WEEKBLAD ïas des es eet NIEUWEDIEP. s T ATEN - gE NE i\ A A L. N°. 22. 1852. Mei aangeboden ontslag van Nedermeijér van lïosenikai. 1TIB1JWS TIENDE JAARGANG, G E N ij y Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats M A A ra B A ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiteriijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 24 MEI. v: STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN enz. Het wetsontwerp betreffende de regterlijke organisatie is, nadat liet eerste artikel met overgroote meerderheid was verworpendooi de Begering ingetrokken. Dc minister Nedermeijer van Rosenthal. schijnt in den geringen bijval, dien zijn voorstel mogt ondervinden een reden gevonden te hebbenom zijn ontslag aan den Koning in te dienen. Bestonden er geene andere redenen, die reden zoude niet voldoende zijn. Uit de verslagen en uit de discussien is ge noegzaam gebleken dat het voor ieder minister onmogelijk zijn zal om bij het bestaand verschil van zienswijze eenig ontwerp voor te dragen, dat eene voldoende meerderheid van stemmen voor zich zoude weten te verwerven, en wij deelen hier het gevoelen van den lieer Groen van Prinstererdat de organisatie nog zoo lang blij ve rusten, tot dat de opiniën omtrent hetgeen tot stand gebragt moet worden, elkander meer genaderd zullen zijn. De verwerping van de voorgedragen regterlijke organisatie staat echter niet alleen. Van den beginne af heeft men zich iu van llosentb.al teleurgesteld ge zien, en in de laatste tijden vooral was het blijkbaar, dat er wei nig sympathie tusschcn hem en de Kamer bestonddat de zedelijke invloed, die een minister op de meerderheid der vertegenwoordi ging, behoort uit te oefenen, verbroken is. Zijn ontwerp van wet omtrent het regt van verccniging kon even min eenigen bijval verwerven, als dat op de regterlijke organisatie. Dc amendementen van den heer Poortman waren cene volledige omwerking, waarhij van het eigenlijk voorstel niets dan eehe scha duw overbleef, en die nader door dc Kamer zouden worden on derzocht, maar door het uiteengaan der Kamer met het voorstel begraven zijn geworden. Do benoeming van directeurs van policie voor dat het onder werp zelf nog wettig geregeld was, vond, blijkens de discussien over het ontwerp, waarbij de benoodigde gelden voor de tractcmen- ten werden aangevraagd, even weinig bijval. De benoemingen tot leden van den Hoogen Baad, waarbij tot tweemaal toe de minister eenen andere aan den Koning voordroegdan die door de meerder heid en, zoo als genoeg bekend is, cene ministeriële meerderheid boven op de voordragt gesteld isheeft eindelijk ook krachtig me degewerkt om de altijd gewenschte overeenstemming tusschen den minister en de vertegenwoordiging te verbreken. De minister moet dit zelf gevoelen. Wetsontwerpen uit zijne bureaux voortkomende, worden niet meer ontvangen &ls waarschijnlijk goed, maar als waar schijnlijk onvolledig, inconsequent. Die toestand achten wij ook onhoudbaar en schijnt zijne aftreding wenschelijk te maken. Hem zal altijd de eer blijven, dat hij in een moeijelijk tijdsge wricht zich- eenc ministeriële portefeuille liet welgevallen en daardoor de krachtige tegenwerking, die de door de Natie gewenschte be noeming van Tliorbecke ondervond, hielp verbreken. In zijne vroe gere parlementaire loopbaan komen vele schoone dagen voor, die hem de algemeeno achting waardig maken, maar als minister schijnt hij uitgediend, zijn kracht verbroken. Wij wenschen zoo wel om zijnentwil ais ter wille van 's lands welzijn, dat zijn ontslag worde aangenomen. Mei 18. Dé wet tot goedkeuring van de dading betreffende dc Mijdreclitsche droogmakerij en die tot tijdelijke instand houding van sommige wetten en verordeningen van bcl- gischen oorsprong in Limburg worden in de T. K. aan genomen. HELDER en NIEUWEDIEP, 22 Mei 1S52. Bij den waaniemenden Burgemeester dezer gemeente is ten behoeve dor algemeeno armen ontvangen eene so;n van ƒ80.10; zijnde do zuivere opbrengst eener op den 17den dezer, door den heer E. Engelbertsonder medewerking van cenige liefhebbers, ten voordeele dier armen gegevenc soiréo musicale. Wij wenschen, dat de dankbaarheid tier beweldadigden en do achting der ingezetenen den jongen toonkunstenaar eein- strelende genoegdoening zij voor het edel gebruik dal hij van zijn talent heeft gcinaakt. Z,r. Ms. brik Zwaluw is jl. Woensdag builen dienst gesteld en de equipage afgemonsterd. De heer TV. J. Hidde Bok, te Texel, is.door de Commis sie van het provinciaal geregtshof van NöortjjJwUatiJbelast met het afnemen der examina aan adspma^lga. lol hel nolarisr ambt, geëxamineerd cn toegelaten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1