N°. 37. VAX DES 1852. EN 11 Eï AANBESTEDING. itisuwstijd irr c-sit. TIENDE JiAÜ«.i\G. **T G o O, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwtdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIES" gelieve men ongezrgeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. SEPTEMBER. BgJBBHBgmcagï BURGEMKESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder zijn voornemensonder nadere goedkeuring van den Gemeen teraad, op Maandag den 15 September 1852 des namiddags ten één ureaan liet raadhuis in het openbaaralleen bij inschrijving, aan te besteden Het onderhoudenrepareren enz. van de lantaarnsdie thans in de gemeente voorhanden zijn of in het vervolg mogten worden daargesteld met alles wat daartoe behoort alsmede de leverantie van de daartoe benoodigde Olie en Katoen, benevens het vullen, opsteken, schoonmaken en bewerken daarvan, voor den tijd van TWEE jaren, ingaan de den eersten December 1852 en eindigende den laatsleu November 1854. Het bestek en de voorwaarden waarnaar deze aanbesteding zal geschiedenliggen acht dagen vóór de aanbestedingmet uitzondering van den Zondag, aan het Secretarie ter lezing, van des voormiddags 9 tot 12 en des namiddags 4 tot 6 ure. De gegadigden zullen hunne inschrijvingsbillelten op zegel geschrevengeteekend en van de namen der horgen voorzien gesloten moeten inleverenterwijl nadere informaticn te be komen zijn bij den plaatselijken opzigtcr J. BORST Wzn. HELDER den 4 September 1852. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. BOOMSMA. De Secretaris L. VERHEIJ. HELDER en NJEUWEDIEP, 4 September 1852. Het Staatsblad No. 141 bevat een koninklijk besluit van 23 Augustus jl., waarbij met intrekking der reglemen taire instructie nopens het beheer der strandvonderij, goed gekeurd bij koninklijk besluit van 9 November 1838, nieu we bepalingen op de strandvonderij worden vastgesteld. Volgens tnededeeling van Zijner Majesteils zaakgelas tigde bij de Vereenigde Staten van Noord-Amerika is door de vereeniging, die zich gevormd heeft om het werk van de groo- te tentoonstelling der nijverheid van allo natiënte New-York 1S53 tot stand te brengen, den l2den Julij jl. een piogram- ma uilgevaardigdwaarvan het volgende de zakelijke inhoud is. De tentoonstelling zal te New-York geopend worden den 2den Mei 1853. De vereeniging wcnschtdat hare onder neming eene tentoonstelling worde van voortbrengselen van den grond, van de nijverheid en de schoone kunsten niet en kel in Amerika, maar ook in alle andere landen. Tot ha ren agent voor alle landen huilen het vasteland van Amerika heeft zij aangesteld den heer Charles Buschek, aan uien, onder het adres: Office of the Exhibition of the Indns- try of all Nations in New York no. 6, Charing Cross, Londonalle mededeelingen van inzenders moeten toegezon den en bij wie alle verlangde inlichtingen te verkrijgen zijn. Do vereeniging vvenscht zoodra mogelijk de aanmelding (o ontvangen van de voorwerpen, welke men ter tentoonstelling denkt in te zenden, waarbij tevens de aard derzelve opge geven moet worden alsmede de ruimte die voor de plaat sing daarvan noodig zal wezen. Van we ge de vereeniging zal worden zorg gedragen voor de vereisebte beweegkracht, ten einde do ten toon gestelde machines in werking Ie kun nen brengenj daartoe wordt echler bij de voorloopigc aan melding opgave verlangd van de voor iedere machine yrreischto beweegkracht. Schilderpen in lijsten zullen mede worden ten toon gesteld. Hel tijdstip, waarop men de in te zenden voorwerpen zal kunnen in ontvangst nemen, zal later worden bekend gemaakt. Daar, niettegenstaande den grooten omvang van het op te trekken gebouw, de beschikbare ruimte toch hare grenzen zal hebben zoo behoudt do vereeniging zich het regl voor om aanvragen tot plaatsing geheel of ten deelo te weigeren, waarbij de strengste onpartijdigheid zal worden in acht genomen. Evenzeer behoudt de vereeniging zich hel regl voor, om den duur der tentoonstelling te bepalen. In zenders worden uitgenoodigd ecnen agent op te geven, aan welken do door hen ingezonden voorwerpen na den afloop der lertoonslellir.g zullen worden overgeleverd. Reeds zijn van onderscheidene kanten talrijke en daarondet-zeet-bplang rijke toezendingen aangekondigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1