VAX DES Stat en-Gene ii aal. TIE.VSSE JAIUKIS», 1 5 kjL M ULÏEÏiï Dil Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 30 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren eo Postkan toren zijner woonplaats. ffl A A M D A G ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tol 4 regels is GO centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Aug, 4. De wet tot goedkeuring van liet traktaat met Frankrijk wegens den letterkundigen eigendom, wordt in de T. K. met algemeene st. verworpen. iTISTJWST TS D I UT 3 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 7 Augustus 1852. De nieuw benoemde gouverneur-generaal van Suriname, jhr. von Sclimidt auf Altenstadtis den 19den Junij jl. aan boord van de Cortgenein Suriname aangekomen, Twee jongelingen te Egmond aan Zee, zich bij hel baden onvoorzigtiglijk in eeno zoogenaamde mui begevende, werden door de kracht derzeivo zeewaarts getrokken en, daar redding onmogelijk scheen, door diep bedroefde ouders in wanhopiger) staal en honderde dorpelingen jammerende nagestaard. De zee verzwolg hunne lijken, die vooralsnog niet zijn aangespoeld. Te Zutphen had den 30stcri Julij de voerman S., een grijsaard van 83 jaren, zich na hel middagmaal, op den zolder, boven den stal, to slapen gelegd, en was eenigzius onder het hooi geraakt. Zijne vrouw, dit niet wetende, en slecht van gezigt zijnde, beeft hem, hij het met een gaffel afwer pen van hooi, met een tand «an dal werktuig in een der neusgaten gestoken en de hersenen getroffen, ten gevolge waarvan haar man, met wien zij 49 jaren gelukkig veree- nigd was, kort daarna is overleden. De weduwe is radeloos. Hel meteorologisch tijdschriftwelks voorspellingen aan gaande het weder in Julij over het algemeen goed zij» uit gekomen, acht het waarschijnlijk dat ook Augustus, vooral in het begin en tegen liet eindeveel warme dagen zal op leveren, ofschoon do dampkring nu en dan, inzonderheid tusschen den lOn en 22n, door onweders en regens zal wor den afgekoeld. De doorgaande windstreek zon zuid west zijn. Op meer dan ccne plaats in Londen is des nachts van 1 dezer brand ontstaan. Een dier branden had aan een acht tal menschcn bijna hel leven gekost, daar zij langs de in brand zijnde trappen niet naar beneden konden komen. Al len, met uitzondering eener oude vrouw, sprongen uit een venster op een naburig dak, van waar zij met brandladders gered werden. Ook slaagde men er nog tijdig in de oude vrouw te redden. Te Londen is tot stand gekomen eene maatschappij, met een kapitaal van 100,000 p. st., onder den naam van planlen-gazlichl-maatscliappi). Het uilvinden en volmaken van zekeren toestel, waardoor de oliedeelen uil de planten ge ilekken en verder tot eene gazsoort bereid wordenvan groo- lere zuiverheid en helderheid dan het gaz uit steenkolen, heeft tol do opiigting dier maatschappij aanleiding gegeven. De planlengaz is betrekkelijk goedkooper dan het gewone gaz, terwijl de aanwending minder moeite verciseht dan de gewone olielampen. Voor 27 jaren, zoo verhaalt do Lincoln Times, was lord Stanley (de tegenwoordige lord Derby) president van een komilé van het gemeentehuis, dal belast was, om do verordening der stoomboot vaart te onderzoeken. Toen de beroemde ingenieur Stephenson voor hel komilé als zijne meening te kennen gal, dat er een lijd zon komen, dat sloombnoten den Allanlischen Oceaan zonden doorklieven, sprong lord Stanley van zijn zetel op en voerde den inge nieur te gemoetHoe kunt gij zoo spreken! Als stootn- lioolen over den Oceaan gaan, dan wil ik den stoomketel van do eerste stoomboot opeten." Stephenson was later edelmoedig genoeg, den edelen lord niet aan zijn woord to houden. Hoe zeer de reactie thans in Weenen in vullen gang is, blijkt onder anderen uit een besluit van den minister van onderwijs, waarhij eene algemeene eensuur der klassieke schrijvers bevolen wordt, Daarbij wordt aan de onderschei dene hooglceraren en onderwijzers op gyrnnasien voorgeschre ven om naauwkenrig toe te zien, dat al wal uil hel oog punt van staatkunde, godsdienst of zedekunde aanstoot kun geven in die schrijvers, daaruit te verwijderen en dicnovcr-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1