WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWEDIEP. N°. 30. Gq Staten-Generaal. TIENDE JAARGANG. Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. MAANDAG 19 JVL IJ. Julij 9. De wet op liet muntwezen in N.-Indie wordt in de T. K. met 38 tegen 22 st. verivorpen. 14. De beraadslagingen worden geopend over het wetsontw. ten aanzien van den waarborg en belasting der gouden en zilveren werken. 15. Het wordt aangenomen met 34 tegen 13 st. UIBü"7rSTIJDIlT3Blir. HELDER en NIEUWEDIEP, 17 Julij 1852. Eergisler werd alhier aan boord van Zr. Ms. wachtschip Sarabro een thé-dansant gegeven, waarop genoodigd waren het Etal-major van de zweedscho oorlogskorvel Joséphine, de hoofd-officieren der marine en van de andere hier in gar nizoen liggende corpsen, benevens do voornaamste ingezete nen dezer gemeente. Het feest is zeer luisterrijk geweosl en beeft tol vroeg in den morgen geduurd. De zweedsche oorlogskorvet Joséphino heeft heden och tend te 4 ure onze reede verlaten, onder het lossen der gebruikelijke salulscholen. Eene werkster, welke zich jl. woensdag ochtend van het Nieuwediep naar Huisduinen had begeven, om eene wo ning schoon te maken, is aldaar subiet overleden, terwijl zij een kofiijkelellje op het komfoor wilde zetten. Toen de bu ren op hel hulpgeroep van een knaapje dat zich met haar in het zelfde vertrek bevond, kwamen loeloopen, lag zij le venloos op den vloer. Heden namiddag te 2 uur leekende de thermometer van Fahrenheithier aan den Noordkant in de schaduw 94 en in do zon 106 graden. Bij besluiten van 10 Julij heeft Z. M. goedgevonden: aan te nemen, met 15 dezer, het laatstelijk bij adres van 7 Mei jl.aangeboden verzoek om ontslag als minister van oorlog, van den generaal-roajoor jhr. J. F. van Spengler met dankbetuiging voor de gewigtige in die betrekking be wezen diensten; met ingang van dat zelfde tijdstip tot mi nister van oorlog te benoemen den getieraal-majoor bij den staf van het leger, baron Forttner van Dambenoythans chef van hel topografisch bureau bij het departement van oorlog;aan te nemen, met 15 dezer, hel bij adres van 15 Mei jl. aangeboden verzoek om ontslag van jhr. mr. J. Th. H. Nedermeijer ridder van Botenthalals mi nister van justitie, tevens belast met het bestuur van het departement voor de zaken van de Hervormde en andere eeredjenstenmet dankbetuiging voor de gewigtige in die betrekking bewezen dienstenmet ingang van dat zelfde lydstip tot minister van justitie te benoemen don heer mr. M. P. F. Strent, thans procureur generaal bij het pro- vinciaal-geregtshof in Nootdbrabandte bepalen, dat het bestuur van het departement voor de zaken der Hervormde en andere eerediensten, met ingang van 15 dezer voorloopig zal zijn opgedragen aan den minister van finanliën, den heer mr. P. P. van Bosse. Te Utrecht en te Dordrecht zijn maatregelen genomen om de openbare electro biologische voorstellingen van den heer de Koningh tegen te gaan, en naar men verneemt heeft de hooge Regering, op grond dal de proeven natleclig zijn voor de gezondheid van hen, die er zich aan onder werpen, en als publieke vermakelijkheden onbetamelijk ge acht worden, voorschriften gegeven om die algemeen in ons land te weren, Dezer dagen begaf zich in hel dorp Tirus (Friesland) des namidtlags ten 2 ure, een boerenknecht met hel overi ge werkvolk gezond cn wel naar het veld om te hooijen. De warmte, bij onvoorzigtig drinken misschien, schijnt in- lusschen geweldig op hem gewerkt lo hebben, want 3 uur later, ten 5 ure namelijk, gaf hij, onder hovigen strijdden geest. Een soortgelijk goval heeft, naar men verneem!, be vorens te Ondega plaats gehad. Do Staals-Courant verklaart, dat een artikel uit zeker duilsch dagblad door eenige onzer binnenlandsche couran ten otergenomen, waarin gesproken wordt van -onderbande-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1