HELDER ES het NIEUWEDIEP. W°. 25. Go DEX 1852. Handel op Holland. TIENDE JAARGANG. JIVl Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij O. BAKKER Bz.le Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per jiost 90 cents. Men abonneert lich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M X X Ta B A ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in le zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lol 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 14L JUK IJ. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEKTOOGEN enz. Wij nemen uit het engelsch dagblad The Times het onderstaand artikel over, dat wel verdient onder de aandacht van ons Publiek gebragt te worden: u Door de nederlandsche Regering is onlangs een besluit geno men dat voor den handel op Holland niet zonder gewigt is. Bij Koninklijk besluit van den 3den October jl. is de gemeen te van den Helder, gelegen aan de haven van het Nieuwedieptot los- en ladingplaats aangewezen. t Den Helder is gelegen op het noordelijk punt van Noordhol land en was voor een dertigtal jaren nog een dorp van slechts 1000 a 1200 zielen, op ruim een kwartier uurs afstand van de ha ven gelegen. De koopvaardijschepen die in Texel binnenkwamen grooten- deels voor Amsterdam bestemd bleven op de reede liggen (indien ijsgang of storm hen niet in de haven dreef) totdat een gunstige wind hun gelegenheid gaf over de Zuiderzee naar hunne destinatie op te zeilen. De toenemende verzanding van het IJwaaraan Amsterdam ge legen is, bewoog het nedcrlandsch gouvernement tot het doen gra ven ran het groot noordhollandsch Kanaal, waardoor de schepen uit de liaven van het Nieuwediep, binnendoor tot Arasterdam kon den naderen. Tegelijker tijd werd aan het Nieuwediep eene groote uitbreiding gegeven aan de daar bestaande uitrustingwerf voor oor logschepen. u Deze beide omstandigheden werkten krachtig tot vermeerdering van de welvaart en van dc bevolking dier gemeente. Bijna alle koopvaardijschepen, voor Amsterdam gedestineerdkwamen in het Nieuwediep binnen. Velen moeten daar in ligterschepen een deel hunner lading overdoenvoor dat zij bet noordhollandsch Kanaal kunnen passeren, of blijven, ten gevolge van tegenwind, die hen het uitzeilen belet, of van ijs in genoemd Kanaal, korteren of lan- geren tijd in de haven vertoevenen bevorderden daardoor de wel vaart van die plaats. Van jaar tot jaar rezen meer en meer de huizen als uit den grond op; de afstand tusschen de haven en het dorp en de terreinen rondom de dokken cn werven werden door gebouwen ingenomen, en de bevolking steeg tot ver boven de 10,000 bewoners. Echter bleef den Helder zelve buiten dc algemccnc handelsbe weging. Zij werd geacht kit het zoogenaamd onvrij territoir te behooren, waar ter bewaking van frauduleusen invoer van goede ren, aan inkomende regten of accijnsen onderworpen, ieder inge zeten onder bet voortdurend toezigt van de Rijks-ambtenaren gesteld was. Het was verboden derwaarts eenige koopwaar aan te voeren dan voor de eigene comsumtie der plaats; het was verboden van daar eenige waren naar elders te verzendenhet was verboden daar eenige fabrijk van handelsartikelen op te rigten. In de laaUta ja ren was men daar slechts in zoo ver afgeweken, dat aan de haven van het Nieuwediep het verzenden van vee voor de londensche markt werd toegestaan en soms aan een enkelen ondernemer, bij even zeldzame als willekeurige uitzondering, werd veroorloofd een of meer ladingen steenkolen voor binnenlandsche comsumtie te doen aanvoeren. Die toestand liceft thans opgehouden; de gemeente den Helder wordt niet langer geacht onder het onvrij territoir te zijn begre- .pen; zij is bij bovengemeld besluit tot los- en ladingplaats aange wezen. r Om liet gewigt van dien maatregel voor den handel op Hol land te waarderen, is bet noodig op te merken, dat dc haven van het Nieuwediep onbetwistbaar de schoonste en veiligste en meest toegankelijke haven van Holland is, en tevens, als gelegen aan de Zuiderzee, de beste gelegenheid aanbiedt, om met de minste kosten door de buitcnlandscbe scheepvaart de waren naar andere plaatsen af te zetten. v Gelegen aan den uitersten hoek van Noordholland, verschaft de Zuiderzee haar eene gemakkelijke en veilige gemeenschap met de provinciën Friesland, DrentheOverijsselGelderland en Utrecht, allen aan deze binnenzee gelegen. Met Amsterdam is zij zoowel door de Zuiderzee, als door liet groot noordhollandsch Kanaal, dat deze provincie in hare lengte doorsnijdt, verbonden. Over de Zui derzee reikt zij langs de rivier den iJsel de hand aan het levendi ge Kampen, en van daar, deze rivier hooger op, vindt zij den weg tot in den Rijn. Voor ruim drie jaren bestond liet voornemen om ccnen spoor weg van het Nieuwediep tot Amsterdam daar te stellen, die in ver binding zou worden gebragt met den Rijn-spoorweg. Deze onder neming, die de schoonste haven van Holland met de grootste koop stad van dat rijk zou hebben vereenigd, is door de gebeurtenissen van bet jaar 1848 niet tot stand gekomen. Men mag echter ver wachten dat dit plan te eenigertijd op nieuw zal worden opgevat en terwijl intuiscbcn de onderhandelingen tusschen dc nederlandsche en pruisische Regeringen de verlenging van den Rijnspoorweg van Arnhem tot aan de duitsche spoorwegelf 'verzefcerönzal dc hajgïpr van het Nieuwediep, dan zoowel do«(r dc snelle gTÉhncenschatt'ttej' v spoorwegen sis door de goedkoopc^ 'getncéhsëbap tjj wat-er langs /V - -*V i V/.i wn t-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1