WEEKBLAD van den HELDER en bet 1EUWEDIEP. tiï:\i>]: jaik<;a\c;. ju. 29. c0 1852. Staten-Generaal. 1t ie 'j7t s tijd 11t g 31t. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. MAANDAG 13 J IJ L IJ. Julij 5. Het wetsontw. tot vaststelling van het nadeelig slot over 1848 wordt door den min. van fin. ingetrokken. De discussien over de wet tot aanwijzing der middelen tot het herstel van het muntwezen in N.-Indie worden in de T. K. aangevangen. 7. Ingekomen een wersontw. tot heffing der accijnsen in Limburg. HELDER en NIEUWEDIEP, 10 Julij 1852. De heer Mr. S. H. Lette is benoemd lot procureur bij do arr. regtbank le Brielle en de heer A. de Wall Janssen tot notaris le Viancn. De stoomboot, die bestemd is van hier op Texel, Vlieland en Harlingen v. v. te varen, heeft reeds cenige proeftoglen gedaanwelke met buitengewoon goeden uitslag zijn bekroond geworden. Daar men zich van deze versnelde communicatie veel goeds belooft, is het le hopen, dat do boot spoedig de geregelde vaart zal ondernemen. Door fraai weder begunstigdwordt de kermis druk be zocht. Het Theatre academique van het gezelschap Carl Rappoonder de leiding van professor Krossodat zich voor de eerste maal hier bevindt, trekt vooral de aandacht Tan hel kunstminnend Publiek lol zich. De voorstollingen welke door dit gezelschap gegeven worden, vinden zooveel bij val, dal de tent geeno plaatsen genoeg heeft voor al de be zoekers. Vooral houdt het bioplastisch museum de aan- schouwers als in bewondering opgetogen. De sujetten bootsen do groepen der oude wereld zoo natuurlijk na, dat men zich Terbecldl geeno levende wezens, maar slechts beelden le zien. De alhlelische voorstellingen, waarbij do directeur professor Krosso zijne buitengewone kracht ten toon spreidt, doen do bewondering tot verbazing stijgen. Do kracht zijner lan den is zóó groot, dat hij gedurende eenigo minuten, eene ol in den mond draagt, waarop 2 tamboers staan te trom melen. Wij vermelden hier slechts het voornaamste; het overige van de vertooningen is niet minder belangrijk. Men moet er bij tegenwoordig zijn om zich een denkbeeld le vor men van hel kunstvermogen der leden van dil beroemde ge zelschap. Hel zweedsche oorlogsfregat, dat hier sedert eenigen lijd verwacht werd, is heden middag, onder het lossen der gewone salulscholendoor de stoomboot Archimedes naar de reede van Texel gesleept, waar het z'gn anker heeft laten vallen. De minister van finantien heeft vastgesteld het plan van de 218de Slaals-Loterijwelke zal beslaan uit 20,000 loten, 10,000 prijzen en 2 premien. De trekking zal be ginnen op 30 Aug. a.s. Zondagavond, ongeveer te 9j urehad er in de delft - sche vaart bij den Binkhorst een ongeluk plaals.dat treuri ge gevolgen had kunnen veroorzaken. In eene boot bevon den zich een vijftal knapen, van 10 a 12 jaren die zich met roeijen vermaakten. Toen de dtlflsche trekschuit, ge stuurd door schipper Goudriaan aankwam, voer hel bootje door de onbedrevenheid der jongens, legen de schuil, ten gevolge waarvan het kantelde en de jongens in het water vielen. Zeker hadden zy, die zich reeds in zinkenden staal bevonden, hunnen dood in het water gevonden, hadden niet de boden S. P. Reeser en zekero Gebel, de eerste zelfs, zich tweemaal in het water begeven, en drie der kinderen gered. Ziehier ecnige nadere bijzonderheden over de belang rijke ontdekking door den heer L. JVillems gedaan om hel vee legen de longziekte te behoeden. De proefnemingen met de inenting worden op eene breede schaal vooilgezet en leveren allerwcgo de heilzaamste vruch ten op. Een aantal daadzaken hebben op nieuw al de doel matigheid bewezen van het door den heer Willemgebe zigde middel, om de verwoestingendoor dio ziekte in onze stallen aangcrigt, legen^tó gaanV'<^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1