VAX OEX s lüWIÉiï Ti 9. tik\s$k j t N°. 32, ftvs^1G£; c O Dit Weekblad wordt eiken M tandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER R/.., te Nieuwediep. prijs is 80 cents in de drie ma-inden en voor De de buitensteden franco per post 80 cents. Hen abonneert ncil bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A B A MliÉi^^ïi:ë¥S,t 1852. iSWli ïSiisÊÈggi A [)VEl'.TE?JTIEiV gelieve inen ongezegeld .vin den Uitgever in te zenden, uiterlijk Z-aturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 2 A l" Öi T II au. HELDER en NIEUWEDIEP, 31 JulLj 1S52. De jaarlijksche algemeene vergadering van de onderwij zers uit het 9e schooldistrict van Noordholland, werd jl. woensdag alhier in hel lokaal Tivoli gehouden, onder voor zitting van den heer Schoolopziener, den 13. W.Geb. Weer Jhr. Mr. C. van Foreest. Do voornaamste werkzaamheden dezer vergadering, voor geschreven door de wet in het belang van de opvoeding en het onderwijs der jeugdbestonden in eenc voorlezing »ovcr de historische zekerheid" door den onderwijzer Hoek van de Schagerbrug, in het reciteren van twee dichtstukken o O (het Vaderland cn de Vrouwen van Weinsberg) door den onderwijzer Roze, van Terschelling, en in het beoordeelen der ingekomen schoonschriften. De hulponderwijzer Uurbanus behaalde als schoonschrij ver den prijs en de onderwijzer Heemskerkvan Veenhui zen, het accessitterwijl loffelijke melding werd gemaakt van do schriften der hulponderwijzers Grin en Leijer beiden even als de hulponderwijzer Uurbanus werkzaam op do school aan den Helder, Door het zingen van ccnigo toepasselijke vierstemmige zangstukken werden de werkzaamheden op eene aangename wijze afgewisseld. Voor de a.s. vergadering in 1853 werd de volgende be langrijke vraag door den heer Schoolopziener opgegeven: Behoort het onderwijs in den landbouw, waaronder ■men ook veeteelt verstaat, te huis op de lagere school eener landelijke gemeente? Zoo ja, in hoe verre? Welke zijn de beste leesboeken daarvooren wat kan de onderwijzer eener zoodanige gemeente huiten zijne school doen tot bevordering van dezen zoo belangrijken tak van volkswelvaart Na den afloop der werkzaamheden, verccnigden zich dc leden der vergadering aan eenen maaltijd, waarbij gulle feestvreugde hccrschte en verscheidene toepasselijke toasten werden ingesteld. Even als in vorige jaren strekte deze bijeenkomst, welko zich kenmerkte door welwillendheid en broederzin, lol een bewijs van de belangstelling der onderwijzers in de vorming van het opkomend geslacht en zal voorzeker niet nalaten rijke vruchten te dragen lot hei! der jeugd. Het onlangs nieuw gebouwd Algemeen Weeshuis in deze gemeente, werd eergistcr avond ten 6 ure betrokken. Ruim 80 weezen werden uil hel oude gesticht naar hetzelve over- gehragt en ontvangen door het Bestuur der gemeente en Re genten en Regentessen van hel weeshuis, die zich daartoe n o even te voren in het gebouw hadden verecnigd. Kort na de aankomst der kinderen werd door li en een voor deze ge- legenheid vervaardigd danklied aangeheven, waarna zij aan genaam werden onthaald. Elk die het gesticht heeft gezien, roemt zeer zijne doel matige inrigting. Hel voorziet in ecne sedert lang gevoelde behoefte en strekt der gemeente tot sieraad. Men schrijft uit Edam19 dezer. Heden is dooreen schipper alhier aangehragt een heer, die door hem op de Zuiderzee bij Pampus in eene jol drijvende is gevonden. De ze heer, die opgaf te S. te huis Ie hchooren, en ook door een zijner stadgenoolendie hier vertoefde, beukend werd, bleek een geleerd mensch te zijn, die echter sedert jaren aan verstandsverbijstering had geleden, en daarom ook reeds ondei geneeskundige behandeling was geweest. Thans zou hij weder naar laatstgenoemdo plaats worden vervoerd, cn was daartoe onder geleide te Amsterdam aangekomen. i ch - ter maakte hij van een onbewaakt oogenblik gebruik en ver liet omstreeks twee ure in den nacht het schip; bij begaf zich in de jol. roeide hel IJ uit, zette vervolgeus de zit banken overeind, plaatste zich met eene roeispaan achterin de jol, om haar te sturen, en liet zich zoo voor den wind in volle zee drijven. Er is dadelijk proces-verbaal van het gebeurde opgemaakt, cn do persoon inmiddels onder goed opzigt gesteld, en voor eene goede behandeling gezorgd, Naar men verneemt, wordl in sommige kringen ver zekerd, dat hel huwelijk van prins Hendrik der Nederlanden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1