is HET 1\! a«tBlGL" a*T s PC. 35. WEEKDLAD van RSÜ Afschaffing der gemeentelijke accynsen. 1852. TIENDE JAAKtilN», Dil Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij G. BAKKER B/.le Nicuwtdiep J)e prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert fcich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A K A G STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEETQOGEN" enz. ii. Bij de openbare beraadslaging in den gemeenteraad te Leiden, opende de Heer Kaai/ioven den strijd tegen bet voorstel van den beer Ilartevelt en bad daarbij bet voorregt zicb belagcbelijk te ma ken, toen bij zeide, dat bet denkbeeld, alsof de accijnsen nadeelig werkten, een revolutionair begrip van 1848 was. Wij zouden ZEd. kunnen verwijzen naar de memorie van Gogel van 1S20, toen zeker de revolutie van 1848 nog niet in bet gc- zigt was, van een inan wiens gezag men niet als van eenen on- practiscben kamergeleerde kan betwisten, maar van eenen man, die als minister zelf 's lands finantiën beeft bestuurd. Gogel zegtover accijnsen is veel geschrevenmaar nooit gc- noeg gezegd. Ontwijfelbaar is bet, dat de tegenwoordige in- n rigting en de slechtste en de meest nadcclige voor de algcmee- ne welvaart is, dia men uitvinden kon. Zij drukken slechts weinig leden der maatschappij, slechts cenige honderd of dui- zend wijnkoopers, branders, brouwers enz., de rest is vrij en komt daarbij niet in aanraking dit zeggen de verdedigers en de onkundigen stemmen daarmede in. Anderen zijn met mij van gevoelen, dat zij alle welvaart in het liart aantasten, ff en dat bet ontvaar iswanneer men zegt dat ze slechts den handel in weinige artikelen stremmen zouden. Zij belemine- ren allen handel zonder onderscheid." De lieer Kaallioven vreesde ook, dat door de afschaffing van den accijns, bet misbruik van sterke drank aanzienlijk zoude toenemen en wilde daarom de accijns op bet gedistilleerd en den wijn nog aan zienlijk verhoogd hebben. Wij gelooven niet, dat zulk een argument mag geldende duur te van den sterken drank doet weinig tot de dronkenschap af. Zij die daaraan verslaafd zijnzullen zicb niet ligt daarom van een borreltje onthouden, maar veeleer nog eenige centen minder te buis brengen. De dronkenschap moet op andere wijze worden tegengegaan. Maar om alle ingezetenen te onderwerpen aan de lasten van het accijnsstelsel, alleen omdat men één der accijnsplig- tige voorwerpen gaarne wat duurder zoude makenmet bet oog op ecnigen, die het misbruiken dat gaat niet op. De Heer Coc/c kwam in vele opzigt.cn met den Heer KaatJioven overeen.Het verwonderde ons echter van den hooggeleerden professor te booren, dat de afschaffing der accijnsen in strijd met i:> 4Liï ADVERTENTIEM gelieve men ongezrgeltl den tliigever in te zenden, uiterlijk Z.ilurd *gs des middags len 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor eike plaatsing. SS A U U U ï1 li S. alle gezonde beginselen van staathuishoudkunde zoude zijn. Van een medicinac doctor i Kaalkoveti) d:e mogelijk bij de geweldige schudding van 184S wakker is geworden voor staathuishoudkundige onderwerpen en toen, voor bet eerst hoorende van bet nadeelige der accijnsen, in het denkbeeld geraakte dat dit een zuiver rood franscb stelsel was liet zich dit beter verklaren. Wij meenden dat liet accijnsstelsel zich alleen liet verdedigen door de noodzake lijkheid, om geld te vinden, waar het regtstreeks niet te verkrijgen was. Evenzeer bevreemdde ons de stelling, dat de afschaffing der ac cijnsen geene prijsdaling zoude te weeg brengen en bet beroep op hetgeen te Parijs met de afschaffing van den accijns op het vlecsch gebeurd is. In een der jongste nummers van de Econo mist werd duidelijk aangetoondwelke de redenen warendat liet vleescli te Parijs in 1848 niet daalde, niettegenstaande de accijns werd afgeschaft. De onrustige tijden bragten eene duurte te weeg en de slagers die te Parijs een monopolie liebbcn en bij hun be perkt getal geene concurrenten hadden te vreezen, wisten de oude prijzen te handhaven, blaar bij vrije concurrentie en terugkeer tot gewone tijden hadden uit den aard der zaak de prijzen moeten da len. Een ander argument van dezen bestrijder van den hoofdclijkcn omslag is het wïlllekeurige dat er in gelegen is. Dewijl bet on mogelijk is met naauwkeurigheid ieders inkomsten en bezittingen te kennen, is inderdaad de Massificatie voor den omslag gedeeltelijk berustende op eene bloote opinie en in zoo ver willekeurig. Wij erkennen dit als een gewigtig bezwaar. Kiemand zal ook de stelling willen verdedigen, dat aan den hoofdelijkcn omslag geene bezwaren verbonden zijnde vraag is alleen, aan welke zijde zijn de gewigtigst.e. Bij den hoofdclijkcn omslag raag men niet aannemen eene op zettelijk verkeerde Massificatie. Opgemaakt door Burgemeester en Wethouders, nagezien door den raad, liet regt van reclame toegelaten, de publiciteit, leveren voldoende waarborgen tegen opzettelijk verkeerde aanslagen. Men mag dus als bezwaar alleen in rekening brengen, de waar schijnlijke dwalingen ter goeder trouw begaan en dan komt bet argument hierop neer, dat niet ieder naar evenredigheid zijner be zittingen en inkomsten zal betalenmaar de een te veelde ander te weinig. Maar is dit juist, dan vervalt liet bezwaar geheel, om dat de accijns evenmin naar evenredigheid van hcj^ vermogen be taald wordt. Wanneer men zich voorstelt t\\w"fariJB gehuwden die een gelijk inkomen genieten, maar waarvan /net eene mctègvene, het andere met verscheidene kinderen is gc.jógcrul, dan zal dc re-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1