WEEKBLAD van DEN HELDER EN HET KIEUWEDIEP. N°. 26. 1S52. BEKENDMAKING. WAARSCHUWING. TIENDE JA4RGANO. Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per pont 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG "»T G0 ADYERTENTIE1Y gelieve men ongeiegeld anö den IJiigever in le zenden, uiterlijk Zaturd.tgs des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is CO centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 21 JUS IJ. De waarnemende BURGEMEESTER dezer gemeente, Brengt bij deze ter kennis van de ingezetenendat de blan co aanvragen tot het erlangen van Jagt- en Visch-acten bedoeld bij de wet van G Maart 1852 (Staatsblad No. 47) ter Secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn. Helder den 18 Junij 1832. De waarnemende Burgemeester voornoemd A. BOOMSMA. De waarnemende BURGEMEESTER der gemeente Helder, maakt ten gevolge cener onlvangenc kennisgeving van den heer Directeur en Kommandant der Marine alhier, bij deze bekend, dat op Woensdag den 23 dezer, op de zandbank de Hors zal worden aangevangen en gedurende de gewone werkdagen voortgezethet nemen van proeven met scherpe schoten van geschuten waarschuwt elk en een iegelijk zich als dan niet onder het bereik van het geschut te wagen. Na afloop van die verrigtingenzal daarvan openbare ken nisgeving geschieden. Helder den 18 Junij 1839. De waarnemende Burgemeester voornoemd A. BOOMSMA. IT ISÏÏ7TS TIJD 11T Cr B XT. HELDER en KIEUWEDIEP, 19 Junij 1852. De geboortedag van H. M. de Koningin werd jl. donder dag hier op de gebruikelijke wijze gevierd. Ingevolgo den wensch van Z. M. werd toen levens de verj lardag de9 Ko uiligs herdacht. Het hier te reede liggende ooilogsfrcgat Doggershank kapt. ter zee A. J. de Smit van den Broecke, is heden morgen te 6 uur door Zr. Ms. stoomschip Gcdch naar bui len gesleept, koers zetlende naar Vlissingen. Naar men verneemt, heeft do heer mr. H. J. Smit zijne benoeming lot lid van de Tweede Kamer niet aangenomen. Op last van Z. M. den Koning, is uit Engeland onl boden een volledig stel werktuigen voor timmerlieden, wa genmakers, draaijers en smeden, en op do landhuishoudelij ke school le Apeldoorn geplaatst, om voor het algemeen ter bezigtiging le dienen. Daar de gereedschappen waarvan men zich in de verschillende ambachten hier te lande bedient, sinds onheugelijke tijden nagenoeg dezelfde gebleven zijn kan liet niet anders dan een gelukkig denkbeeld genoemd wor den, oin op deze wijze de aandacht to vestigen op de ver beteringen en de uilvinding van gereedschappen, in Enge land gemaakt. Door de n. H. M. zijn bevracht geworden de navol gende 30 schepen, als: Voor Amsterdam: Vrienden, kapt. J. A. T. Tydcman; Clara Heuriettekapl. N. D. do Boer; Oud Alblas, kapt. N. Krnyrnel; Java, kapt. L. Tuk; Wilhelmina Arnolda, kapt. J. L. Mulder; Gelderland, kapt. A. van Oustcrcom; Nijverheid, kapt. J. N. Mooy; Jan van Brakelkapt. W. L. EsinkJan Hendrik, kapt. II. de JongPhilips van Marnix, kapt, E. van Duyn; Dorothéakapt. H. Visser; Cornclia kapt. J. J. C. Noodt; Susannu Chrislinakapt. J. J. H. Stolte Laura Adèle, kapt. K. L. SwarlJulie Clairc, kapt. H. de Wijn. Voor Rotterdam: Koord, kapt. H. R. Ruhaak Jan Da niël, kapt. J. H. Zeeman; Cortgeno, kapt. J. A. Seott Sa ra Lvdiakapt. B. van der Tak; Menado, kapt, N. K. Gen. tan den Bosch, kapt. F. Parlevliel; Wena, kapt. J. F. des Ruelles; Julia, kapt. J. Teygeler; Otlo, kapt. P. Flens. Voor Dordrecht: Batokapl. W. F. Brorksmil. Voor Middelburg: Zwaluw, kapl. E. K. F. van Wulven, Voor Schiedam: Maasnymph, kapt. C. van der Steen; Louisa Prinses der Nederlanden, kapt. G. G. LyonH. Wil- lebrordus, kapt. P. LommerseBantam, kapt, B. G. tan der Bolck. Den 15den dezer had lig hel vertrek der diligence van Arnhem op Emmerik het volgend voorval plaats. Een der rei zigers, dio met veel haast en groole jiakkaadjc te Arnhem was

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1