WEEKBLAD mdes N°. 38. 1852. m het r TIEX»E JMRCiAMCI, Dit Weekblad wordl eiken Maaod.ng-morgen uitgegevenbij C. BAKKER Ba.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren ïijner woonplaats. MAAI®Aft A* Mn u#/> ADYERTEiVTIEN gelieve men ongerrgeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 13 SEPTEMBER. IT 1E TT W S 2T D S1T G H1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 11 September 1852. Zr. Ms. stoomschip Gedeh, kommandant kapitein-luitenant ter zee Dibbetsis gislereu morgen alhier op de reede ten anker gekomen. Naar wij vernemen, had gemeld stoomschip, toen het de haven van Vlissingen verliet, Zr. Ms. korvet Sumatra op sleeptouw genomen, doch dien bodem in volle zee ach tergelaten. Gisteren namiddag te half vier ure barstte een ouwo- der boven deze plaats los. Na eenige donderslagenviel er een geweldige regen vergezeld van hagel. Van vijf uur tot hall zes rommelde de donder onophoudelijk terwijl het weerlichtdat zich telkens vertoondeeen matten glans verspreidde in den nedervallenden regen. Het onweder duur de den geheclen avond en nacht, in meerdere en mindere he vigheidvoort. Om elf ure hoorde men een buitengewoon zwa- ren donderslag; de lucht was geheel betrokken en de wind gaan liggen. Eerst tegen den morgen kwam er eenige bekoeling door een noordenwind. Van ongelukken hebben wij niets vernomen. -j- Bij besluit van den 12 Augustus jl. No. 48heeft Zijne Majesteit goedgevonden het ingestelde eereleeken lot heloo- nirtg van eervolle, langdurige werkelijke dienst bij de schut terij toe lo kennen aan den heer C. van der Meijvoor malig le luitenant, wonende alhier. Eenige dagen geleden had le Rotterdam ecne treffende gebeurtenis plaats. Op het schip Elizabethliggende aan de Weslerkade, viel een matroos, die boven in den mast aan het werk was, plotseling naar beneden, zoodat zijn dood onvermijdelijk scheen. Gelukkig echter bleef hij, maar in zwijm aan een ijzerblok hangen. In een oogenblik snel den vier zijner kameraden naar bovenmaakten hem met de grootste moeite los en droegen hem naar beneden. Daar werd hij met een extra oorlam bijgeholpcn, en liep weg als of er niets gebeurd was. Den 3n dezer had lo 's Hertogenbosch de eerste groo- le manoeuvre in het vuur plaats; de troepen stonden in den nacht ten twee ure op de grooto markt geschaard, rukten onder het bevel van den generaal van Pooltum Booyte half drie ure do vesting uit en marcheerden naar het ver sterkte legerkamp, waar zij het bivouac betrokken. Ten 5 ure verkondigde een kanonschot de reveille, alles geraak te in beweging en onder de wapenen, en werd eene veld- onldekking gedaan. Omstreeks 9 ure daagde de vijand op en viel de voorposten aan, welke naar het kamp terugtrok ken, waar men inmiddels alarm sloeg. Het leger schaarde zich in slagorde en de stukken openden hun vuur, terwijl de infanterie, achter de borstweringen geplaatst, mede on ophoudelijk losbrandde; de vijand liet af, en het leger uit zijne versterkingen deboucherendevervolgde hem; dit ge schiedde met goed gevolg, totdat hij in een bosch post vatte, en na versterking bekomen le hebben wederom offen sief begon le ageren. Thans moest ons leger op zijne beurt terugtrekken, en dit had met zooveel juistheid plaats, dal zelfs oudo hoofd-officieren, op het terrein aanwezig, verklaarden, verwonderd le zijndat men zoo iets met jon ge soldalen en miliciens kon verrigten. Bijzonder opmer kenswaardig waren de herhaalde charges der kavalerie. De troepen trokken naar hel kamp terug, nu begon de ar tillerie uit de lunetten op nieuw haar vuur op den nade renden vijand le rigtenterwijl de infanterie, achter de borstweringen geposteerd, hem dapper met het geweer be schoot, tot dat hij aftrok; waarmede de manoeuvres voor dien dag waren afgeloopen. Hertog Karei van Brunswijk bevindt zich nog altijd le Parijs, bewoont de eerste verdieping van la Maison dorée en zet zijne zonderlinge levenswijze voort. Zoo ziet men altijd op zijn balkon zijn geliefkoosden beer rondwandelen, terwijl de bedienden des hertogs de algedieeueopmerkzaamheid tot zich trekken door hunne bijzondere Ueteding, eene tunica cn wille tulbanden op het hoofd, De hertog brengt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1