WEEKBLAD van den HELDER en het NIELWEDIEP. c0 Afschaffing van plaatselijke ac~ cijasen en vervanging daar van door eenen hóófde- lijken ooislag. TI EX ME JAARGAXG. N°. 34. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morden uitgegeven bij C. BAKKER üz.te Nieuwcdiep, Re prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensleden franco per post 90 cents. )Ien abonneert liclï bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M AANDAK 1852. AD'VERTE5JTIEiNT gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk /.alunlags des middags len 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is GO centen, voor eiker, regel meer 15 centen-, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. I® AUGUSTUS. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN enz. Het is bekend, dat de heer Ilartevelt te Leiden, een plan van belasting heelt voorgesteld, volgens hetwelk alle plaatselijke accijn- sen zouden vervallen cn vervangen worden door oenen hoofdelijkan omslag, en dat hij bovendien zich personeel borg stelde voor de ontvangst in het eerste jaar eener som van 180,000 gulden. Met groote belangstelling werd algemeen de behandeling van dat voor stel te getnoct gezien. Werd het aangenomen cn voldeed het aan de verwachting, het zou eenen allergewigtigsten invloed in alle ge meenten hebben uitgeoefend. Er zijn overal vele voorstanders dei- afschaffing van dc plaatselijke accijnscn, zelfs onder hen, die de afschaffing der Rijks accijnscn als een droombeeld beschouwen, dat onbereikbaar is. Maar nog grooler is het aantal van hen, die wel is waar de afschaffing wenschendoch vreezen dat door eenen hoofdelijken omslag niet in de behoeften zal kunnen worden voor zien; zij die de accijnscn, om liet stelsel zelf, willen behouden, maken verreweg het kleinste deel der ingezetenen uit. Ware de hoofdelijke omslag te Leiden met zijne vele behoeften, met zijne talrijke armenbevolking, gelukt, cr ware in ons land naau- welijks eenc gemeente geweest, waar men niet met verwijzing op Leiden alle bedenkingen van practische onuitvoerbaarheid had kun nen weerleggen. Een goede uitslag van het stelsel te Leiden had dan tot nood- zakelijk gevolg moeten hebben, dat na weinige jaren in alle gemeen ten de hoofdelijke omslag de accijnscn zoude hebben verdrongen. De gemeentestem heeft ons in zijn nummer van den 9dcn dezer een vrij uitvoerig verslag van liet verhandelde medegedeeld. Het voorstel heeft geenc voldoende meerderheid mogen verwer ven cn met eene meerderheid van slechts éénc stem is dat van den heer van Outerentot renvooi naar Burgemeester en Wethou ders en de finantiële commissie, met toevoeging van den heer Har- Uveltom tc overwegen in hoever een hoofdelijke omslag met het accijnsstelsel zou zijn te vereenigen, aangenomennadat ook dc heer tan Outeren aan die commissie was toegevoegd. Hierdoor is de zaak geheel van aard veranderd en uitsluitend van plaatselijk belang geworden. Intusschen blijft het de moeite waardde gronden na te gaanwaarmede het accijnsstelsol verde digd de hoofdelijke omslag bestreden is. Wij hebben daarbij geene andere gegevens, dan wat de gemeen testem mededeelt, maar behelst het medegedeelde de voornaamste gronden, dan komt het ons voor, dat de raad zich minder door argumenten, dan door zekere onbestemde vrees heeft laten voeren tot eene verwerping. Burgemeester en Wethouders keurden het af, lo omdat wanneer in de practijk het ondoelmatige of onuitvoerlijke mogt blijken, het hoogst mocijelijk zijn zou, weer tot de accijnsen terug te keeren. Waarom zou dat zoo hoogst moeijelijk wezen? Wij kunnen daar voor slechts ééne reden vinden namelijk: dat de accijnsen zoo slecht, zoo drukkend, in haar wezen zoo onduldbaar zijn, dat alleen tic gewoonte, het afzigtelijkc van den accijns niet doet zienmaar dat de ingezetenen eenmaal gewend, om zonder accijns'te leven, on mogelijk zulk eene belasting zonder ksvig morren zich zouden laten welgevallen. Een ander argument was, dat men dan geen commiezen noodig had; en dewijl de heer Ilarteveltdie mcnschen niet eensklaps aan den dijk wilde sturen, maar hun gedurende vijfjaren hun tracte- ment wilde laten behouden, zoo zou men vijfjaren lang 20,OW) betalen, waarvoor men niets geen diensten ontving.- Dit argument is zoo belagchelijk, dat wij bijna in verzoeking komen, om te gclooven dat het onjuist is voorgesteld. Iloc! Een belasting te willen houden, omdat er commiezen zpju. Hun liever ten eeuwigen dage 20,000 gulden te willen uitbetalen, als handhavers van een drukkend belastingstelsel, dan hun gedu rende slechts vijf jaren telkens 20,000 gulden present te doen? is het niet oneindig voordeeliger gedurende vijf jaren een commies te onderhouden, die niets doet, dan ten eeuwigen dage een commies te salariëren, die ieder oogenblik zijn neus in onze magazijnen ca kelders steekt en bij het geringste verzuim eene." formaliteit, ct:i proces-verbaal van calangc tegen ons opmaakt? Dc finantiële commissie erkende alle bezwaren die aan het cf- cijnsstelsel verbonden waren en dat de opheffing daarvan een r.iler- gunstigsten invloed op het binncnlandsch verkeer hebben zou; maar zegt zij, voor dc accijnsen moet eene andere belasting in de plaats waaraan icellir/t meerdere bezwaren verbonden zullen zijn. Het woord tceïïigt doodt het gehcele argument; dc commissie is niet overtuigd van de bezwaren; zij weegt niet de bezwaren di r beide stelsels tegen elkander. Zij vreest slechts. Wei.ligt zijn ue bezwaren grooter. Tegen stellige bezwaren aan de eenc zijde moet men geen mogelijke, ongenoemde, onbekende bezwaren oversteUm. Men moet dan onderzoekenbeproevenmen moet dw-nnvt^^A la ten spreken,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1