WEEKBLAD vak des R®| ELDER Ei BET KIEL'WEDIEP. N°. 27. "ET 1852. TIEXDË JA1BCANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep, De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert fcich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A M D A G "1 mam ^KgpjgiSl^ ADVERTENTIEN gelieve men o'ngeiegeld a*n den Uitgever in te zenden, uileriijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 2§ .1 U 3T IJ. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOQGEN jlnz. Verkiezing van een Lid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ons district verkeert op dit oogenblik iu groote moeijelijkheid. Eene vacature te vervullen, waarbij liet aan den tijd heeft ontbro ken, om tusschen de kiezers van de verschillende deelen van het district eenige zamenstemming tot stand te brengen, is eene moei- jelijke zaak. Wie moet er gekozen worden? Te Zaandam alleen is eene vergadering van kiezers gehouden. Wij zouden ons geluk kig achten, indien" wij ons konden houden aan den daar geprocla- meerden kandidaat; dit zoude kunnen leiden om, ten minste ceni- germate, een aanzienlijk deel-der kiezers op éénen naam te veree nigen. Maar dit is het geval niet, en wij vertrouwen, dat deze kiezersvergadering evenmin de uitdrukking is van de algemeene opi nie van de Zaanals de vorige, die U. van de Stadt proclameerde. Volgens ons medegedeeld berigt, zouden in die vergadering 57 stemmen zich op den heer Rochussen, den oud gouverneur-generaal van Neerlandscli Indie, hebben vereenigd; vier op den heer Fokker en 1 op den heer Verhoeffcn eerstgenoemde derhalve als kan didaat zijn geproclameerd. Hoe wij over die kandidatuur denken, kan blijken uit onze gemengde berigten in het nummer van 14 Junij jl. toen wij bij de vermelding, dat de vrijzinnige kiezersvereeniging te Amsterdam, llocJtussen had voorgesteld, de opmerking voegden, dat men nu een volgende keer den keizer van Rusland als kandi daat mogt verwachten. De kandidatuur van dien oud gouverneur-generaal liet zich in Amsterdam cenigcrmate verklaren. Dc vrijzinnige kiezersvereeni ging aldaar heeft tot nu toe regelmatig altijd al hare kandidaten het onderspit zien delven, hetgeen niets anders bewijst, dan dat Amsterdam de minst vrijzinnige stad is van ons land. De kleine kern had moeten volhouden, cn van den tijd hare zegepraal moe ten afwachten, maar helaas! de wanhoop is haar in het hart geva ren. Men wilde toch eens eenmaal ccn eigen kandidaat zien trium- phereti en nam daartoe iemand, waaraan dc meest orthodoxe reac tionair zijne stem niet kon weigeren. Het doel is niet bereikt. Rochussen door vrijzinnigen voorgesteld was onbruikbaar voor Am sterdam. Ilij werd door dc meerderheid verworpen. Zullen wij hem oprapen? Wij voor wien geen enkele reden bestaat, om uit wan hoop eene dwaasheid te begaan. Wanneer heeft llocJtussen eenig blijk gegeven van dc beginselen, die thans door de Regering worden gevolgd, :tc zijn toegedaan? He.cft hij als minister ooit eciiig blijk van vrijzinnigheid gegeven? Wat heeft hij toen .gedaandat het oog der vrijzinnigen op hem kan doen vestigen? Was liet omdat hij eene vrij willekeurige ont eigening der houders van de kansbillctten doordreef, of omdat hij Mr, F. A. van Hall in het ministerie deed opnemen? Of wel is de uitoefening van het meest volstrekt autocratisch gezag eene heil zame leerschool, om vrijzinnige denkbeelden in zich op te nemen en mag men veronderstellen, dat de in het geheel niet vrijzinnige minister Radiussenals gouverneur-generaal een diep gevoel heeft verkregen van het verderfelijke van een autocratisch gezag. Maar waar zijn dan die blijken van die bekcering? Toch niet in dc uit zetting van den bisschop Grooff, die met voorkennis der Regering naar Java gegaan, willekeurig door hem van daar weru teruggezon den? Inderdaad, wij kunnen geene andere reden vinden voor het ver schijnsel, dat in eene talrijke kiezersvergadering te Zaandam, zoo vele stemmen zich op den indisehen autocraat hebben vereenigd, dan dat hij met een paspoort van de amsterdamsche vrijzinnigen daar is geïntroduceerd, en wij hopen, dat de tijd tusschen dc ver gadering en den dag der stemming niet te kort is, om tot naden ken te komen en van die kandidatuur aftezien. Mogt men toch inzien, dat het eene dwaasheid is van dc zijde van ieder, die zich de tegenkanting der vroegere Regering tegen de algemeen gewcnschte herziening onzer grondwet herinnertom in de Tweede Kamer eene combinatie van van Hall cn Itoc/iussen. in het leven te roepen, uit den aard der zaak bestemd, om oppo sitie te voeren en ons terug tc voeren tot het thans ver achter ons liggend tijdvak van het zwarte bock. Daar wij Rochussen uit gevestigde overtuiging afkeuren, achten wij het raadzaam den anderen kandidaat der zaandamsche vergade ring den lieer Mr. G. A. Folder, kantonregter te Middelburg, aan te bevelen. Wij doen dit gaarne, omdat de heer Folder zich vroe ger in de Tweede Kamer als een warme voorstander van de tegen woordige orde van zaken heeft doen kennen. Zijn gemis in do Tweede Kamer, toen het kiesdistrict, dat hem vroeger had afge vaardigd, bij de nieuwe verdecling onder andere districten gesplitst was, werd algemeen betreurd. Te Arnhem door eene vrijzinnige verccniging voorgesteld, inocst hij daar voor den Grocniaan, den baron Machay en diens localen invloed wijken. Hier tegenover Rochussen gesteld, mag voor ieder, wien inderdaad do beginselen onzer grondwet ter harte gaande keuze niet ntoeijelijk zijn. Dc dagen toen Radiussen en van Hall dc hoofdleiding der za ken haddenhebben niet zulk eene aangename herinnering gchTer- gelaten, dat men zoude mogen helpen otn-die tp doen herleven. Wanneer ieder zijn eigen kan/klaatTSp dpirf IK#*».-- -S, orgrovul,ivll stel-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1