingen ontvangen, die hij noodig heeft, en slechts in zeer zeldza me gevallen, zullen persoonlijke inlichtingen nog noodig zijn. Maar al ware dit zoo, dan is liet minder juist om Amsterdam bloot te genover den Haag te stellenwant gewis zullen de arrondissemen- teri van Dordrecht, Gorinchcm, Rotterdam en Lcijden, meer ge mak hebben van een hof in den Haag, dan van een in Amster dam. De bevolking van Zuid-ITolland was volgens liet statistisch jaarboekje in 1851 uitgegeven 502,354 zielen, die van Noord-Hol land 470,065. Indien dan het zielental, in aanmerking moet ge nomen worden, dan heeft, de plaatsing in den Haag een voordeel van 90,000 zielen boven die in Amsterdam vooruit. Amsterdam is gewis de grootste, de voornaamste stad in ons rijk maar is dit een reden om er het hof te plaatsen Wij erkennen dat men een hof niet in een gering vlek moet plaatsenal ware het met de passer op de kaart als het centrum der j ustitiablen aan te wijzenen wel daaromdat liet niet alleen genoeg isdat een hof in het midden staat, maar ook omdat de leden van het hof menschen van studie bchooren te zijn, voor wie het een groot voor- regt is in een centrum van beschaving, omringd van wetenschap pelijke instellingen en mannen van kunde te leven en daardoor op de hoogte van hunnen tijd te blijven maar om nu juist een bof in de grootste en voornaamste stad te plaatsen, schijnt minder noodig. Ja er is iets tegen. De-vrijheid berust op eene soort van cv en wig der magten. Het constitutioneel stelsel tracht dit te bereiken dooi de wetgevende raagt over verschillende authoritciten te verdeden maar dit is niet voldoende, ook in andere zaken behoort invloed en magt verdeeld te worden. Waar in eene hoofdstad de wetge vende administrative en regterlijkc magten als in een brandpunt vereenigd zijn, daar wordt ligt het gehecle land ecu aanhangsel van de hoofdstad. Dit is voor ons eene redenwaarom wijindien één hof voor de beide provinciën van Noord- en Zuid-Holland moet worden aangewezen, 's Gravenhagc boven het reeds magtige en in vloedrijke Amsterdam zouden verkiezenen werd Holland met Utrecht vereenigdhet een geldend argument zouden achten voor de plaatsing van Hof cn Hoogen Raad in de stad van dien naam, dat het hoogste regtscollcgie uit de atmosplieer van het hof en van de politieke partijen der wetgevende kamers werden overgeplaatst. Mei 4. De T. K. heeft hare werkzaamheden hervat. De voorz. geeft kennis van de ontvangst van verschillende stuk ken, sedert het reces ingekomen. Beraadslaging over 't gewijzigd reglement van orde; het wordt 5. met 43 tegen 2 st. aangenomen. De BURGEMEESTER der gemeente Helder^«ligt bij de zo de aandacht op de publicatie, betrekkelKK do•TPifroepinlr ter inschrijving voor de schutterij, welke/n.cdcn. heeft plaat* gehad, met herinnering aan zoodanige Ingezetenen, .vtRfk-é,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1