WEEKBLAD van des r. 2i. .«i»1'!" So HELDER es bet NiEUWËÖlEP. De Verkiezing. TIEXDE JAARGANG# Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert ticb bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAAMBAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. J V. X IJ. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEETOOGEN enz. Sedert wij in ons vorig nummer de kiezers opmerkzaam maak ten op de aanstaande verkiezing van een lid der Staten-Generaal en daartoe den heer Mr. II. J. Smit meenden te mogen aanbeve len, vernamen wij uit de Staats-Courant dat deze lieer in plaats van den beer C. van de Stadtbenoemd was geworden tot Burgemees ter der gemeente Zaandam. Wij gevoelden dadelijk dat zulks eenen gewigtigen invloed op de verkiezing kon uitoefenen. Mogt het vroeger uitvoerlijk zijn om het Burgemeesterschap een er belangrijke gemeente met lidmaatschap der Staten-Generaal te vereenigen, toen en de werkzaamheden aan de cerstgemelde betrekking verbonden van minder omvang waren en de Tweede Kamer slechts een kort deel van het jaar bijeen was, thans achten wij het ook voor den werkzaamsten geest onmogelijk, beide betrekkingen naar waarde te vervullen. Wij verwachten dan ook spoedig het berigt te zullen vernemen, dat de beer Smit van zijne candidatuur liad afgezien. Dit berigt bleef echter weg, wij meenden daaruit te mogen af leiden dat hij dö verccniging der beide betrekkingen wilde beproe ven en bij bet korte tijdsbestek dat ons voor de verkiezing nog gegund was om zich eenigermate te verstaan omtrent eene andere keuze, wilden wij nogmaals de kiezers aanbevelen voor den lieer Smit te stemmen, toen ons het berigt werd toegezonden dat eene talrijke rereeniging van kicsgeregtigden uit de gchcele Zaanstreek te Zaandam gehouden tot hunnen kandidaat hadden verkozen den heer C. van de Stadt, den afgetreden Burgemeester van Zaandam. Dit is meer dan eene kandidatuur. Dit is eene manifestatie van de zijde der kiesgeregtigden te Zaandamdat men de vereeniging der beide betrekkingen door den heer Smit onmogelijk acht, eene manifestatie die het hem onmogelijk zal maken om eene benoeming aan te nemen. Onder deze omstandigheden vinden wij geen bezwaar ons aan die kiezersvergadering aan te sluiten. De tijd schiet te kort om andere kandidaten voortestellenliunne verdiensten te wegen, de algemeene opinie te raadplegen willen wij onze stemmen niet geheel in den blinde wegwerpen, dan blijft ons niets over dan ons te voegen bij de eenige kiezersvereeniging die in dit district is gehouden. Wij doen dit gaarne omdat door diezelfde kiezers vroeger liet eerst den heer Smit is aanbevolen en wij daarom mogen; verwachten dat zij thans van dezelfde beginselen zijn uitgegaan, die vroeger hen bestierden. De lieer C. van de Stadt wordt ons beschreven als iemand van groete probiteit, die als Burgemeester met warmen ijver de belan gen der gemeente in het oog hield en eene algemeene achting ge noot. Wij zien in het groot aantal kiezers die hem dadelijk tot hunnen kandidaat aannamen, kiezers die bijna allen persoonlijk met hem bekend zijn, een bewijs dat zijne geschiktheid voor de moeijelijke betrekking waartoe hij geroepen zal worden, niet betwijfeld wordt. Het is daarom dat wij met vrijmoedigheid de kiezers durven aan bevelen den heer Cornelis van de Stadt te Zaandam te verkie zen en mogtcn zij hun billet reeds hebben ingevuld met den naam van den heer Smitdien naam doortehalcn en daarvoor dien van den heer van de Stadt in de plaats te stellen. Ook aan onze mede-kiezers in het district van Hoorn, mecnen wij nog het woord te moeten rigten. Daar vcreenigen zich de reac tionairen om de herkiezing van den kandidaat der vrijzinnigen den heer Mr. A. S. van Nierop tegen te werken. Eene kiesvereeni- ging heeft zich gevormd, een bestuur is verkozen, een kandidaat zal tegen den lieer van Nierop worden overgcsteld. "Wie die kan didaat zijn zal, is op het oogenblik dat wij dit schrijven nog on bekend, doch zeker genoeg is, wat men van de reactionaire partij te wachten heeft. Behalve de heer Alewijn van wicn wij bij vorige gelegenheden spraken en wiens volstrekte ongeschiktheid wij in 't licht stelden, spreken sommigen over den lieer Boni:erNotaris en ontslagen Bur gemeester te Edara. Er zijn velen die den heer Alewijn, reeds bij de vorige verkiezing geslagen, niet langer durven ondersteunen; niet omdat zij hem niet wensclienmaar omdat zij een geslagen kandidaat voor verloren houden. Daarom zien zij naar ern ander uit, en de heer Bonl:er schijnt zeer in aanmerking te komen. Wij moeten dus van den lieer Bonker een enkel woord zeggen: De heer Bonker is voor de echt oud-behouders slechts een pis- alleromdat hij vroeger eigenlijk niet tot die partijbehoorde. Hij behoort tot de mannen waaruit het ministerie Bonker de Ke.n- penaer was zamengestcldtot de zoogenaamde Burgerzinnigcnwier tijd is voorbij gegaan, die nog maar in herinnering leven, maar die ,tot de hevigste reactionairen zijn gewordenalleen om het te genwoordig ministerie te doen vallen. Hij behoort daartoe wegens zijn volstrekte onbeduidendheid, zijn gemis aan eenig uitstekend talent, wegens zijne familie-relatie, als verwant aan den vroegeren 'minister Bonlctr Curtius, wegens per- soonlijke teleurstelling, omdat hij, ingevolge de wet meester van Edara zijn ontslag heefWf^rëgjjm Men heeft dus in den heer Bon/er cew lfdvj^ bestrijder van het"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1