WEEKBLAD van den HELDER en bet 1EUWEDIEP. N°. 21. 1852. Staten-Generaal. BEKENDMAKING. AANBESTEDING. I Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Br., te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijoer woonplaats MAANDAG TIENDE JAARGANG. ftVjV„lGEN Het ADVERTENTIEIV gelieve men ongezegeld mn den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is CO centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 33 centen zegelregt voor elke plaatsing. I? MEI. Mei 11. Ingekomen bij de T. K. een wetsontw. tot wijziging van de hoofdstukken II en IX B der staatsbegrooting van 1851. 1». Id. een wets-ontw. tot regeling van 't gebruik van 't koloniale batige slot van 1850. Daarna is beraadslaagd over het wetsontw. tot regeling der regterlijke organisatie. 14. Genoemd ontw. wordt door den min. van justitie inge trokken nadat art. 1 met 44 tegen 15 st. was ver worpen. De BURGEMEESTER dezer gemeente brengt ter kennisse Tan de daarbij belanghebbenden, dat, ingevolge art. 12 van het Reglement op het schoon en zuiver houden der Stralen enz., van de gemeente Helder, van den 28 Aug. 1844, de gewone jaarlijkscho schouwing over de plaatselijke en alge- meeno Uilwateringen, door Hcercn Wijkmcesteren zal worden gehouden op Vrijdag den een-en-twintigslen dezer maand en herinnert hij deze de ingezetenen, welke zulks zoude aio gen aangaante zorgen, dat de waterleidingen, die voor of over en langs derzelver erven en gronden loopenbehoor lijk zijn opgemaakt en van modder en vuilnis gereinigd dal de beschoeiingen volgens dal reglement zijn opgetrokken en de gooien, voor zoo verro die langs den publickcn weg zijn loopende, van behoorlyko dekplankcn zijn Toorzien. Do Burgemeester voornoemd waarschuwt elk en een iego- lijk, wien zulks betreft, aan deze kennisgeving, het noodig gevolg te geven, ten einde zich lo vry waren voor de onaan gename gevolgen, die uit verzuim of nalatigheid noodwendig zouden volgen. Helder, den 15 Mei 1852. De Burgemeester voornoemd, Bij afwezende Wethouder A. BOOMSMA. Op Woensdag den 19 Mei 1852, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G.door een der Leden van de Gedeputeerde Sta ten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Wa terstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed Het BOUWEN van eene afdeeling voor het verblijf van vrouwelijke patiënten der 5de klasse, bij het Geneeskundig Krankzinnigen Gesticht Meerenberg te Bloemendaal, met de leverantie van al de daartoe benoodigde materialen, arbeidsloonen cn transporten. Deze aanbesteding zal alleenlijk bij inschrijving geschieden. Het bestek, waarop deze aanbesteding zal plaats hebben, zal van den 8n dezer ter lezing liggenbehalve aan het Gouvernement van Noord-Holland, in de voornaamste logementen cn koffijhuizen, als; te Amsterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuisin de Kalverstraat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, bij het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, in het Harlinger Veerhuis, op dc Texelsche Kade, en in de Bel, op den hoek van het Haarlem merplein; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, beide aan de Groote Markt, in het Logement de Oude Komolen en Roskam, in de Nieuwstad, en in het Logement de Glazenwagen, in de Spaarnwouderstraatte Velserend, bij Balen; te Bloemendaal, bij Jans en Wed. Snijders; te Zomerzorg, bij A. van der Voort; aan de Jangijsenvaart, bij J. Snijderste Alkmaar, in den llooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij de Wed. Ihnen en in het Logement den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Logementte Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen den Valk; te Hoorn in den Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in den Vergulden Ros kam; te Edam, in het Heeren-Logement; te Monniekendam, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Roo- de Hert; te Muiden, in het Hof van Holland; te Naarden, bij Jurrissen; te Utrecht, in het Koffijhuis den Nieuwen Bak; te Slic- drecht, in het Regthuis, en te Hardinxveld, in de Dorps-Herberg. Zullende, acht dagen voor de besteding, zooveel noodig, aanwij zing in loco worden gedaan, door den H^êr Ajfvun der Lindyf, Hoofd-Ambtcnaar, belast met het opzigV'éver dwGrootuyen en Gfoh- den van het Gesticht Meerenbergen inffij23$ls\?erdeifc informatién te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1